Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 56
Rīgā 2023. gada 7. februārī (prot. Nr. 6 19. §)
22-TA-3081
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 416 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4. panta ceturto daļu un trīspadsmito daļu
un 13. panta trešās daļas 3. punktu
un Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
13. panta pirmo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 416 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 142. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:
"19. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (turpmāk – konsultāciju un izglītības centrs), ja nepieciešams, izstrādā cūku liemeņu klasificēšanas metodi un tai atbilstošo liesās gaļas satura aprēķināšanas formulu un saskaņā ar regulas Nr. 2017/1182 11. panta 3. punkta nosacījumiem nosūta to apstiprināšanai Eiropas Komisijai. Pēc liemeņu klasificēšanas metodes apstiprināšanas Eiropas Komisijā to piemēro cūku liemeņu klasificēšanai atbilstoši šo noteikumu 10.2. apakšpunktā minētajām prasībām."
2.
Papildināt ar 19.1 punktu šādā redakcijā:
"19.1 Konsultāciju un izglītības centrs šo noteikumu 19. punktā minētās cūku liemeņu klasificēšanas metodes un tai atbilstošās liesās gaļas satura aprēķināšanas formulas izstrādi var veikt ārpakalpojuma veidā, piesaistot projektu vadītāju uz uzņēmuma vai pakalpojuma līguma pamata un atlīdzībā iekļaujot arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Ārpakalpojuma līgumā nenorāda atlīdzības likmi par darba stundu, bet norāda sasniedzamo rezultātu."
3.
Izteikt 41. punktu šādā redakcijā:
"41. Klasificētājus apmāca konsultāciju un izglītības centrs. Mācību programmu saskaņo ar dienestu, un tā ir pieejama konsultāciju un izglītības centra tīmekļvietnē."
4.
Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:
"42. Konsultāciju un izglītības centrs informē dienestu par to, ka klasificētājs ir noklausījies mācību kursu un sekmīgi nokārtojis gan teorētisko, gan praktisko eksāmenu. Dienests klasificētājam piešķir klasificētāja identifikācijas numuru un iekļauj viņu klasificētāju reģistrā."
5.
Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:
"43. Konsultāciju un izglītības centrs klasificētājam izsniedz rakstveida sertifikātu, kurā norādīts piešķirtais klasificētāja identifikācijas numurs."
6.
Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:
"44. Liellopu liemeņu klasificētājs reizi divos gados apmeklē konsultāciju un izglītības centra organizētos kvalifikācijas paaugstināšanas kursus."
7.
Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:
"45. Ja gada laikā cūku liemeņu apstrādes un klasificēšanas pārkāpumi konstatēti mazāk nekā 25 procentos no pārbaudīto liemeņu skaita vai pārkāpumu nav bijis vispār, cūku liemeņu klasificētājs konsultāciju un izglītības centra organizētos kvalifikācijas paaugstināšanas kursus apmeklē reizi piecos gados. Ja gada laikā šādi pārkāpumi konstatēti 25–50 procentos no pārbaudīto liemeņu skaita, cūku liemeņu klasificētājs kvalifikācijas paaugstināšanas kursus apmeklē reizi trijos gados. Ja gada laikā cūku liemeņu apstrādes un klasificēšanas pārkāpumi konstatēti vairāk nekā 50 procentos no kopējā pārbaužu skaita, cūku liemeņu klasificētājs atkārtoti apmeklē šo noteikumu 41. punktā minētās mācības dienesta norādītajā termiņā."
8.
Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:
"46. Pēc kvalifikācijas paaugstināšanas kursu apmeklēšanas konsultāciju un izglītības centrs klasificētājam izsniedz jaunu rakstveida sertifikātu, saglabājot iepriekš piešķirto klasificētāja identifikācijas numuru."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs D. Šmits