Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 28
Rīgā 2023. gada 24. janvārī (prot. Nr. 4 3. §)
22-TA-3084
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai"
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 129. nr.; 2022, 129. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1.1. atbalsta programmas nosacījumus būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai (turpmāk – atbalsta programma), lai veicinātu finanšu pieejamību ēku atjaunošanai un labiekārtošanai, tostarp mudinātu iedzīvotājus veikt ieguldījumus savlaicīgai mājokļu uzturēšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanai;".
2.
Papildināt ar 8.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.9. Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" ietvaros īstenojamo projektu izmaksu segšana, kas netiek finansētas no Atveseļošanas fonda finansējuma;".
3.
Papildināt ar 8.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.10. projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde."
4.
Izteikt 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.2. dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību, lai finansētu šo noteikumu 8.4. vai 8.9. apakšpunktā noteikto pasākumu, – tā sabiedrībā "Altum" iesniedz šo noteikumu 9.1. ​​​​​​​un 9.2. apakšpunktā ​​​​​​​minētos dokumentus;".
5.
Izteikt 21.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"21.1. neprivatizēto pašvaldībām piederošo dzīvokļu izīrēšana, biedrību un nodibinājumu īpašumā esošu dzīvokļu izīrēšana, īres tiesisko attiecību uzsākšana vai dzīvokļu uzturēšana, lai tos izīrētu atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", izņemot minētā likuma III1 nodaļu "Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem";".
6.
Izteikt 23.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"23.3. ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu, tai skaitā attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šādā gadījumā de minimis atbalsta saņēmējs iesniedz visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, kā arī plānoto vai piešķirto atbalsta summu."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministre I. Indriksone