Likumprojekts (grozījumi)

22-TA-3148
Grozījumi Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā
Izdarīt Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā (Latvijas Vēstnesis, 2021, 221.A nr.) šādus grozījumus:
1.
izteikt 1. panta otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Izbūve šā likuma izpratnē ir process, kas ietver būvniecību un ar to saistītos darbus, tai skaitā darbus, kas saistīti ar robežuzraudzības tehnisko līdzekļu – klātbūtnes uztveršanas sistēmu un novērošanas iekārtu un ar tām saistītās infrastruktūras (turpmāk – tehnoloģiskais risinājums) – izbūvi un ieviešanu, piemēram, nepieciešamo inženierbūvju izbūvi un ierīkošanu, elektroapgādes pieslēgumu, datu pārraides un datu apstrādes sistēmu izbūvi, citus ar tehnoloģiskā risinājuma izbūvi un ieviešanu saistītos darbus, kā arī visus būvniecības uzsākšanai nepieciešamos sagatavošanās darbus, piemēram, zemes kadastrālo uzmērīšanu, attīrīšanu no apauguma, tai skaitā koku ciršanu, cirsto koku izvešanai nepieciešamo ceļu ierīkošanu un uzturēšanu, kā arī citus zemes gabala sagatavošanas darbus."
2.
8. pantā:

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:
"Valsts robežsardze ir atbildīga par tehnoloģiskā risinājuma izbūvē un ieviešanā iesaistīto institūciju darbu operatīvu koordinēšanu.";

papildināt otro un trešo daļu pēc vārda "infrastruktūras" ar vārdiem "izņemot tehnoloģisko risinājumu";

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:
"(31) Tehnoloģiskā risinājuma izbūvi un ieviešanu organizē un nodrošina valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs".
(32) Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs":
1) vada, īsteno un uzrauga visus tehnoloģiskā risinājuma izbūves un ieviešanas darbus;
2) veic tehnoloģiskā risinājuma izbūvei un ieviešanai nepieciešamos iepirkumus un slēdz iepirkuma līgumus;
3) ne retāk kā reizi mēnesī sniedz šā likuma 10. pantā minētajai komitejai pārskatu (ziņojumu) par šā panta 3.1 un 3.2 daļā minēto pienākumu veikšanu.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "Valsts nekustamie īpašumi" ar vārdiem "un valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"";
papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
"(7) Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" šā panta 3.1 un 3.2 daļā minēto pienākumu veikšanu uzsāk tikai pēc tam, kad Valsts robežsardze sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru ir noteikusi valsts robežas joslas posmus, kuros nepieciešams tehnoloģiskais risinājums, definējusi un iesniegusi valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" tā tehniskās prasības un informāciju par novietojumu dabā, ko valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atzinusi par derīgu tehnoloģiskā risinājuma izbūvei."
3.
Papildināt 9. pantu pēc vārda "pakalpojumi" ar vārdiem "tostarp ar pakalpojumiem saistītie materiāli un iekārtas".
 
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Iekšlietu ministrs M. Kučinskis