Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 974
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 31. §)
21-TA-1002
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā  19A–38, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 42.1, 43. un 45. panta pirmo daļu Valsts ieņēmumu dienestam nodot bez atlīdzības Cēsu novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4201 900 1773) – dzīvokli Nr. 38 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4201 009 0609 001 038) un tam piekrītošās 423/31272 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas (būves kadastra apzīmējums Nr. 4201 009 0609 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 4201 009 0609) – Leona Paegles ielā 19A–38, Cēsīs (turpmāk – dzīvokļa īpašums), lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 9. punktu to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2.
Cēsu novada pašvaldībai dzīvokļa īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.
3.
Pilnvarot Cēsu novada pašvaldību parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij uz dzīvokļa īpašumu, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
4.
Cēsu novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu:
4.1.
nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā vienlaikus ar Cēsu novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu;
4.2.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Cēsu novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;
4.3.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt dzīvokļa īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.
5.
Šā rīkojuma 4.3. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt dzīvokļa īpašumu ar hipotēku – nepiemēro, ja dzīvokļa īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.
 
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs