Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 513
Rīgā 2023. gada 5. septembrī (prot. Nr. 43 37. §)
22-TA-3322
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) intervencē "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" (turpmāk – intervence), pamatojoties uz izstrādātu darījumdarbības plānu.
2.
Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai, ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi.
3.
Atbalstu piešķir atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulu (ES) 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013.
4.
Atbalstu atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām, kas realizē Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā noteiktos lauksaimniecības produktus, kuri pārstrādāti šajā pielikumā neminētos lauksaimniecības produktos, piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1407/2013).
5.
Intervences mērķis ir veicināt atbilstīgu kooperatīvo sabiedrību veidošanos un efektīvu darbību centralizētas pirmapstrādes un tirgus izpētes nodrošināšanā, produkcijas realizācijā, kā arī jaunu noieta tirgu apgūšanā.
6.
Atbalsta pretendents ir atbilstīga kooperatīvā sabiedrība, tostarp tāda atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība, kuras biedri ir tikai citas sabiedrības (turpmāk – kooperatīvu apvienība) un kura atbilstības statusu ieguvusi atbilstoši normatīvajiem aktiem par kooperatīvo sabiedrību atbilstību, izņemot atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības:
6.1.
kuras ir atzītas un kurām ir piešķirts atbalsts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ražotāju organizāciju atzīšanas un atbalsta piešķiršanas kārtību;
6.2.
kuras atbilstības statusu pirmo reizi ieguvušas pirms 2021. gada;
6.3.
kuras iepriekš jau ir ieguvušas atbilstības statusu, bet pēc tam reorganizētas vai kurām mainīts nosaukums.
7.
Atbalstu piešķir:
7.1.
atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām visās lauksaimniecības nozarēs, izņemot atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības, kuru pamatdarbības nozare ir konvencionālā tradicionālo laukaugu un konvencionālā piena nozare;
7.2.
kooperatīvu apvienībām visās lauksaimniecības nozarēs.
8.
Šo noteikumu izpratnē lauksaimniecības produkti ietver Līguma par Eiropas Savienības darbību 1. pielikumā minētos lauksaimniecības produktus un šajā pielikumā neminētos lauksaimniecības produktus.
II.Atbalsta saņemšanas nosacījumi
9.
Atbalsta pretendents atbilst šādiem nosacījumiem:
9.1.
ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne agrāk kā 2020. gada 1. janvārī;
9.2.
atbilstības statusu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kooperatīvo sabiedrību atbilstību pirmo reizi ir ieguvis pēc 2021. gada 1. janvāra;
9.3.
ir izstrādājis darījumdarbības plānu vismaz viena mērķa īstenošanai atbilstoši šo noteikumu 10. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām; 
9.4.
atbalsta iesniegumā ir apliecinājis, ka, īstenojot darījumdarbības plānu, apņemas sasniegt darījumdarbības plānā noteiktos mērķus un sasniedzamos rādītājus;
9.5.
šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētais darījumdarbības plāns ir apstiprināts Lauku atbalsta dienestā.
10.
Intervencē atbalsta darbības, kuru mērķis ir:
10.1.
ražošanas procesa un saražotās produkcijas pielāgošana tirgus prasībām;
10.2.
preču sagatavošana pārdošanai, kā arī pārdošanas centralizācijas un piegādes nodrošināšana; 
10.3.
vienotu prasību ieviešana attiecībā uz produkcijas kvalitāti; 
10.4.
uzņēmējdarbības un tirgvedības prasmju attīstīšana un inovatīvu procesu organizēšana un veicināšana.
11.
