Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 584
Rīgā 2022. gada 6. septembrī (prot. Nr. 43 3. §)
22-TA-2547
Par kompleksiem pasākumiem obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai
1.
Atbalstīt konceptuālajā ziņojumā "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai" iekļauto risinājumu, kas paredz noteikt elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes vidējo likmi no 2022. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim 0 euro/MWh.
2.
Atbalstīt risinājumu, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Enerģijas publiskais tirgotājs" nepiemēro elektroenerģijas galalietotājiem obligātā iepirkuma un jaudas komponentes par gala patēriņu no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim, nodrošinot maksājumu obligātā iepirkuma sistēmas dalībniekiem veikšanu no gūtajiem ienākumiem elektroenerģijas tirgū.
3.
Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, lai īstenotu šā rīkojuma 2. punktā noteikto risinājumu.
4.
Ekonomikas ministrijai izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā, piedāvājot risinājumu, kura ietvaros obligātā iepirkuma izmaksas nesedz Latvijas elektroenerģijas galalietotāji.
5.
Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam", iekļaut tajos priekšlikumus attiecībā uz:
5.1.
regulējumu, kas paredz, kādā apmērā akciju sabiedrība "Latvenergo" ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2022., 2023. un 2024. gadu, tai skaitā dividendes, kas tiek novirzītas elektroenerģijas lietotāju atbalstam, kā arī Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.–2030. gadam (turpmāk – enerģētikas un klimata plāns) pētniecības daļas un citu enerģētikas jomas pasākumu īstenošanai;
5.2.
finansējumu obligātā iepirkuma komponentes samazināšanai – 2024. gadā 17 174 231 euro, 2025. gadā 23 773 885 euro;
5.3.
finansējumu Būvniecības valsts kontroles birojam enerģētikas politikas administrēšanai, samazinoties plānotajam finansēšanas avotam no valsts nodevas ieņēmumiem, – 2023.–2025. gadā 124 200 euro katru gadu;
5.4.
finansējumu aizsargāto lietotāju atbalstam – 2023. gadā 21 763 090 euro, 2024. un 2025. gadā 15 203 090 euro katru gadu;
5.5.
finansējumu Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND projekta īstenošanas izpētes darbiem – 2023. gadā 1 700 807 euro, 2024. gadā 4 692 108 euro, 2025. gadā 9 192 107 euro;
5.6.
finansējumu klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas aktivitātēm (administrēšanas vajadzībām, pētniecības ietvara u. c. pasākumu īstenošanai enerģētikas jomā, tai skaitā ne-emisiju tehnoloģiju attīstībai un administrēšanas vajadzībām) – 2023. gadā 5 611 918 euro, 2024. un 2025. gadā 5 122 150 euro katru gadu.
6.
Akciju sabiedrības "Latvenergo" valsts kapitāla daļu turētājam paredzēt, ka dividendes maksā atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai un 64 procentu apmērā no pārskata gada peļņas, uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķinot un samaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:
6.1.
2023. gadā no 2022. pārskata gada peļņas – ne mazāk kā 99 544 780  euro;
6.2.
2024. gadā no 2023. pārskata gada peļņas – ne mazāk kā 89 502 255 euro;
6.3.
2025. gadā no 2024. pārskata gada peļņas – ne mazāk kā 88 293 148  euro.
7.
Finanšu ministrijai aktualizēt valsts pamatbudžeta ieņēmumus, paredzot akciju sabiedrības "Latvenergo" dividenžu maksājumus saskaņā ar kapitālsabiedrības apstiprināto vidēja termiņa darbības stratēģiju – 2023. gadā ne mazāk kā 99 544 780 euro, 2024. gadā ne mazāk kā 89 502 255 euro un 2025. gadā ne mazāk kā 88 293 148 euro.
8.
Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam", ņemt vērā plānoto ieņēmumu prognozes, lai īstenotu šā rīkojuma 1. punktā atbalstīto risinājumu:
8.1.
2023. gadā – 71 940 150 euro no akciju sabiedrības "Latvenergo" dividendēm;
8.2.
2024. gadā – 74 502 255 euro no akciju sabiedrības "Latvenergo" dividendēm;
8.3.
2025. gadā – 73 293 148 euro no akciju sabiedrības "Latvenergo" dividendēm.
9.
Atbalstīt akciju sabiedrības "Latvenergo" ikgadējo dividenžu novirzīšanu Ekonomikas ministrijas:
9.1.
valsts budžeta apakšprogrammai 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" – 2023. gadā 21 763 090 euro, 2024. gadā 32 377 321 euro, 2025. gadā 38 976 975 euro;
9.2.
valsts budžeta apakšprogrammai 29.06.00 "Enerģētikas jautājumu administrēšana" – 2023., 2024. gadā un 2025. gadā 124 200 euro katru gadu;
9.3.
valsts budžeta apakšprogrammai 29.08.00 "Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekts ELWIND" – 2023. gadā 1 700 807 euro, 2024. gadā 4 692 108 euro, 2025. gadā 9 192 107 euro;
9.4.
valsts budžeta programmai 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" – 2023. gadā 5 611 918 euro, 2024. un 2025. gadā 5 122 150 euro katru gadu klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas aktivitātēm, pētniecības ietvara un citu pasākumu īstenošanai enerģētikas jomā, tai skaitā bezemisiju tehnoloģiju attīstībai un administrēšanas vajadzībām, kā arī Latvijas dalībai Starptautiskajā Enerģētikas aģentūrā.
10.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2023. gada 1. augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar Finanšu ministriju saskaņotu jaunu konceptuālo ziņojumu "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai", kurā tiek atjaunotas  ieņēmumu un izdevumu prognozes 2024. un 2025. gadam un sagatavoti priekšlikumi akciju sabiedrības "Latvenergo" dividenžu ieņēmumiem  un no tiem finansējamo izdevumu sadalījumam 2026. gadam.
11.
Jautājumu par enerģētikas politikā iesaistīto amatpersonu kapacitātes stiprināšanu Ekonomikas ministrijai risināt valsts  budžeta 2023. gadam un vidēja termiņa budžeta ietvara 2023.–2025. gadam sagatavošanas procesā vienlaikus ar citu ministriju priekšlikumiem, iespēju robežās sagatavojot fiskāli neitrālu priekšlikumu.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs - Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns
Ekonomikas ministre I. Indriksone