Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 905
Rīgā 2021. gada 1. decembrī (prot. Nr. 78 47. §)
21-TA-1407
Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai
1.
Atbalstīt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 192 865 euro apmērā, un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 26 502 euro apmērā, lai nodrošinātu medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādi.
2.
Finanšu ministrijai, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 25. pantu un šā rīkojuma 1. punktu, palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un apropriāciju Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammā 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" finansēšanas kategorijā "Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā" 219 367 euro apmērā.
3.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. un 2. punktam.
4.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 2. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
5.
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" pamatkapitāls tiek palielināts, ievērojot Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmuma "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi" (2012/21/ES) nosacījumus.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs
Veselības ministrs D. Pavļuts