Īstenojot darījumdarbības plānu, atbalsta pretendents izpilda darījumdarbības plānā noteiktos mērķus un salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto pārskata gadu pirms darījumdarbības plāna uzsākšanas sasniedz šādus rādītājus:
11.1.
kopumā vismaz par 10 procentiem palielina sabiedrības biedru saražotās un ar sabiedrības starpniecību ārpus sabiedrības realizētās lauksaimniecības produkcijas gada apgrozījumu vai apjomu; 
11.2.
vismaz par 10 procentiem, bet ne mazāk kā par vienu biedru palielina to biedru skaitu, ar kuriem sabiedrībai ir apgrozījums;
11.3.
palielina biedru realizētās produkcijas apgrozījumu vai apjomu, nodrošinot, ka darījumdarbības plāna īstenošanas pēdējā gadā vismaz pieci kooperatīvu apvienības biedri vismaz 60 procentu savas konkrētās produkcijas realizē ar kooperatīvu apvienības starpniecību.
12.
Atbalsta pretendents arī projekta uzraudzības periodā iegūst atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības statusu.
13.
Projekta uzraudzības periods ir pieci gadi, un to uzskaita, sākot no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.
14.
Priekšroka saņemt atbalstu ir pretendentam, kas saņēmis lielāku punktu skaitu šo noteikumu pielikumā noteiktajos atlases kritērijos.
III.Atbalsta apmērs un intensitāte
15.
Atbalsta apmērs pirmajā gadā ir 10 procentu no iepriekšējā noslēgtajā taksācijas gadā sabiedrības biedru saražotās un ar sabiedrības starpniecību ārpus sabiedrības realizētās lauksaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības. Otrajā gadā atbalsta apmērs ir astoņi procenti, trešajā gadā – seši procenti, ceturtajā gadā – četri procenti un piektajā gadā – divi procenti no iepriekšējā gadā biedru saražotās un ar sabiedrības starpniecību ārpus sabiedrības realizētās lauksaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības.
16.
Atbalsta apmēra noteikšanai sabiedrības biedru saražotās un ar sabiedrības starpniecību ārpus sabiedrības realizētās lauksaimniecības produkcijas gada apjoma vērtībā neiekļauj: 
16.1.
sabiedrības biedriem realizēto produkcijas vērtību;
16.2.
ar sabiedrības biedriem saistītām personām realizēto produkcijas vērtību. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir personas, kas atbilst normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai noteiktajiem kritērijiem;
16.3.
to sabiedrības biedru saražotās produkcijas vērtību, kuri, būdami citas sabiedrības biedri, ir saņēmuši vai turpina saņemt atbalstu 2014.–2020. gada programmēšanas perioda pārejas perioda pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide" vai 2023.–2027. gada plānošanas perioda intervencē.
17.
Sabiedrībai izmaksājamais maksimālais atbalsta apmērs vienā gadā nepārsniedz 100 000 euro un visā darījumdarbības plāna īstenošanas periodā – 500 000 euro.
18.
Atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 procentu no šo noteikumu V nodaļā minētajām attiecināmajām izmaksām.
IV.Atbalsta piešķiršana un kontrole
19.
Atbalstu šo noteikumu 17. punktā minētajā maksimālajā apmērā izmaksā ik gadu ne ilgāk kā piecus gadus pēc dienas, kurā šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētais darījumdarbības plāns ir apstiprināts Lauku atbalsta dienestā.
20.
Atbalstu izmaksā reizi gadā, pamatojoties uz:
20.1.
atbalsta pretendenta kārtējā gadā iesniegto maksājuma pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai;
20.2.
faktiskajām attiecināmajām izmaksām Lauku atbalsta dienestā apstiprinātā darījumdarbības plāna īstenošanā;
20.3.
ikgadēju pārskatu par darījumdarbības plāna izpildi, sasniedzamajiem mērķiem un rādītājiem.
21.
Darījumdarbības plāna īstenošanas pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā gadā atbalsta pretendentam ir tiesības Lauku atbalsta dienesta lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajā termiņā reizi gadā pieprasīt priekšapmaksu 90 procentu apmērā no kārtējā gadā plānotās atbalsta maksājuma summas, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā priekšapmaksas pieprasījumu.
22.
Pēc priekšapmaksas pieprasījuma saņemšanas Lauku atbalsta dienests pārbauda tā atbilstību un pārskaita maksājumu uz atbalsta pretendenta atvērto norēķinu kontu kredītiestādē.
