Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-966
Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
25.1 panta ceturto daļu un 26.panta otro daļu
(Grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; grozījums norādē stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – nodoklis), ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā (valsts budžetā un pašvaldību budžetos), un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nodrošina vienotajā nodokļu kontā novirzīto ieņēmumu attiecināšanu un ieskaitīšanu pašvaldību budžeta ieņēmumu sadales kontā (turpmāk – sadales konts).
(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)
2.
Nodokļa maksātājs vai darba devējs pārskaita nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu vienotajā nodokļu kontā Valsts kasē.
(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)
2.1
Valsts ieņēmumu dienests vienotajā nodokļu kontā saņemtos attiecīgos maksājumus novirza uz nodokli saistību segšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus.
(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)
2.2
Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu uz nodokli (t. sk. patentmaksu un sezonas laukstrādnieku nodokli) novirzītos ieņēmumus attiecina uz nodokļu ieņēmumu veidiem, pamatojoties uz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26. panta nosacījumiem.
(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)
3.
Pirms uz nodokli novirzītie ieņēmumi tiek attiecināti uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, Valsts ieņēmumu dienests atmaksā pārmaksātā nodokļa summu nodokļu maksātājiem, kuriem, iesniedzot gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējiem taksācijas gadiem rezumējošā kārtībā, aprēķinātais nodoklis ir mazāks nekā avansā samaksātais nodoklis.
(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)
4.
Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu uz nodokli novirzītos ieņēmumus atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam procentuālajam sadalījumam attiecina uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem un uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem attiecinātos līdzekļus ieskaita sadales kontā.
(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)
5.
Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26. panta sestajā daļā noteiktajam procentuālajam sadalījumam attiecina vienotajā nodokļu kontā patentmaksai novirzītos ieņēmumus uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nodokli. Valsts ieņēmumu dienests uz nodokli attiecināto summu pārskaita sadales kontā.
(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)
6.
Valsts kase attiecīgajā kalendāra gadā no sadales kontā ieskaitītās nodokļa summas katru darba dienu pārskaita uz katras pašvaldības naudas līdzekļu kontu nodokļa summu tādā apmērā, kas atbilst attiecīgajai pašvaldībai šo noteikumu pielikumā noteiktajam atbilstošajam gadam apstiprinātajam nodokļa ieņēmumu īpatsvara koeficientam (turpmāk – īpatsvara koeficients).
(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)
7.
Kalendāra gadā pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa ieņēmumu daļu nosaka, pamatojoties uz katras pašvaldības īpatsvara koeficientu kopējos valstī iekasētajos nodokļa ieņēmumos no nodokļa maksātāju taksācijas gada ienākumiem pirms diviem gadiem.
8.
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā noteiktās konkrētās pašvaldības iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā veic Valsts kase, ieturot atbilstošās summas no pašvaldības budžetā caur sadales kontu ieskaitāmās nodokļa ieņēmumu daļas un ieskaitot tās minētajā fondā.
(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 746)
9.
(Svītrots no 01.01.2021. ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; sk. grozījumu 2. punktu)
10.
(Svītrots no 01.01.2021. ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; sk. grozījumu 2. punktu)
11.
Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2022. gadam (pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2020. gadā.
12.
Rīgas pilsētas un Ventspils pilsētas pašvaldības līdz 2014. gada 31. decembrim iekasētos, bet valsts budžeta ieņēmumos neieskaitītos iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ieskaita valsts budžeta ieņēmumu kontā līdz 2015. gada 6. janvārim atbilstoši 2014. gada valsts budžeta likumā noteiktajam procentuālajam sadalījumam starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem.
12.1
Valsts kase 2020. gada 31. decembrī nodokļa ieņēmumus, kas saņemti nodokļa ieņēmumu kontā līdz plkst. 19.00, sadala atbilstoši šo noteikumu 4. punktam un no sadales konta nodokļa ieņēmumus sadala pašvaldībām atbilstoši 2020. gadā noteiktajiem pašvaldību īpatsvara koeficientiem.
(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā)
12.2
Valsts kase sagatavo un līdz 2021. gada 30. jūnijam publicē tīmekļvietnē www.kase.gov.lv (sadaļā "Norēķini ar pašvaldībām") informāciju par nodokļa attiecināto daļu, kas saskaņā ar šo noteikumu pielikuma pirmo daļu 2021. gada pirmajā pusgadā pārskaitīts no pašvaldību budžeta ieņēmumu sadales konta šādām teritoriālajām vienībām:
12.21.
Aglonas novada pašvaldībai attiecībā uz Aglonas pagastu;
12.22.
Inčukalna novada pašvaldībai attiecībā uz Vangažu pilsētu.
12.23.
(svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 409).
(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā)
12.3
Jaunizveidojamā pašvaldība līdz 2021. gada 5. jūlijam paziņo Valsts kasei kontu, uz kuru saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu pārskaitīt nodokļa summu, sākot ar 2021. gada otro pusgadu.
(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā)
12.4
Valsts kase 2021. gada otrajā pusgadā nodokļa pārskaitījumus uz pašvaldību norēķinu kontiem saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu sāk ne vēlāk kā 2021. gada 7. jūlijā.
(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā)
13.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumus Nr. 573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 112., 210. nr.; 2005, 201. nr.; 2006, 68., 206. nr.; 2007, 205. nr.; 2008, 196. nr.; 2009, 204. nr.; 2010, 204. nr.; 2011, 182., 205. nr.; 2012, 201. nr.; 2013, 244. nr.).
14.
Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.
Pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. decembra
noteikumiem Nr.
785
Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2022. gadam

 

Nr.

p. k.

Pašvaldības administratīvā teritorija

Pašvaldību īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%)

kods

nosaukums

1.

0002000 Daugavpils

2,67746870

2.

0003000 Jelgava

2,80670344

3.

0004000 Jūrmala 3,59060497

4.

0005000 Liepāja 2,87001082

5.

0006000 Rēzekne 0,99096211

6.

0001000 Rīga 41,50475584

7.

0007000 Ventspils 1,76173505

8.

0020000 Aizkraukles novads 1,20838926

9.

0021000 Alūksnes novads 0,46982756

10.

0022000 Augšdaugavas novads 0,67367161

11.

0023000 Ādažu novads 1,64317751

12.

0024000 Balvu novads 0,56971255

13.

0025000 Bauskas novads 1,71565298

14.

0026000 Cēsu novads 1,83290384

15.

0027000 Dienvidkurzemes novads 1,22898443

16.

0028000 Dobeles novads 1,30607194

17.

0029000 Gulbenes novads 0,73278153

18.

0030000 Jelgavas novads 1,50615056

19.

0031000 Jēkabpils novads 1,44739337

20.

0032000 Krāslavas novads 0,51646979

21.

0033000 Kuldīgas novads 1,02003470

22.

0034000 Ķekavas novads 2,11028093

23.

0035000 Limbažu novads 1,12685155

24.

0036000 Līvānu novads 0,33662907

25.

0037000 Ludzas novads 0,59816157

26.

0038000 Madonas novads 1,03522684

27.

0039000 Mārupes novads 2,87522628

28.

0040000 Ogres novads 3,19937792

29.

0041000 Olaines novads 1,10072415

30.

0042000 Preiļu novads 0,49202487

31.

0043000 Rēzeknes novads 0,76950103

32.

0044000 Ropažu novads 2,31310685

33.

0045000 Salaspils novads 1,32066810

34.

0046000 Saldus novads 1,08698595

35.

0047000 Saulkrastu novads 0,55903618

36.

0048000 Siguldas novads 1,78447805

37.

0049000 Smiltenes novads 0,71375462

38.

0051000 Talsu novads 1,31324961

39.

0052000 Tukuma novads 1,86196545

40.

0053000 Valkas novads 0,36424257

41.

0054000 Valmieras novads 2,45890338

42.

0055000 Varakļānu novads 0,08511221

43.

0056000 Ventspils novads 0,42103026
Valstī kopā

100,00000000