Likumprojekts (grozījumi)

23-TA-3006
Grozījumi Kredītiestāžu likumā
Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23. nr.; 1996, 9., 14., 23. nr.; 1997, 23. nr.; 1998, 13. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 10., 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 2., 12., 23. nr.; 2005, 13., 14. nr.; 2006, 15. nr.; 2007, 7., 12. nr.; 2008, 14., 23. nr.; 2009, 6., 7., 17., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51./52., 160. nr.; 2011, 4. nr.; 2012, 50., 56., 92. nr.; 2013, 61., 106., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 29., 97., 124., 140., 248., 251. nr.; 2016, 117., 241. nr.; 2017, 152., 222. nr.; 2018, 45., 225. nr.; 2019, 52., 129., 259.A nr.; 2020, 123., 138. nr.; 2021, 22., 84.B, 110., 121.B, 193., 200. nr.; 2022, 94., 204. nr.; 2023, 118. nr.; 2024, 38. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt 1. panta pirmo daļu ar 71. un 72. punktu šādā redakcijā:
"71) bankomāts – elektromehāniska ierīce, kas klientam ļauj izņemt euro banknotes no viņa maksājumu konta, izmantojot maksājumu kartei piesaistītus maksājumu instrumentus vai citus līdzekļus;
72) kredītiestādes nodrošināts bankomāts – bankomāts, kurš atrodas kredītiestādes īpašumā, valdījumā vai turējumā vai kuru attiecīgās kredītiestādes uzdevumā ir uzstādījis ārpakalpojuma sniedzējs."
2.
Papildināt V nodaļu ar 74.4 pantu šādā redakcijā:
"74.4 pants. (1) Par kredītiestādi, kurai ir būtiska nozīme skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanā Latvijā, ir atzīstama kredītiestāde, kura ir reģistrēta Latvijā vai ir ārvalstu kredītiestādes filiāle Latvijā vai citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā un vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:
1) kredītiestāde Latvijā sniedz ar maksājumu kontu saistītus pakalpojumus Eiropas Savienības rezidentiem – patērētājiem;
2) kredītiestādē atvērto klientu maksājumu kontu skaits iepriekšējā gada 31. decembrī veido vismaz piecus procentus no kopējā maksājumu kontu skaita Latvijā reģistrētajās kredītiestādēs, ārvalstu kredītiestāžu filiālēs Latvijā un citās dalībvalstīs reģistrēto kredītiestāžu filiālēs Latvijā;
3) kredītiestādē iekšzemes mājsaimniecību noguldījumi iepriekšējā gada 31. decembrī veido vismaz piecus procentus no kopējiem iekšzemes mājsaimniecību noguldījumiem Latvijā reģistrētajās kredītiestādēs, ārvalstu kredītiestāžu filiālēs Latvijā un citās dalībvalstīs reģistrēto kredītiestāžu filiālēs Latvijā.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētā kredītiestāde nodrošina, ka tās klientam sniegtie maksājumu pakalpojumi, kuru rezultātā viņam ir iespēja izņemt skaidro naudu no maksājumu konta kredītiestādē (turpmāk – skaidrās naudas izmaksas pakalpojums), atbilst šādām prasībām: 
1) Latvijas Bankas noteiktā attālumā no jebkuras vietas Latvijas teritorijā klientam ir pieejams vismaz viens kredītiestādes vai jebkuras citas šā panta pirmajā daļā minētās kredītiestādes nodrošināts bankomāts, kurā klients var saņemt skaidrās naudas izmaksas pakalpojumu atbilstoši šīs panta daļas 4. punktā noteiktajām prasībām;
2) kredītiestādes nodrošināto bankomātu skaits Latvijā nav mazāks par Latvijas Bankas noteikto skaitu;
3) kredītiestādes nodrošinātais bankomāts ir klientam pieejams un darbojas Latvijas Bankas noteiktajā bankomātu darba laikā;
4) kredītiestāde bez maksas nodrošina tās klientam – fiziskai personai, kurai kredītiestāde izsniegusi maksājumu karti, – skaidrās naudas izmaksas pakalpojumu apmērā, kas nav mazāks par Latvijas Bankas noteikto mēneša limitu un maksājumu skaitu:
a) attiecīgās kredītiestādes nodrošinātajos bankomātos Latvijā,
b) ja kredītiestāde šīs panta daļas 1. punktā noteiktās prasības izpildē balstās arī uz citas šā panta pirmajā daļā minētās kredītiestādes nodrošinātajiem bankomātiem, arī citas attiecīgās kredītiestādes nodrošinātajos bankomātos Latvijā.
(3) Latvijas Banka nosaka šā panta otrajā daļā minēto prasību skaitliskās vērtības, pieļaujamās atkāpes to izpildē, piemērošanas nosacījumus un kārtību, kādā Latvijas Banka pārbauda minēto prasību ievērošanu, kā arī prasības, termiņu un kārtību, kādā šā panta pirmajā daļā minētā kredītiestāde sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai informāciju saistībā ar šā panta otrajā daļā minēto prasību izpildi. Pirms šajā daļā minēto prasību noteikšanas Latvijas Banka konsultējas ar Latvijas Pašvaldību savienību un Ekonomikas ministriju.
(4) Latvijas Banka ne retāk kā reizi divos gados pārskata šā panta otrajā daļā minēto prasību skaitliskās vērtības, pieļaujamās atkāpes to izpildē un piemērošanas nosacījumus, ņemot vērā skaidrās naudas izmaksas pakalpojuma pieprasījuma izmaiņas, tirgū esošos skaidrās naudas izmaksas pakalpojuma nodrošināšanas veidus un alternatīvas, kā arī Latvijas Bankas novērtējumu attiecībā uz skaidrās naudas izmaksas pakalpojuma infrastruktūras izvietojuma un kapacitātes pietiekamību skaidrās naudas izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai strauja pieprasījuma pieauguma gadījumā."
3.
Papildināt 198. pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:
"(13) Ja kredītiestāde nenodrošina bankomātu pieejamību atbilstoši noteiktajām attāluma, skaita vai darba laika prasībām vai nenodrošina bez maksas tās klientam – fiziskai personai, kurai kredītiestāde izsniegusi maksājumu karti, – skaidrās naudas izmaksas pakalpojumu noteiktajā apmērā, Latvijas Banka ir tiesīga piemērot kredītiestādei sankciju – brīdinājumu vai soda naudu līdz 50 000 euro."
4.
Papildināt pārejas noteikumus ar 118. un 119. punktu šādā redakcijā:
"118. Šā likuma 74.4 pants un 198. panta trīspadsmitā daļa stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.
119. Latvijas Banka līdz 2024. gada 1. septembrim izdod šā likuma 74.4 panta trešajā daļā minētos noteikumus."
Finanšu ministra pienākumu izpildītājs ‒ iekšlietu ministrs R. Kozlovskis