23.
Ja nepieciešams, Lauku atbalsta dienestam ir tiesības projekta īstenošanas gaitā pieprasīt pretendentam:
23.1.
kooperatīvās sabiedrības biedru grāmatvedības dokumentus un citus dokumentus, kas attiecas uz darījumdarbības plāna īstenošanu;
23.2.
kooperatīvu apvienību biedru – citu kooperatīvo sabiedrību biedru – grāmatvedības dokumentus un citus dokumentus, kas attiecas uz darījumdarbības plāna īstenošanu.
24.
Ja atbalsta pretendents kādā no darījumdarbības plāna īstenošanas gadiem neiegūst atbilstības statusu vai pārtrauc darījumdarbības plāna īstenošanu, Lauku atbalsta dienests var pieņemt lēmumu par tā izslēgšanu no valsts un Eiropas Savienības atbalsta pretendentu loka uz trim gadiem un saņemtā atbalsta atmaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai.
25.
Ja atbalsta pretendents projekta pieteikuma vērtēšanas, īstenošanas vai uzraudzības laikā neievēro normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai noteiktās prasības, Lauku atbalsta dienests samazina atbalsta summu vai, konstatējot neatbilstības un pārkāpumus, pieņem lēmumu par atbalsta atmaksu saskaņā ar Zemkopības ministrijas apstiprinātajām vadlīnijām par finanšu korekcijas piemērošanu projektos vai lēmumu par saistību pārtraukšanu.
V.Attiecināmās izmaksas
26.
Attiecināmās izmaksas ir faktiskās izmaksas (tajā skaitā biroja telpu īre, jauna biroja aprīkojuma, datortehnikas un programmatūras iegāde, biroja juridiskās un biroja administratīvā personāla izmaksas kopā ar darbaspēka nodokļiem, biroja administratīvās – kancelejas preču, sakaru un degvielas – izmaksas, jaunu iekārtu, jaunas tehnikas, aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, loģistikas transporta iegādes izdevumi, sertifikācijas procesa izmaksas produkcijas kvalitātes sertifikāta iegūšanai), kas ir pamatotas un tieši saistītas ar darījumdarbības plāna īstenošanu šajos noteikumos minēto mērķu sasniegšanai.
27.
Attiecināmās izmaksas nosaka atbilstoši tirgus cenai.
28.
Attiecināmajās izmaksās neiekļauj pievienotās vērtības nodokli, ja vien tas nav atgūstams saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli reglamentējošiem tiesību aktiem.
29.
Darba samaksa, tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuru iekļauj attiecināmajās izmaksās, mēnesī nepārsniedz: 
29.1.
atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības vadītājam 2500 euro;
29.2.
pārējam personālam 1700 euro.
30.
Autotransporta nomas izmaksas operatīvā līzinga gadījumā nepārsniedz 350 euro mēnesī, pārējos gadījumos, tostarp finanšu līzinga gadījumā, – 150 euro mēnesī.
31.
Jaunā iekārta vai tehnika, kas iegādāta, izmantojot finanšu līzingu, nonāk atbalsta saņēmēja īpašumā.
32.
Darījumdarbības plānā paredzētajiem pakalpojumiem un iegādei ievēro normatīvo aktu prasības par: 
32.1.
iepirkuma procedūras piemērošanu;
32.2.
valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai.
33.
Atbalsta pretendents darījumdarbības plāna īstenošanas laikā nodrošina:
33.1.
pamatojuma dokumentus, kas apliecina, ka izmaksas ir faktiski bijušas un ir tieši attiecināmas uz darījumdarbības plānā paredzēto darbību īstenošanu;
33.2.
attiecināmo izdevumu izsekojamību grāmatvedības uzskaitē.
34.
Visi ieguldījumi saskaņā ar apstiprināto darījumdarbības plānu ir pretendenta īpašums līdz fiskālās amortizācijas perioda beigām, līdz kuram atbalsta pretendents par publisko finansējumu iegūtos pamatlīdzekļus:
34.1.
neatsavina, nepatapina, neizīrē un neiznomā;
34.2.
pilnībā īsteno, uztur darba kārtībā un nodrošina tiem paredzētās funkcijas.
