MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-3166
Ministru kabineta rakstveida paskaidrojums par blakus sūdzību lietā Nr. A420271021
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par blakus sūdzību administratīvajā lietā Nr. A420271021.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420271021, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.