Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 283
Rīgā 2023. gada 6. jūnijā (prot. Nr. 30 21. §)
23-TA-425
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9.panta trešo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 136. nr.; 2016, 21. nr.; 2021, 185. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 6.11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.11.1. apmācītājorganizācijas nosaukums un reģistrācijas numurs, fiziskās personas vārds un uzvārds."
2.
Papildināt ar 6.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6.14.  izsniedz apliecību par pirmās palīdzības pasniedzēju 68 stundu apmācības programmas apguvi (10. pielikums)."
3.
Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.1. izskatīt fizisko personu iesniegtos dokumentus un pieņemt lēmumu piešķirt tiesības nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;".
4.
Izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.2. pieņemt eksāmenu;".
5.
Izteikt 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.3. izstrādāt priekšlikumus eksāmena satura pilnveidošanai;".
6.
Izteikt 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.4. izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegtos dokumentus atkārtotai tiesību piešķiršanai, tajā skaitā izvērtēt fizisko personu iesniegtos kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošos dokumentus par zināšanu un prasmju apguvi vai pilnveidi pirmās palīdzības sniegšanā un pieņemt lēmumu par to atbilstību minētajai jomai;".
7.
Izteikt 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.5. izskatīt juridisko personu iesniegtos dokumentus, izvērtēt to atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņemt lēmumu piešķirt tiesības nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;".
8.
Izteikt 9.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.6. izskatīt fizisko personu iesniegtos dokumentus un pieņemt lēmumu par instruktora palīga un instruktora tiesību piešķiršanu;".
9.
Papildināt ar 9.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.7. pieņemt lēmumu atkārtoti piešķirt tiesības fiziskām un juridiskām personām nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā."
10.
Izteikt 28.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"28.1. pirmā daļa –  teorētisko zināšanu pārbaude (testa jautājumi rakstiski vai datorizēti);".
11.
Izteikt 33.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"33.2. kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošus dokumentus par zināšanu un prasmju apguvi vai pilnveidi pirmās palīdzības sniegšanā pēdējo piecu gadu laikā (ne mazāk kā 40 kredītpunkti). Iesniegtajos dokumentos norādītās stundas vai tālākizglītības punkti tiek pielīdzināti kredītpunktiem (viena stunda (tālākizglītības punkts) – viens kredītpunkts);".
12.
Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:
"51. Personām, kuras apguvušas šo noteikumu 4.4., 4.6. un 4.9. apakšpunktā minētās pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmas, izsniedz apliecību par attiecīgā apmācības kursa beigšanu, norādot apmācības kursa beigšanas datumu.  "
13.
Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
14.
Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
15.
Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).
16.
Papildināt ar 10. pielikumu (4. pielikums).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministre L. Meņģelsone
1.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 6. jūnija
noteikumiem Nr.
283

"1. pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 14.augusta

noteikumiem Nr. 557


Pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanu 12 stundu apmācības programma


1. Programmas mērķis – nodrošināt personām zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas pirmās palīdzības sniegšanā.

2. Programmas teorētiskā apmācība – sešas akadēmiskās stundas, praktiskā apmācība – sešas akadēmiskās stundas.

3. Programmas saturs:

 

Nr.

p. k.

Nodarbības tēma

Teorija (stundu skaits)

Prakse (stundu skaits)

1.

1.1. Ievads

1.2. Rīcība negadījuma vietā:

1.2.1. glābšanas ķēdīte

1.2.2. atdzīvināšanas pasākumi

2

2

2.

Stipra asiņošana

1

1

3.

3.1. Termiski bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana

3.2. Ķīmisko vielu izraisītie nelaimes gadījumi

1

1

4.

4.1. Elektrotraumas

4.2. Slīkšana

4.3. Traumas

4.4. Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi

4.5. Svešķermeņi

4.6. Slimības

4.7. Pirmās palīdzības aptieciņas satura minimums

2

2

 

4. Apmācības kursa īstenošanai nepieciešamie materiāli un līdzekļi:

4.1. pieauguša cilvēka manekens atdzīvināšanas apmācībai;

4.2. mācību defibrilators;

4.3. elpināšanas aizsargmaskas manekeniem;

4.4. paklājs treniņiem;

4.5. folijas sega;

4.6. motociklista aizsargķivere;

4.7. trīsstūrveida lakatiņi;

4.8. marles saites;

4.9. pārsienamās paketes;

4.10. elastīgās saites;

4.11. vienreizējās lietošanas cimdi;

4.12. ātras iedarbības virsmas dezinfekcijas līdzeklis;

4.13. marles salvetes;

4.14. medicīnisko materiālu minimums pirmās palīdzības sniegšanai (pirmās palīdzības aptieciņa);

4.15. šķēres;

4.16. ekrāns (vai tā aizvietotājs);

4.17. tāfele (vai tās aizvietotājs);

4.18. dators ar multimediju projektoru;

4.19. mācību un uzskates materiāli."

