Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 267
Rīgā 2023. gada 1. jūnijā (prot. Nr. 29 30. §)
23-TA-950
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda Plus programmas
materiālās nenodrošinātības mazināšanai
2021.–2027. gada plānošanas perioda
vadības likuma 9. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2022, 123. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Programmas kopējais pieejamais finansējums ir 38 280 000 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums 32 538 000 euro apmērā, kas veido 90 % no programmas finansējuma, un valsts budžeta finansējums 5 742 000 euro apmērā, no tiem obligātais valsts budžeta līdzfinansējums 3 615 334 euro apmērā, kas veido 10 % no programmas finansējuma, un papildu valsts budžeta finansējums 2 126 666 euro apmērā."
2.
Papildināt ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
"3.1 Ja partnerorganizācija sniedz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē (turpmāk – Ukrainas civiliedzīvotājs), kuri saņēmuši pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu rakstisku izziņu par atbilstību vienam no šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajiem statusiem, partnerorganizācija minētajā likumā noteiktā atbalsta sniegšanas laikā:
3.11. nodrošina Ukrainas civiliedzīvotājam šo noteikumu 9.punktā minēto komplektu izsniegšanu atbilstoši šo noteikumu 30. punktā minētajai kārtībai;
3.12. piedāvā Ukrainas civiliedzīvotājam iespēju brīvprātīgi piedalīties šo noteikumu 37. punktā minētajos papildpasākumos;
3.13. nodrošina atsevišķu Ukrainas civiliedzīvotājam sniegtā atbalsta uzskaiti šo noteikumu 33. punktā minētajā kārtībā."
3.
Papildināt ar 3.2 punktu šādā redakcijā:
"3.2 Par šo noteikumu 3.11. un 3.12. apakšpunktā minētā atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājam sadarbības iestāde veic partnerorganizācijai šo noteikumu 59.2.1.1. un 59.2.1.2. apakšpunktā minēto netiešo attiecināmo izmaksu maksājumu atbilstoši šo noteikumu 62. punktam."
4.
Izteikt 4.1.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.1.3.1. 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā 264 euro;".
5.
Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
"8. Finansējuma saņēmējs nodrošina pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču iegādi, ne retāk kā reizi trijos gados veicot pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču piegādātāju (turpmāk – piegādātājs) atlasi atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā, ievērojot Publisko iepirkumu likumu, kā arī citus publiskos iepirkumus reglamentējošos normatīvos aktus, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi."
6.
Izteikt 9.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.1.2. mājsaimniecības loceklim vecumā no sešiem līdz 12 mēnešiem (ieskaitot);".
7.
Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
"12. Finansējuma saņēmējs piegādātājam izvirza šādas vispārīgās prasības:
12.1. nodrošināt iepirkuma nolikumā noteiktā satura, kvalitātes un daudzuma pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču (turpmāk šajā punktā – preces) ražošanu vai iepirkšanu, iepakošanu, komplektēšanu un piegādi visā Latvijā;
12.2. nodrošināt preču atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām preču drošuma, kvalitātes un obligātajām nekaitīguma prasībām;
12.3. nodrošināt, ka izdalīšanai paredzētās preces tiek iepakotas komplektā atbilstoši šo noteikumu 10. punktam;
12.4. nodrošināt preču marķēšanu valsts valodā atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču marķēšanu un Patērētāju tiesību aizsardzības likumam;
12.5. uz katras preču komplekta vienības iepakojuma, izņemot individuālos mācību piederumus, nodrošināt skaidri salasāmu uzrakstu "Bezmaksas. Nav paredzēts pārdošanai" un Eiropas Savienības fondu vizuālās identitātes elementus;
12.6. nodrošināt preču un preču komplekta vienības iepakojuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par preču iepakojuma materiālu, tai skaitā atbilstību videi draudzīgam iepakojumam vai iepakojumam, kura lielākā daļa ir otrreiz pārstrādājama;
12.7. atbilstoši ar finansējuma saņēmēju saskaņotam piegādes grafikam ne retāk kā reizi divos mēnešos nodrošināt preču transportēšanu uz partnerorganizāciju komplektu uzglabāšanas vai izdales vietu faktiskajām adresēm;
12.8. izmantot videi draudzīgu preču piegādes veidu, lai piegādes laikā nodrošinātu samazinātu vides piesārņojumu ar autotransporta izplūdes gāzēm un veicinātu ceļa infrastruktūras slodzes samazināšanu."
8.
Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
"22. Partnerorganizācija izdala pārtiku un pamata materiālās palīdzības preču komplektus:
22.1. pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektu uzglabāšanas vai izdales vietā;
22.2. partnerorganizācijas juridiskajā vai faktiskajā adresē;
22.3. citā telpā, par kuras izmantošanu noslēgts nomas vai patapinājuma līgums;
22.4. personas dzīvesvietā."
9.
Papildināt ar 22.1 punktu šādā redakcijā:
"22.1 Partnerorganizācija īsteno papildpasākumus telpās vai teritorijā, kas atbilst attiecīgā papildpasākuma saturam un veidam."
10.
Izteikt 30.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.1. ja mājsaimniecībā ir šo noteikumu 9.1.1., 9.1.2. un 9.1.3. apakšpunktā minētais mājsaimniecības loceklis, izsniedz attiecīgo šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto pārtikas preču komplektu – kopumā ne vairāk kā:
30.1.1. vienu attiecīgo šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto komplektu šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz vienu mēnesi;
30.1.2. divus attiecīgos šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētos komplektus šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz trim mēnešiem;
30.1.3. četrus attiecīgos šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētos komplektus šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz sešiem mēnešiem;
30.1.4. divus attiecīgos šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētos komplektus triju mēnešu laikā no šo noteikumu 4.1.2. apakšpunktā minētās izziņas izsniegšanas dienas;".
11.
Izteikt 30.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.3. ja mājsaimniecība pretendē uz šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto higiēnas un saimniecības preču komplektu, katram mājsaimniecības loceklim izsniedz šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto komplektu – kopumā ne vairāk kā:
30.3.1. vienu šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto komplektu šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz vienu mēnesi vai trim mēnešiem;
30.3.2. divus šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētos komplektus šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz sešiem mēnešiem;
30.3.3. vienu šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minēto komplektu triju mēnešu laikā no šo noteikumu 4.1.2. apakšpunktā minētās izziņas izsniegšanas dienas;".
12.
Izteikt 30.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.4. ja mājsaimniecībā ir šo noteikumu 9.4.1., 9.4.2., 9.4.3. un 9.4.4. apakšpunktā minētais mājsaimniecības loceklis, izsniedz attiecīgo šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minēto higiēnas un saimniecības preču komplektu – kopumā ne vairāk kā:
30.4.1. vienu attiecīgo šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minēto komplektu šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz vienu mēnesi vai trim mēnešiem;
30.4.2. divus attiecīgos šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minētos komplektus šo noteikumu 4.1.1. un 4.1.3. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz sešiem mēnešiem;
30.4.3. vienu attiecīgo šo noteikumu 9.4. apakšpunktā minēto komplektu triju mēnešu laikā no šo noteikumu 4.1.2. apakšpunktā minētās izziņas izsniegšanas dienas;".
13.
Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:
"32. Ja partnerorganizācijai rodas šaubas par personu, kura saņem komplektu šo noteikumu 30. punktā minētajā kārtībā, tai ir tiesības lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu."
14.
Papildināt ar X nodaļu šādā redakcijā:
"X. Noslēguma jautājums
69. Mājsaimniecība, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanu ir tiesības saņemt atbalstu un kurai pašvaldības sociālā dienesta izsniegtā izziņa par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu ir spēkā līdz 2023. gada 30. aprīlim, 31. maijam vai 30. jūnijam, var saņemt atbalstu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc minētās izziņas derīguma termiņa beigām, nepārsniedzot šo noteikumu 30. punktā minēto izziņas termiņam atbilstošo komplektu skaitu."
15.
Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).
16.
Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).
17.
Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
Labklājības ministre E. Siliņa
1.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 1. jūnija
noteikumiem Nr.
267