35.
Šīs intervences atbalstu nevar apvienot ar citu publisku atbalstu, kas saņemts no citām vietējām, reģionālām, valsts vai Eiropas Savienības programmām par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām.
VI.De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas nosacījumi
36.
Lauku atbalsta dienests:
36.1.
izvērtē šo noteikumu 4. punktā minētā atbalsta pretendenta iesnieguma atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām un pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu (lēmuma pieņemšanas diena uzskatāma par atbalsta piešķiršanas dienu) vai noraidīšanu;
36.2.
lēmumu par šajos noteikumos minētā de minimis atbalsta piešķiršanu vai nepiešķiršanu pieņem, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus. Ja atbalsta pretendents darbojas arī nozarēs, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013;
36.3.
uzrauga, vai arī attiecībā uz de minimis atbalstu tiek ievērotas šo noteikumu 35. punktā minētās prasības par atbalsta kumulāciju;
36.4.
šo noteikumu 4. punktā minētajam atbalsta pretendentam de minimis atbalstu piešķir, nepārsniedzot regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar minētās regulas 2. panta 2. punktu;
36.5.
piešķirot de minimis atbalstu, ievēro normatīvajos aktos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta veidlapu paraugiem noteiktās prasības;
36.6.
lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu vai nepiešķiršanu saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 pieņem līdz regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām;
36.7.
datus par izmaksāto de minimis atbalstu glabā 10 gadus, sākot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts šajos noteikumos minētajiem atbalsta pasākumiem, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punkta nosacījumus.
37.
Ja tiek konstatēts regulas Nr. 1407/2013 pārkāpums, atbalsta pretendentam ir pienākums atmaksāt Lauku atbalsta dienestam visu projektā saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
38.
Atbalsta pretendents informāciju par saņemto de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no atbalsta piešķiršanas dienas.
VII.Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti
39.
Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:
39.1.
iesniegumu atbalsta piešķiršanai;
39.2.
darījumdarbības plānu. Plānā ietver:
39.2.1.
problēmas risinājuma aprakstu un plānoto darbību aprakstu;
39.2.2.
darījumdarbības plāna sasniedzamos rādītājus;
39.2.3.
darījumdarbības plāna budžeta kopsavilkumu, tostarp indikatīvu naudas plūsmas pārskatu pa gadiem darījumdarbības plāna iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz darījumdarbības plāna īstenošanas beigām un gadā pēc darījumdarbības plāna īstenošanas;
39.2.4.
aprakstu par darījumdarbības plāna sasniedzamo rādītāju ilgtspējas nodrošināšanu projekta uzraudzības periodā;
39.3.
atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai;
39.4.
atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības biedru tās kopsapulces protokola izrakstu, kurā sabiedrība pieņēmusi lēmumu par pieteikšanos valsts un Eiropas Savienības atbalstam un apstiprinājusi konkrētu sabiedrības darbību īstenošanu, kā arī kopsapulces dalībnieku reģistra kopiju;
39.5.
veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru, ja atbalsts tiek piešķirts kā de minimis atbalsts.
40.
Pēc darījumdarbības plāna apstiprināšanas un īstenošanas uzsākšanas atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajā termiņā Lauku atbalsta dienestā iesniedz:
40.1.
ikgadēju pārskatu par darījumdarbības plāna izpildi, sasniedzamajiem mērķiem un rādītājiem, tajā iekļaujot informāciju vismaz par:
40.1.1.
saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu;
40.1.2.
nodarbinātajiem;
40.1.3.
sasniedzamo mērķu un rādītāju izpildi;
40.1.4.
notikušajām un plānotajām darbībām un to sasaisti ar darījumdarbības plāna īstenošanu;
40.2.
kārtējā gada maksājuma pieprasījumu par faktiskajām izmaksām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai;
40.3.
veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru, ja atbalsts tiek piešķirts kā de minimis atbalsts.
