Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-574
Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu
1.
Noteikumi nosaka Tiesu administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
2.
Tiesu administrācija sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).
3.
Maksas atvieglojumu 50 procentu apmērā Tiesu administrācija piemēro zvērinātiem tiesu izpildītājiem par katras izsoles organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē, ja izsoli rīko izpildu lietā, kurā piedzinējs atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas.
4.
Maksu par katras izsoles organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē Tiesu administrācija nepiemēro, ja izsole, kas organizēta elektronisko izsoļu vietnē, saskaņā ar Civilprocesa likumā noteikto atzīta par nenotikušu sakarā ar elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka sniegtu paziņojumu par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.
5.
Tiesu administrācija atmaksā personai tās samaksāto naudas summu par šo noteikumu pielikuma 18. un 19. punktā minētajiem pakalpojumiem šādos gadījumos:
5.1.
izsole, kas organizēta elektronisko izsoļu vietnē, saskaņā ar Civilprocesa likumā noteikto atzīta par nenotikušu sakarā ar elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka sniegtu paziņojumu par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu;
5.2.
izsole, kas organizēta elektronisko izsoļu vietnē, pārtraukta sakarā ar izsoles rīkotāja pieļautu kļūdu izsoles sludinājuma tekstā vai izsoles uzstādījumos elektronisko izsoļu vietnē;
5.3.
elektronisko izsoļu vietnes lietotājs nav autorizēts dalībai konkrētā izsolē;
5.4.
maksa par šo noteikumu pielikuma 19. punktā minēto pakalpojumu saņemta pēc izsoles noslēguma.
6.
Tiesu administrācija šo noteikumu 5. punktā minētajos gadījumos atmaksā personai tās samaksāto naudas summu, ja Tiesu administrācijā iesniegts iesniegums par naudas līdzekļu atmaksu, kurā norādīti dati par personu (fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods, juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), kredītiestādes rekvizīti un konta numurs, kurā personai ieskaitāma attiecīgā naudas summa. Tiesu administrācija atmaksā personai attiecīgo naudas summu, veicot pārskaitījumu ar kredītiestādes starpniecību, 15 kalendāra dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas vai no kāda šo noteikumu 5. punktā minētā gadījuma iestāšanās dienas, ja iesniegums par naudas līdzekļu atmaksu aizpildīts elektronisko izsoļu vietnē, piesakoties dalībai izsolē.
6.1
Par šo noteikumu pielikuma 22. punktā minēto pakalpojumu zvērināts tiesu izpildītājs samaksā pēc pakalpojuma saņemšanas, ja rīkojums par naudas līdzekļu apķīlāšanu vai pārskaitīšanu sagatavots izpildu lietā, kurā piedzinējs atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas, un maksa par to ieturēta vai piedzīta no parādnieka.
(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 292 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2019.)
7.
Šo noteikumu pielikuma 16.1., 16.2., 18.1. un 18.2. apakšpunkts, kā arī 16.3. un 18.3. apakšpunktā noteiktais attiecībā uz apbūves tiesībām un Kuģu reģistrā reģistrētām peldošām konstrukcijām stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Civilprocesa likumā, kas paredz, ka zvērināts tiesu izpildītājs parādniekam piederošu kustamu mantu un apbūves tiesības pārdod izsolē elektronisko izsoļu vietnē.
8.
Šo noteikumu pielikuma 21. un 23. punkts stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.
9.
Šo noteikumu pielikuma 22. punkts stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.
10.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 346 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 126. nr.; 2016, 199. nr.).
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 20. jūnija
noteikumiem Nr.
343
Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.

p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

PVN (euro)*

Cena ar PVN (euro)

1. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas abonēšana tiešsaistes režīmā
1.1. ja sistēmā reģistrēti no viena līdz pieciem lietotājiem

mēnesī

55,00

0

55,00

1.2. par katru nākamo lietotāju (papildus 1.1. apakšpunktā noteiktajai pamatsummai)

1 lietotājs mēnesī

18,50

0

18,50

2. Zemesgrāmatu nodalījuma datu monitorings, nosūtot elektroniskos paziņojumus par veiktajiem nostiprinājumiem
2.1. ja datu monitoringam reģistrēti no viena līdz 50 zemesgrāmatu nodalījumiem

1 nodalījums gadā

8,00

0

8,00

2.2. par katru nākamo nodalījumu (papildus 2.1. apakšpunktā noteiktajai pamatsummai)

gadā

3,50

0

3,50

3. Izraksts par lietotāja apskatītajiem zemesgrāmatu nodalījumiem

gab.

5,00

0

5,00

4. Zemesgrāmatu pilna nodalījuma elektroniska atlase, ja tiek maksāta abonēšanas maksa

gab.

3,50

0

3,50

5. Zemesgrāmatu pilna nodalījuma elektroniska atlase, ja abonēšanas maksa netiek maksāta, un informācijas par nekustamu īpašumu elektroniska atlase

gab.

5,20

0

5,20

6. Zemesgrāmatu nodalījuma daļas elektroniska atlase

gab.