"1. pielikums

Ministru kabineta

2022. gada 21. jūnija

noteikumiem Nr. 381


Programmas īstenošanai paredzēto pārtikas preču ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji


1. Auzu pārslu ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 13,0 %
Skābums grādos Ne vairāk kā 5,0
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,3 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

2. Četrgraudu pārslu* ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 14,0 %
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,30 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama
Piezīme. * Auzu, kviešu, miežu un rudzu pārslas ar minimālo rudzu pārslu procentuālo sastāvu produktā 50 %.

 

3. Makaronu ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

 

3.1. Makaronu ražošanā izmantoto izejvielu kritēriji:

3.1.1. makaronu ražošanā izmantotie milti atbilst Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulas (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2. sadaļā noteiktajai mikotoksīnu maksimāli pieļaujamai koncentrācijai;

3.1.2. citas ražošanā izmantotās sastāvdaļas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām pārtikas nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

 

3.2. Makaronu ražošanas procesa kritērijs – makaroni tiek ražoti saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un ražotāja apstiprināto receptūru un tehnoloģisko instrukciju.

 

3.3. No kviešu miltiem izgatavoto makaronu izstrādājumu organoleptiskie rādītāji:

Rādītāja nosaukums

Raksturojums

Krāsa Atbilst miltu šķirai un citām pievienotajām izejvielām, bez neizmīcītu miltu paliekām
Virsma Gluda, var būt nedaudz raupja
Lūzuma vieta Stiklveida
Forma Īsformas
Garša Raksturīga izstrādājumam, bez citas piegaršas
Smarža Raksturīga izstrādājumam, bez citas smaržas
Stāvoklis pēc izvārīšanas Nesalipuši

 

3.4. Makaronu izstrādājumu fizikāli ķīmiskie rādītāji:

Rādītāja nosaukums

Raksturojums

Mitrums Ne vairāk kā 12,5 %
Skābums grādos Ne vairāk kā 4
Pelni, nešķīstoši 10 % HCl Ne vairāk kā 0,6 %
Sausnes daudzums, kas pārgājis ūdenī vārīšanas procesā Ne vairāk kā 9 %
Metālmagnētiskie piemaisījumi Ne vairāk kā 3 mg/kg
Kaitēkļu klātbūtne Nav pieļaujama

 

4. Pankūku miltu sausā maisījuma** ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Konsistence Birstoša, viendabīga
Mitrums Ne vairāk kā 13,0 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama
Piezīme. ** Sausā maisījuma sastāvā ietilpst galvenokārt kviešu milti un vēl vismaz trīs komponenti (sausais vājpiena pulveris, olu pulveris, sāls (ne vairāk kā 1,25 g uz 100 g), cukurs (ne vairāk kā 20 g uz 100 g) un citas sastāvdaļas nelielā daudzumā), un tas ir gatavs pankūku izgatavošanai bez papildu sastāvdaļu pievienošanas, izņemot ūdeni vai pienu, kas nepieciešams mīklas iegūšanai.