2.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 6. jūnija
noteikumiem Nr.
283

"2. pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 14.augusta

noteikumiem Nr. 557


Paplašinātā pirmās palīdzības sniegšanas 40 stundu apmācības programma


1. Programmas mērķis – nodrošināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, pašvaldības policijas darbiniekiem un glābējiem uz ūdens zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas pirmās palīdzības sniegšanā.

2. Programmas teorētiskā apmācība – 16 akadēmiskās stundas, praktiskā apmācība – 24 akadēmiskās stundas.

3. Programmas saturs:

 

Nr.

p. k.

Nodarbības tēma

Teorija (stundu skaits)

Prakse (stundu skaits)

1.

1.1. Ievads

1.2. Rīcība negadījuma vietā:

1.2.1. rīcības shēma 

1.2.2. steidzams izsaukums

1.3. Atdzīvināšanas pasākumi – praktisks demonstrējums (viena glābēja tehnika, divu glābēju tehnika)

1.4. Bērnu un zīdaiņu atdzīvināšana

7

8

2.

2.1. Šoks

2.2. Dzīvībai bīstama asiņošana

1

3

3.

3.1. Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi

3.2. Ķīmisku vielu izraisīti bojājumi

3

3

4.

4.1. Elektrotraumas

4.2. Slīkšana

4.3. Traumas

4.4. Amputācijas

4.5. Dzīvnieku radīti bojājumi

4.6. Svešķermeņi

4.7. Cietušā transportēšana

4.8. Daudz cietušo vienlaikus

4.9. Slimības

4.10. Pirmās palīdzības aptieciņas saturs

4.11. Glābēja drošība

4

7

5.

Ieskaite

1

3

 

4. Apmācības kursa īstenošanai nepieciešamie materiāli un līdzekļi:

4.1. pieauguša cilvēka un zīdaiņa manekens atdzīvināšanas apmācībai;

4.2. elpināšanas aizsargmaskas manekeniem;

4.3. paklājs treniņiem;

4.4. folijas sega;

4.5. motociklista aizsargķivere;

4.6. trīsstūrveida lakatiņi;

4.7. marles saites;

4.8. pārsienamās paketes;

4.9. elastīgās saites;

4.10. vienreizējās lietošanas cimdi;

4.11. ātras iedarbības virsmas dezinfekcijas līdzeklis;

4.12. marles salvetes;

4.13. medicīnisko materiālu minimums pirmās palīdzības sniegšanai (pirmās palīdzības aptieciņa);

4.14. šķēres;

4.15. ekrāns (vai tā aizvietotājs);

4.16. tāfele (vai tās aizvietotājs);

4.17. dators ar multimediju projektoru;

4.18. mācību un uzskates materiāli;

4.19. mācību defibrilators."

3.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 6. jūnija
noteikumiem Nr.
283

"3. pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 14.augusta

noteikumiem Nr. 557


Pirmās palīdzības pasniedzēju 68 stundu apmācības programma


1. Programmas mērķis – sagatavot pirmās palīdzības pasniedzējus.

2. Programmas teorētiskā apmācība – 32 akadēmiskās stundas, praktiskā apmācība – 36 akadēmiskās stundas.

3. Programmas saturs:

 

Nr. p. k.

Nodarbības tēma

Teorija (stundu skaits)

Prakse (stundu skaits)

1.

1.1. Mācīšanās un atmiņa:

1.1.1. svarīgākās mācīšanās teorijas

1.1.2. atmiņa – atmiņas veidi, atcerēšanās līmeņi, dažādos līmeņos fiksētās informācijas lietošanas iespējas

2

2.

2.1. Informācijas apguves kavēšana, tās veidi

2.2. Mācību motivācija. Aktīvā un pasīvā motivācija

2

3.

