Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 723
Rīgā 2023. gada 1. novembrī (prot. Nr. 54 40. §)
22-TA-3494
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
1.
Satiksmes ministrijai nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā:
1.1.
valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 103 0370) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 103 0343) 4,4176 ha platībā – Flotes ielā 10, k-15, Rīgā;
1.2.
valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 103 0372) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 103 0345) 0,7761 ha platībā – Birzes ielā 4A, Rīgā.
2.
Saglabāt valsts īpašumā un nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 103 0155 118), kas atrodas uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 103 0343) Flotes ielā 10, k-15, Rīgā.
3.
Aizsardzības ministrijai pārņemt no Satiksmes ministrijas šā rīkojuma 1. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā.
4.
Aizsardzības ministrijai šā rīkojuma 2. punktā minēto būvi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā.
Ministru prezidente E. Siliņa
Aizsardzības ministrs A. Sprūds