 

5. Vājpiena pulvera ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Maksimālais ūdens saturs 4,0 %
Tauku saturs Ne vairāk kā 1,5 %
Minimālais olbaltumvielu saturs 32,0 %
Minimālais laktozes saturs 50,0 %
Maksimālais skābums Tērnera grādos 20
Maksimālais šķīdības indekss 1,0 ml

 

6. Pilnpiena pulvera ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Gaiši dzeltena, dzeltena. Smalka, sausa pulverveida viela bez mehāniskiem vai cita veida piemaisījumiem. Pieļaujamas pulvera piciņas, kuras mehāniskas darbības rezultātā viegli sabirst
Smarža un garša Raksturīga pasterizētam pienam
Maksimālais ūdens saturs 5,0 %
Tauku saturs Ne mazāk kā 26 %
Minimālais olbaltumvielu saturs 24,0 %
Minimālais laktozes saturs 37,0 %
Maksimālais skābums Tērnera grādos 19
Maksimālais šķīdības indekss 1,0 ml

 

7. Iebiezināta piena ar cukuru ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

 

7.1. Iebiezināts piens ar cukuru atbilst prasībām, kas noteiktas:

a) Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulā (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos,

b) Eiropas Komisijas 2005. gada 15. novembra Regulā (ES) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem,

c) Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 529 "Dehidrēto piena produktu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības".

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats

Krāsa – no baltas ar iedzeltenu nokrāsu līdz krēmkrāsai, vienmērīga visā masā.

Viendabīga, viskoza, vijīga konsistence, pieļaujamas nelielas nogulsnes

Smarža un garša Tīra, salda garša, raksturīga iebiezinātam pienam ar cukuru, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Piena tauki (%) Ne mazāk par 8
Kopējā piena sausna (%) Ne mazāk par 28

 

8. Ātri vārāmo auzu pārslu ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 13 %
Skābums grādos Ne vairāk kā 5,0
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,3 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama
Bojātas pārslas Ne vairāk kā 0,05 %

 

9. Griķu pārslu ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 14 %
Skābums grādos
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,3 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

10. Putraimu ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

 

10.1. Putraimu ražošanā izmantoto izejvielu kritēriji:

10.1.1. putraimu ražošanā tiek izmantoti mieži vai kvieši;

10.1.2. putraimu ražošanā izmantotā labība atbilst Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulas (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2. sadaļā noteiktajām maksimāli pieļaujamām mikotoksīnu normām.

 

10.2. Putraimu ražošanas procesa kritērijs – putraimi tiek ražoti saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un tehnoloģisko instrukciju.

 

10.3. Miežu putraimu kvalitātes kritēriji:

Rādītāja nosaukums

Norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 14,0 %
Kvalitatīvs kodols Ne mazāk kā 99,0 %

tostarp nepilnīgi apstrādāti graudi

Ne vairāk kā 2 %
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,3 %
Miltveida piemaisījumi Ne vairāk kā 0,8 %
Veseli graudi Ne vairāk kā 1,0 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

10.4. Kviešu putraimu kvalitātes kritēriji:

Rādītāja nosaukums

Norma

Krāsa Dzeltena
Garša Raksturīga normāliem kviešu putraimiem, bez piegaršas, nav skāba vai rūgta
Smarža Raksturīga normāliem kviešu putraimiem, bez sasmakuma, pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas
Mitrums Ne vairāk kā 13,5 %
Kvalitatīvs kodols Ne mazāk kā 99,2 %
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,3 %

tostarp minerālie piemaisījumi

Ne vairāk kā 0,05 %
Bojātie kodoli Ne vairāk kā 0,2 %
Apstrādāti rudzu un miežu graudi Ne vairāk kā 2,0 %
Miltveida piemaisījumi Ne vairāk kā 0,5 %
Metālmagnētiskie piemaisījumi Ne vairāk kā 3,0 mg/kg
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

11. Augstākā labuma kviešu miltu ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 15,0 %
Lipeklis Ne mazāk kā 26 %
Pelnainība Ne vairāk kā 0,58 %
Krišanas skaitlis Ne mazāk kā 250 s
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

12. Auzu pārslu biezputras ar ogām vai augļiem ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 14,0 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama
Cukurs Ne vairāk kā 20 g
Kaltētas ogas vai augļi 12–16 g
Sāls Ne vairāk kā 1,25 g
Ogu vai augļu aromatizētājs 0,24–0,36 g

 

13. Kartupeļu biezputras ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 7,0 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama
Sāls Ne vairāk kā 1,25 g

 

14. Mannas ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

14.1. Manna atbilst kritērijiem, kas noteikti Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulas (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2. sadaļā.