41.
Atbalsta pretendents ir tiesīgs iesniegt Lauku atbalsta dienestā grozījumus darījumdarbības plānā, ja tie pēc būtības nemaina plānotos mērķus un nepasliktina plānoto sasniedzamo rādītāju iznākumu salīdzinājumā ar situāciju, kad pirmo reizi tika apstiprināta darījumdarbības plāna īstenošana.
42.
Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt darījumdarbības plāna grozījumos paredzēto pasākumu īstenošanu pēc to apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.
43.
Lauku atbalsta dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iestādes sadarbojas un sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu, no iestādes, kura piešķir un anulē atbilstības statusu, kā arī īsteno atbilstīgās kooperatīvās sabiedrības darbības uzraudzību, iegūst atbilstīgo kooperatīvo sabiedrību atbilstības statusa iegūšanai iesniegtos dokumentus: 
43.1.
iesniegumu par atbilstības statusa piešķiršanu sabiedrībai;
43.2.
biedru sarakstu un informāciju par preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un tās biedriem;
43.3.
informāciju par preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un personām, kas nav sabiedrības biedri.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ iekšlietu ministrs M. Kučinskis
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 5. septembra
noteikumiem Nr.
513
Atlases kritēriji intervencē "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"
Nr.
p. k.
Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1. Darījumdarbības plāna aktivitāšu īstenošanas pamatojums un alternatīvu analīze

Darījumdarbības plānā ir izvēlēts viens vai vairāki mērķi un analizētas to īstenošanai izvēlētās alternatīvās darbības, ar skaitliskiem aprēķiniem pamatojot to izvēli

30 30

Darījumdarbības plānā ir izvēlēts viens vai vairāki mērķi un analizētas to īstenošanai izvēlētās alternatīvās darbības, bet tās nav pamatotas ar skaitliskiem aprēķiniem

10
2. Darījumdarbības plāna riska faktoru izvērtējums Darījumdarbības plānā visām aktivitātēm ir izvērtēti iespējamie riska faktori (finanšu, tirgus izmaiņu, īpašuma, cilvēkresursu un citi iespējamie faktori), izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto riska faktoru novēršanai vai samazināšanai 25 25
Darījumdarbības plānā atsevišķām aktivitātēm ir izvērtēti iespējamie riska faktori (finanšu, tirgus izmaiņu, īpašuma, cilvēkresursu un citi iespējamie faktori), izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto riska faktoru novēršanai vai samazināšanai Par katras izvēlētās aktivitātes izvērtētajiem riska faktoriem piešķir 2 punktus (maks. 16)
3.

Īstenojot darījumdarbības plānu, tiek nodrošināta veselīgu un augstas kvalitātes produktu virzīšana tirgū

Vismaz 30 % no sabiedrības biedriem ražo bioloģiskās lauksaimniecības produktus 15 20
Sabiedrība ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniece 5
4. Īstenojot darījumdarbības plānu, biedru saražotajai produkcijai tiek radīta papildu pievienotā vērtība Īstenojot darījumdarbības plānu, biedru saražotajai produkcijai tiek radīta papildu pievienotā vērtība kopīgai produkcijas laišanai tirgū (pirmapstrāde, pārstrāde, fasēšana u. c.) 10 10
5. Apgrozījums Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp kooperatīvu un tā biedriem procentos no kooperatīva lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējā apgrozījuma Par katru pilnu procentu, kas pārsniedz 75 % no kopējā apgrozījuma apmēra, piešķir 0,4 punktus 10
Kopā 95
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 30 punktu

Piezīme.

Ja atbilstoši darījumdarbības plāna atlases kritērijiem iegūto punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kurš ieguvis lielāku punktu skaitu kritērijā, kas pamato darījumdarbības plānā izvēlētās aktivitātes, un kritērijā par riska faktoru izvērtējumu. Ja šajos kritērijos iegūto punktu skaits ir vienāds, vērtē arī apgrozījuma kritēriju.