3.1. Pasniedzēja faktors mācību procesā. Pasniedzējam nepieciešamo īpašību, prasmju un zināšanu kopums

3.2. Apmācāmo faktors mācību procesā. Brīvprātīga mācīšanās un piedalīšanās mācību procesā pienākuma dēļ

2

4.

4.1. Pasniedzamā materiāla izvēle, atlase un plānošana

4.2. Nodarbību plānošana

1

2

5.

5.1. Mācību formas:

5.1.1. referāts

5.1.2. lekcija

5.1.3. mācību saruna

5.1.4. diskusija

5.1.5. mazo grupu darbs

5.1.6. praktiskie treniņi

1

2

6.

6.1. Mācību saruna – mācību kursa pamatmetode

6.2. Jautājumu un atbilžu tehnika. Pasniedzēja attieksmes paušana

1

2

7.

7.1. Praktiskais treniņš – mācību kursa pamatmetode

7.2. Treniņu veidi:

7.2.1. centralizētie treniņi 

7.2.2. paralēlie treniņi

7.3. Mācāmo iesaistīšana treniņos

1

2

8.

8.1. Mācību procesa efektivitāte, izmantojot dažādus mācīšanas paņēmienus:

8.1.1. lasot 

8.1.2. klausoties 

8.1.3. skatoties 

8.1.4. runājot

1

2

9.

9.1. Projekcijas tehnika un projekcijas materiāli, to lietošana, priekšrocības

9.2. Nodarbību telpa un tās iekārtojums

1

1

10.

10.1. Retorika, runas tehnika. Pasīvais un aktīvais vārdu krājums. Acu kontakts. Mīmika, žesti

10.2. Rezerves zināšanu princips

2

11.

11.1. Rīcība negadījuma vietā:

11.1.1. rīcības shēma  

11.1.2. steidzams izsaukums

11.2. Atdzīvināšanas pasākumi – praktisks demonstrējums (viena glābēja tehnika, divu glābēju tehnika)

11.3. Bērnu un zīdaiņu atdzīvināšana

8

8

12.

12.1. Šoks

12.2. Dzīvībai bīstama asiņošana

12.3. Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi

12.4. Ķīmisku vielu izraisīti bojājumi

4

8

13.

13.1. Elektrotrauma

13.2. Slīkšana

13.3. Traumas

13.4. Amputācijas

13.5. Kodumi

13.6. Svešķermeņi

13.7. Cietušā transportēšana

13.8. Daudz cietušo vienlaikus

13.9. Slimības

13.10.  Pirmās palīdzības aptieciņas saturs

13.11.  Glābēja drošība

5

4

14.

Ieskaite

1

5

 

4. Apmācības kursa īstenošanai nepieciešamie materiāli un līdzekļi:

4.1. pieauguša cilvēka un zīdaiņa manekens atdzīvināšanas apmācībai;

4.2. elpināšanas aizsargmaskas manekeniem;

4.3. paklājs treniņiem;

4.4. folijas sega;

4.5. motociklista aizsargķivere;

4.6. trīsstūrveida lakatiņi;

4.7. marles saites;

4.8. pārsienamās paketes;

4.9. elastīgās saites;

4.10. vienreizējās lietošanas cimdi;

4.11. ātras iedarbības virsmas dezinfekcijas līdzeklis;

4.12. marles salvetes;

4.13. medicīnisko materiālu minimums pirmās palīdzības sniegšanai (pirmās palīdzības aptieciņa);

4.14. šķēres;

4.15. ekrāns (vai tā aizvietotājs);

4.16. tāfele (vai tās aizvietotājs);

4.17. dators ar multimediju projektoru;

4.18. mācību un uzskates materiāli;

4.19. mācību defibrilators."

4.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 6. jūnija
noteikumiem Nr.
283

"10. pielikums

Ministru kabineta

2012. gada 14. augusta

noteikumiem Nr. 557


Apliecība par pirmās palīdzības pasniedzēju 68 stundu apmācības programmas apguvi


(papildināts mazais Latvijas Republikas valsts ģerbonis)

 

NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS

 

APLIECĪBA

Nr. PPP-____/____

 

Vārds Uzvārds

personas kods

 

PAR PIRMĀS PALĪDZĪBAS

PASNIEDZĒJU 68 STUNDU APMĀCĪBAS PROGRAMMAS APGUVI

 

20__. gada___. __________ "