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Mitrums Ne vairāk kā 15,0 %
Pelni, nešķīstoši 10 % HCl Ne vairāk kā 0,6 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

15. Griķu ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

15.1. Griķi atbilst kritērijiem, kas noteikti Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulas (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2. sadaļā.

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Brūna ar dažādu nokrāsu
Smarža un garša Raksturīga griķu putraimiem, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Konsistence Birstoša, viendabīga
Mitrums Ne vairāk kā 14,0 %
Kvalitatīvā kodola saturs Ne mazāk kā 99,2 %

tai skaitā šķelti graudi

Ne vairāk kā 4 %
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,4 %
Nelobīti graudi Ne vairāk kā 0,4 %
Miltiņu saturs Ne vairāk kā 0,02 %
Bojāti kodoli Ne vairāk kā 0,3 %
Metālmagnētiskie piemaisījumi Ne vairāk kā 3 mg/kg
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

16. Sautētas cūkgaļas vai liellopu gaļas ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

 

16.1. Sautētas cūkgaļas vai liellopu gaļas (turpmāk – sautēta gaļa) ražošanas kritēriji:

16.1.1. gaļa atbilst kritērijiem, kas noteikti Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulas (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 3. un 5. sadaļā;

16.1.2. produkta sastāvā ietilpstošās pārtikas piedevas atbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (ES) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām;

16.1.3. sautētas gaļas termiskā apstrāde atbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (ES) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu XI nodaļā.

 

16.2. Sautētas gaļas ražošanas procesa kritērijs – sautēta gaļa ražota saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un ražotāja apstiprināto receptūru un tehnoloģisko instrukciju, iepakojuma veids – divdaļīga metāla kārba, ar viegli atveramu vāku, uzglabāšanas režīms no 0 līdz +25 °C.

 

16.3. Sautētas gaļas ražošanas un kvalitātes kritēriji:

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam. Gaļa rupja maluma
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Gaļas saturs Ne mazāk kā 65 % (gaļa, ko izmanto sautētas gaļas ražošanai, atbilst kritērijiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) Nr. 1924/2006 un (ES) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 608/2004 atcelšanu VII pielikuma B daļas 17. punktā
Cits

Dzīvnieku izcelsmes tauki – ne vairāk kā 33 %.

Sāls – ne vairāk kā 2 %.

Ražošanas procesā nav pieļaujams izmantot soju, mehāniski atdalītu gaļu un dzīvnieku izcelsmes subproduktus

 

17. Tvaicētu rīsu kvalitātes kritēriji

 

17.1. Rīsi atbilst kritērijiem, kas noteikti Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulas (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2. sadaļā.

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez pelējuma un citām produktam neraksturīgām blakus smaržām un piegaršām
Mitrums Ne vairāk kā 15,0 %
Konsistence Birstoša, viendabīga
Kvalitatīvā kodola saturs Ne mazāk kā 99,2 %

tai skaitā šķelti graudi

Ne vairāk kā 10 %
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,4 %
Metālmagnētiskie piemaisījumi Ne vairāk kā 3 mg/kg
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

18. Auksti spiestas nerafinētas rapšu eļļas kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Caurspīdīgs zaļgans vai dzintara dzeltens šķidrums, var būt nelieli nosēdumi
Smarža un garša Raksturīga produktam, bez nevēlamas citas smaržas un piegaršas
Blīvums Ne mazāk kā 0,914 (20 °C temperatūrā)
Konsistence Viendabīga
Peroksīdu skaitlis, mekv. aktīvā O2/kg Ne vairāk kā 15
Skābes skaitlis, mg KOH/g Ne vairāk kā 4,0
Mitruma un gaistošo vielu masas daļa, % Ne vairāk kā 0,2
Nešķīstošie piemaisījumi, % Ne vairāk kā 0,05

 

19. Rafinētas rapšu eļļas kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Caurspīdīgs dzintara dzeltens šķidrums
Smarža un garša Raksturīga produktam, bez nevēlamas citas smaržas un piegaršas
Blīvums Ne mazāk kā 0,914 (20 °C temperatūrā)
Konsistence Viendabīga
Peroksīdu skaitlis, mekv. aktīvā O2/kg Ne vairāk kā 10
Skābes skaitlis, mg KOH/g Ne vairāk kā 4,0
Mitruma un gaistošo vielu masas daļa, % Ne vairāk kā 0,2
Nešķīstošie piemaisījumi, % Ne vairāk kā 0,05
Piesātināto taukskābju daudzums, % 6–10 %
Dūmošanas punkts, °C 226 ± 10°C

 

20. Olu pulvera kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam pārstrādes produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Konsistence Birstoša, viendabīga, bez kunkuļiem
Mitrums Ne vairāk kā 13,0 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

21. Cukura ražošanas un kvalitātes kritēriji

 

21.1. Cukurs ir attīrīta un kristalizēta saharoze, kura atbilst kritērijiem, kas noteikti Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 735 "Dažādu veidu cukura kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības".

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Ne vairāk kā deviņi punkti 0,5 krāsas tipa vienībām, ko aprēķina atbilstoši Brunsvikas Zemkopības un cukura rūpniecības tehnoloģijas institūta metodei
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Konsistence Birstoša, viendabīga, bez kunkuļiem
Polarizācija Ne mazāk kā 99,7 °Z
Invertcukura saturs Ne vairāk kā 0,1 % no masas
Zudumi žāvējot Ne vairāk kā 0,1 % no masas
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

22. Šķelto zirņu kvalitātes kritēriji

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Konsistence Kaltēti, sausi, birstoši
Mitrums Ne vairāk kā 15 %
Veseli graudi Ne vairāk kā 1 %
Atkritumu piemaisījumi Ne vairāk kā 0,40 %

tostarp minerālie piemaisījumi

Nav pieļaujami
Bojātas sēklas Ne vairāk kā 0,40 %
Saēstas sēklas Ne vairāk kā 0,50 %
Nelobītas sēklas Ne vairāk kā 0,80 %
Drupinātas sēklas (izbirst caur sietu Ø 2,5 mm un paliek uz sieta Ø 1,5 mm) Ne vairāk kā 1 %
Kaitēkļu invāzija Nav pieļaujama

 

23. Zivju konservu ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

 

23.1. Sterilizētu konservu "Makrele savā sulā" (turpmāk – konservi) nekaitīguma kritēriji:

23.1.1. konservi atbilst kritērijiem, kas noteikti Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulas (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 3. un 5. sadaļā un Eiropas Komisijas 2005. gada 15. novembra Regulas (ES) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem 1. pielikuma 1. nodaļas 1.26. sadaļā, kā arī prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (ES) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, III pielikuma VIII sadaļas V nodaļā;

23.1.2. ražošanas tehnoloģiskais process notiek atbilstoši prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (ES) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu IX, X un XI nodaļā, kā arī Starptautiskajā higiēnas prakses kodeksā maza skābes satura un paskābinātiem konserviem Nr. CAC/RCP 23-1979 un Starptautiskajā higiēnas prakses kodeksā zivīm un zvejas produktiem Nr. CAC/RCP 52/2003;

23.1.3. aromatizētāji tiek lietoti saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (ES) Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91, Regulās (EK) Nr. 2232/96 un (EK) Nr. 110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK;

23.1.4. konservi tiek ražoti saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un ražotāja apstiprinātu receptūru un produkta un procesa aprakstiem. Konservu izgatavošanai izmanto saldētas makreles Scomber scombrus, iepakojuma veids – hermētiski noslēgta kārba ar atveramu vāku, uzglabāšanas režīms no 0 līdz +25 °C. Konservi ir rūpnieciski sterili.

 

23.2. Konservu ražošanas un kvalitātes kritēriji:

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un ārējais izskats, konsistence Atbilst attiecīgajam produktam, pieļaujami ādas plīsumi. Zivju liemeņi vai gabaliņi līdzeni, bez zvīņām, var būt nenogrieztas spuras, izņemot astes. Zivju gaļas krāsa atbilst vārītas makreles krāsai. Dabīgā sulā – buljonā, kas izdalījies sterilizācijas procesā, pieļaujamas olbaltumvielu nogulsnes un nelielas zivs daļas
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas, zivju gaļas konsistence sulīga, var būt nedaudz sausa, asakas mīkstas, bez rūgtas piegaršas
Minimālā zivju liemeņu vai to gabalu masa kārbā pēc sterilizācijas Ne mazāk kā 70 % no kārbas neto daudzuma
Pārtikas ražošanas sāls saturs 1–2,5 %
Cits

Ražošanas procesā nav pieļaujams izmantot:

- pārtikas piedevas garšas, smaržas un ārējā izskata uzlabošanai;

- stabilizatorus, antioksidantus un aromatizētājus.

Var būt pievienotas garšvielas, garšaugi

 

24. Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtikas produktu komplekta ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

 

24.1. Zīdaiņiem paredzētu maisījumu un papildu ēdināšanas maisījumu un maziem bērniem paredzētas pārtikas ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

 

24.1.1. Zīdaiņiem paredzētu maisījumu un papildu ēdināšanas maisījumu un maziem bērniem paredzētu pārtikas produktu ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas:

a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulā (ES) Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009,

b) Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulā (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos,

c) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (ES) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām,

d) Komisijas 2015. gada 25. septembra Deleģētajā regulā (ES) 2016/127, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, un attiecībā uz informācijas prasībām saistībā ar zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013.

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Olbaltumvielas Atbilst Komisijas 2015. gada 25. septembra Deleģētajā regulā (ES) 2016/127, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, un attiecībā uz informācijas prasībām saistībā ar zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013, minētajām prasībām
Tauki
Ogļhidrāti
Minerālvielas
Vitamīni
Kaitēkļu invāzija*** Nav pieļaujama
Cits Mātes piens ir ieteicamākā pārtika veseliem zīdaiņiem. Produkts ir paredzēts, lai apmierinātu zīdaiņu uztura vajadzības
Piezīme. *** Attiecināms uz sausajiem papildu ēdināšanas maisījumiem.

 

24.2. Apstrādātas graudaugu pārtikas un zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētas pārtikas ražošanas, nekaitīguma un kvalitātes kritēriji

 

24.2.1. Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētas graudaugu pārtikas produktu, dārzeņu un augļu produktu, kā arī gaļas produktu ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas:

a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulā (ES) Nr. 609/2013 par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (ES) Nr. 41/2009 un (ES) Nr. 953/2009,

b) Eiropas Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulā (ES) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos,

c) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (ES) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām,

d) Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 269 "Prasības zīdaiņu un mazu bērnu pārtikai un tās marķējumam".

 

24.2.1.1. Putras (putras sausais maisījums, lietošanai gatava putra)

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Olbaltumvielas Atbilst Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 269 "Prasības zīdaiņu un mazu bērnu pārtikai un tās marķējumam" minētajām prasībām
Tauki
Minerālvielas
Vitamīni

 

24.2.1.2. Sausiņi

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Olbaltumvielas Atbilst Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 269 "Prasības zīdaiņu un mazu bērnu pārtikai un tās marķējumam" minētajām prasībām
Tauki
Minerālvielas
Vitamīni

 

24.2.1.3. Augļu biezeņi

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Augļu saturs Ne mazāk kā 70 % no produkta masas
Cits Nesatur glutēnu, piena olbaltumvielas, cukuru. Pārtikas piedevu izmantošana zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajā pārtikā ir noteikta normatīvajos aktos par pārtikas piedevu lietošanu

 

24.2.1.4. Dārzeņu biezeņi

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Dārzeņu saturs Ne mazāk kā 75 % no produkta masas
Cits Nesatur glutēnu, piena olbaltumvielas, cukuru. Pārtikas piedevu izmantošana zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajā pārtikā ir noteikta normatīvajos aktos par pārtikas piedevu lietošanu

 

24.2.1.5. Dārzeņu biezeņi ar gaļu

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Dārzeņu saturs Ne mazāk kā 50 % no produkta masas
Gaļas saturs Ne mazāk kā 8 % no produkta masas
Cits Nesatur glutēnu, piena olbaltumvielas, cukuru. Pārtikas piedevu izmantošana zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajā pārtikā ir noteikta normatīvajos aktos par pārtikas piedevu lietošanu

 

24.2.1.6. Gaļas biezeņi

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskats Atbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garša Raksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Gaļas saturs Ne mazāk kā 40 % no produkta masas
Cits Nesatur glutēnu, piena olbaltumvielas, cukuru. Pārtikas piedevu izmantošana zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajā pārtikā ir noteikta normatīvajos aktos par pārtikas piedevu lietošanu
"
2.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 1. jūnija
noteikumiem Nr.
267

"2. pielikums

Ministru kabineta

2022. gada 21. jūnija

noteikumiem Nr. 381


Programmas īstenošanai paredzēto individuālo mācību piederumu kvalitātes kritēriji


I. Kvalitātes kritēriji brošēta papīra produkcijai

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veidi Klades, burtnīcas, cits brošēts papīrs atbilstoši nepieciešamībai
Krāsa un izskats Bez reklāmām, vāka krāsa nav noteikta, iekšlapas – baltas ar rūtiņām vai līnijām (atbilstoši vecumposmam), vai nošu līnijām; iesieta mīkstos vai cietos vākos

 

II. Kvalitātes kritēriji zīmēšanas un aplikāciju papīram

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veidi Skolai paredzēts zīmēšanas papīrs, akvareļu papīrs, aplikāciju papīrs, kartons, cits papīrs atbilstoši nepieciešamībai
Krāsa un izskats Bez reklāmām, vāka krāsa nav noteikta, iekšlapas – baltas

 

III. Kvalitātes kritēriji rakstāmpiederumiem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veidi Skolai paredzētas pildspalvas, parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, citi rakstāmpiederumi atbilstoši nepieciešamībai
Krāsa un izskats Bez reklāmām, bez krāsojuma vai ar cilvēka veselībai nekaitīgu krāsojumu

 

IV. Kvalitātes kritēriji zīmuļu asināmajam un dzēšgumijai

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veidi Skolai paredzēts zīmuļu asināmais, dzēšgumija
Krāsa un izskats Bez reklāmām, bez krāsojuma vai ar cilvēka veselībai nekaitīgu krāsojumu

 

V. Kvalitātes kritēriji zīmēšanas piederumiem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veids Skolai paredzētas otas, tai skaitā komplektā vismaz trīs otas akvareļu zīmēšanai un divas otas zīmēšanai ar guaša krāsām – apaļas un plakanas, dažādu izmēru; palete krāsu sajaukšanai
Krāsa un izskats

Otas – bez krāsojuma vai ar cilvēka veselībai nekaitīgu krāsojumu.

Palete – plastikāta, ar vismaz sešiem padziļinājumiem un speciālu caurumu ērtākai satveršanai

 

VI. Kvalitātes kritēriji griešanas piederumiem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veidi Skolai paredzētas šķēres ar noapaļotiem galiem, kuras izmantojamas gan labročiem, gan kreiļiem, citi griešanas instrumenti atbilstoši nepieciešamībai
Krāsa un izskats Bez reklāmām, bez krāsojuma vai ar cilvēka veselībai nekaitīgu krāsojumu

 

VII. Kvalitātes kritēriji mērīšanas piederumiem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veidi Skolai paredzēts trīsstūra un taisnstūra lineāls 30 cm, transportieris, citi mērīšanas piederumi atbilstoši nepieciešamībai
Krāsa un izskats Bez reklāmām, bez krāsojuma vai ar cilvēka veselībai nekaitīgu krāsojumu

 

VIII. Kvalitātes kritēriji līmēšanas piederumiem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veidi Skolai paredzēts toksiskas vielas nesaturošs līmes zīmulis, PVA līme, citi līmēšanai paredzēti piederumi
Krāsa un izskats Krāsa atbilstoša produktam, iepakojums bez reklāmām

 

IX. Kvalitātes kritēriji vāciņiem un mapēm

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veids Vāciņi burtnīcām un kladēm, mapes
Krāsa un izskats Bez reklāmām, bez krāsojuma vai ar cilvēka veselībai nekaitīgu krāsojumu

 

X. Kvalitātes kritēriji krāsām zīmēšanai

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veids Akvareļu un guaša krāsas, toksiskas vielas nesaturošas, komplektos no 6 līdz 12 krāsu toņiem
Krāsa un izskats Derīguma termiņš – vismaz 12 mēneši no piegādes dienas

 

XI. Kvalitātes kritēriji mugursomai*

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veids Skolas soma pārnēsāšanai uz abiem pleciem
Masa Tukšai somai līdz 1 kg
Izmērs Vismaz 25 cm x 17 cm x 40 cm
Piezīme. * Jānodrošina ārējā izskata daudzveidība.

 

XII. Kvalitātes kritēriji rasēšanas piederumiem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veids Skolai paredzēta rasetne
Krāsa un izskats Vismaz četru piederumu komplekts, cirkuļa materiāls no metāla, komplektā iekļauti vismaz rezerves grafīti, maināmā adata un velce

 

XIII. Kvalitātes kritēriji penāļiem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veids Skolas piederumu uzglabāšanai paredzēts penālis
Krāsa un izskats

Penālis skolēniem vecumā no pieciem līdz 10 gadiem – ciets, poliestera, viens nodalījums, ar rāvējslēdzēju, garums – vismaz 200 mm, platums – vismaz 130 mm, biezums – vismaz 30 mm, bez piederumiem. Jānodrošina ārējā izskata dažādība (piemēram, krāsa, veids), bez reklāmām, paredzēts abu dzimumu skolēniem.

Penālis skolēniem vecumā no 11 līdz 16 gadiem – mīksts, poliestera, viens nodalījums, ar rāvējslēdzēju, garums – vismaz 200 mm, platums – vismaz 100 mm, bez piederumiem. Jānodrošina ārējā izskata dažādība (piemēram, krāsa, veids), bez reklāmām, paredzēts abu dzimumu skolēniem

 

XIV. Citu individuālo mācību piederumu kvalitātes kritēriji

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi" 21. punktu atbilstoši veiktajam situācijas izvērtējumam ir pieļaujama citu individuālo mācību piederumu iekļaušana komplektā, ja tie atbilst šo noteikumu prasībām."

3.
pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 1. jūnija
noteikumiem Nr.
267

"3. pielikums

Ministru kabineta

2022. gada 21. jūnija

noteikumiem Nr. 381


Programmas īstenošanai paredzēto higiēnas un saimniecības preču drošuma prasības un kvalitātes kritēriji


1. Ziepes, matu šampūns un krēms

 

1.1. Ziepes un matu šampūns visām vecuma grupām

 

1.1.1. Ziepju un matu šampūna ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas:

a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem,

b) Latvijas normatīvajos aktos kosmētikas līdzekļu jomā.

 

1.2. Ziepes, matu šampūns un krēms zīdaiņiem un maziem bērniem

 

1.2.1. Ziepju, matu šampūna (tai skaitā visām vecuma grupām, zīdaiņiem un maziem bērniem) un bērnu krēma ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas:

a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem,

b) Latvijas normatīvajos aktos kosmētikas līdzekļu jomā.

 

1.2.1.1. Ziepes zīdaiņiem un maziem bērniem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Lietojamība Piemērotas arī sausai un jutīgai ādai
Citi kritēriji Nesatur smaržvielas, krāsvielas un konservantus, nekairina acis

 

1.2.1.2. Matu šampūns zīdaiņiem un maziem bērniem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Lietojamība Šampūns zīdaiņu un bērnu galvas ādas un matu kopšanai ar barojošu un mitrinošu iedarbību
Citi kritēriji Nesatur smaržvielas, krāsvielas un konservantus, nekairina acis

 

1.2.1.3. Krēms zīdaiņiem un maziem bērniem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Lietojamība Krēms zīdaiņu un mazu bērnu ādas kopšanai un profilaktiskai aizsardzībai pret mitrumu, apsārtumu, iekaisumu
Citi kritēriji Bez krāsvielām un konservantiem, satur antioksidantu, nesatur smaržvielas

 

2. Zobu pasta

 

2.1. Zobu pasta visām vecuma grupām

 

2.1.1. Zobu pastas ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas:

a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem,

b) Latvijas normatīvajos aktos kosmētikas līdzekļu jomā.

 

2.2. Zobu pasta maziem bērniem

 

2.2.1. Zobu pastas izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem III pielikumā.

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Piedevas Ar fluoru, ne mazāk kā 1000 ppm
Citi kritēriji

Vismaz 50 % dabīgu sastāvdaļu.

Nesatur triklozānu, nātrija laurilsulfātu un saharīnu.

Jebkurai zobu pastai, kas satur no 0,1 % līdz 0,15 % fluora, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta bērniem (piemēram, "tikai pieaugušajiem"), jābūt marķētai šādi: "Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus produktus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu"

 

3. Zobu suka

 

3.1. Zobu suka visām vecuma grupām

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Lietojamība Manuālai lietošanai (nav elektriska)
Cietība Mīksti vai vidēji cieti sariņi

 

3.2. Zobu suka maziem bērniem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Lietojamība Manuālai lietošanai (nav elektriska)
Izmērs Atbilstošs vecuma grupai
Cietība Mīksti sariņi

 

4. Veļas mazgāšanas un trauku mazgāšanas līdzekļi

 

4.1. Veļas mazgāšanas un trauku mazgāšanas līdzekļu ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas:

a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulā (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem,

b) Latvijas normatīvajos aktos mazgāšanas līdzekļu jomā.

 

5. Autiņbiksītes zīdaiņiem un maziem bērniem

 

5.1. Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēto autiņbiksīšu ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas Eiropas Komisijas 2014. gada 24. oktobra lēmumā Nr. 2014/763/ES, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai absorbējošiem higiēnas produktiem.

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Materiāls Hipoalerģisks, bez hlora, virskārta 100 % bioloģiski sadalās, izgatavotas no atjaunojamiem resursiem
Lietojamība Ar klipšu aizdari, vairākkārtēja (vismaz 3 reizes) klipšu fiksācija, ar elastīgu jostiņu priekšpusē un mugurpusē, īpašām elastīgām aizsargbarjerām papildu aizsardzībai pret noplūdēm, uzsūcošo slāni, kas nodrošina sausu kontaktvirsmu

 

6. Autiņi zīdaiņiem un maziem bērniem

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Materiāls Marle, 100 % kokvilna
Lietojamība Daudzreiz lietojams

 

7. Mitrās salvetes zīdaiņu un mazu bērnu ādas kopšanai

 

7.1. Zīdaiņu un mazu bērnu ādas kopšanai paredzēto mitro salvešu ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Smarža un garša Bez aromāta
Lietojamība Vienreizējai lietošanai
Citi kritēriji Nesatur alkoholu un parabēnus

 

8. Citu higiēnas vai saimniecības preču drošuma un kvalitātes kritēriji

 

8.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi" 21. punktu atbilstoši veiktajam situācijas izvērtējumam ir pieļaujama citu higiēnas un saimniecības preču iekļaušana komplektā, ja tās atbilst šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām.

 

9. Medicīnisko sejas masku kvalitātes kritēriji

 

9.1. Medicīnisko sejas masku ražošanā un izplatīšanā ievērotas prasības, kas noteiktas:

a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. aprīļa Regulā (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (ES) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK,

b) standartā LVS EN 14683:2019 "Medicīniskās sejas maskas. Prasības un testēšanas metodes", vai tām ekvivalentas prasības.

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Veids Vienreizējas lietošanas
Materiāla filtrācijas efektivitāte Baktēriju filtrācijas efektivitāte 95 %
Marķējums un lietošanas instrukcija

Marķējumā norādīts: CE marķējums, ražotāja nosaukums vai preču zīme, modeļa numurs vai nosaukums, maskas veids (kategorija), piemērotā standarta numurs un gads.

Pievienota lietošanas instrukcija vai norāde uz iepakojuma: ražotāja norādījumi par preces pareizu lietošanu un uzglabāšanas apstākļiem

 

10. Roku dezinfekcijas līdzekļa kvalitātes kritēriji

 

10.1. Roku dezinfekcijas līdzeklis atbilst prasībām, kas noteiktas:

a) normatīvajos aktos par preču drošuma, kvalitātes un obligātajām nekaitīguma prasībām,

b) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (ES) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (ES) Nr. 1907/2006,

c) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulā (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu,

d) Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumos Nr. 628 "Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem".

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai kritērijs

Veids
Gatavs lietošanai
Aktīvā viela, koncentrācija*
Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām
Smarža
Raksturīga, atbilstoša produktam (var būt ar alkohola smaku)
Aktivitāte
Aktīvs pret vīrusiem, baktērijām, sēnītēm un mikroorganismiem
Glabāšana
Saskaņā ar marķējumā norādīto
Piezīme. * Attiecībā uz aktīvo vielu(-ām) un koncentrāciju jānodrošina pierādījumi par efektivitāti – attiecīgajā produktu veidā.
 

11. Virsmu dezinfekcijas līdzekļa kvalitātes kritēriji

 

11.1. Virsmu dezinfekcijas līdzeklis atbilst prasībām, kas noteiktas:

a) normatīvajos aktos par preču drošuma, kvalitātes un obligātajām nekaitīguma prasībām,

b) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (ES) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (ES) Nr. 1907/2006,

c) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulā (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu,

d) Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumos Nr. 628 "Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem".

 

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai kritērijs

Veids Gatavs lietošanai
Aktīvā viela, koncentrācija** Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām
Aktivitāte Aktīvs pret vīrusiem, baktērijām, sēnītēm un mikroorganismiem
Glabāšana Saskaņā ar marķējumā norādīto

Piezīme. ** Attiecībā uz aktīvo vielu(-ām) un koncentrāciju jānodrošina pierādījumi par efektivitāti – attiecīgajā produktu veidā."