1,70

0

1,70

7. Zemesgrāmatu nodalījuma daļas nodošana atkalizmantošanai

gab.

1,10

0

1,10

8. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas aktuālās un vēsturiskās informācijas nodošana atkalizmantošanai

gadā

4500,00

0

4500,00

9. Datorizēto zemesgrāmatu, Izpildu lietu reģistra  un tiesu informatīvās sistēmas statistikas datu un informācijas sagatavošana, ja datu apstrādei tiek izmantotas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji

stundā

27,50

0

27,50

10. Datu atlase
10.1. par viena zemesgrāmatu nodalījuma apakšnodalījumā ierakstītiem nekustamā īpašuma īpašniekiem

gab.

15,00

0

15,00

10.2. par zemesgrāmatu nodalījumu apakšnodalījumos ierakstītiem nekustamā īpašuma īpašniekiem

mēnesī

200,00

0

200,00

10.3. par viena zemesgrāmatu nodalījuma aktuālajiem nekustamā īpašuma īpašniekiem gab. 1,70 0 1,70
11. Zemesgrāmatu nodalījumu monitorings uz īpašumtiesību laiku
11.1. ja personai pieder līdz pieciem nekustamiem īpašumiem

1 persona

10,00

0

10,00

11.2. ja personai pieder seši un vairāk nekustamie īpašumi

1 persona

50,00

0

50,00

12. Rēķina sagatavošana papīra formā**

1 pasta sūtījums

1,00

0

1,00

13. Videokonferences saslēguma nodibināšanas nodrošināšana

stundā

45,00

0

45,00

14. Tiesvedības datu monitorings, elektroniski saņemot paziņojumus par izmaiņām tiesvedības datos

gadā

15,00

0

15,00

15. Nozīmēto tiesas sēžu monitorings pēc lietas numura

1 lieta

2,00

0

2,00

16. Katras izsoles organizēšana elektronisko izsoļu vietnē izsoles rīkotājam
16.1. par tādas kustamās mantas izsoli, kuras novērtējums ir mazāks nekā 10 000 euro

gab.

15,00

0

15,00

16.2. par tādas kustamās mantas izsoli, kuras novērtējums ir 10 000 euro vai vairāk

gab.

20,00

0

20,00

16.3. par nekustamā īpašuma, apbūves tiesību, lietu kopības, kuras sastāvā ir nekustamais īpašums, kuģa un Kuģu reģistrā reģistrētas peldošas konstrukcijas izsoli

gab.

20,00

0

20,00

16.4. par nekustamā īpašuma nomas vai īres tiesību izsoli gab. 15,00 0 15,00
17. Nekustamā īpašuma nomas un īres tiesību un nekustamā īpašuma izsoļu organizēšana elektronisko izsoļu vietnē izsoles rīkotājam mēnesī

2500,00

0

2500,00

18. Elektronisko izsoļu vietnes lietotāja pieteikšanās dalībai konkrētā izsolē
18.1. par dalību tādas kustamās mantas izsolē, kuras novērtējums ir mazāks nekā 10 000 euro

gab.

5,00

0

5,00

18.2. par dalību tādas kustamās mantas izsolē, kuras novērtējums ir 10 000 euro vai vairāk

gab.

10,00

0

10,00

18.3. par dalību nekustamā īpašuma, apbūves tiesību, lietu kopības, kuras sastāvā ir nekustamais īpašums, kuģa un Kuģu reģistrā reģistrētas peldošas konstrukcijas izsolē

gab.

20,00

0

20,00

18.4. par dalību nekustamā īpašuma nomas vai īres tiesību izsolē gab. 5,00 0 5,00
19. Izsoles aģenta (automātiskā izsoles soļa) pakalpojums izsoles dalībniekam

gab.

5,00

0

5,00

20. Izsoles rezultāta vai pārsolīšanas fakta monitorēšana elektronisko izsoļu vietnē izsoles dalībniekam, nosūtot informāciju elektroniski

gadā

5,00

0

5,00

21. Viena elektronisko izsoļu vietnē reģistrēto izsoļu sludinājumu monitoringa uzstādīšana, nosūtot informāciju elektroniski

mēnesī

5,00

0

5,00

22. Par katru datu izplatīšanas tīklā ievietoto sākotnējo rīkojumu (par naudas līdzekļu apķīlāšanu vai pārskaitīšanu) vai rīkojuma, kas sūtīts līdz elektroniskas datu apmaiņas uzsākšanai, pirmreizēja precizējuma ievietošanu datu izplatīšanas tīklā zvērinātiem tiesu izpildītājiem

gab.

1,50

0

1,50

23. Informācijas sniegšana kreditēšanas pakalpojumu sniedzējam vai kredītinformācijas birojam no Izpildu lietu reģistra par fizisko un juridisko personu izpildu lietām kredītspējas vērtēšanai

gab.

5,00

0

5,00

24. Informācijas monitorēšana lietas dalībniekiem (fiziskām un juridiskām personām) no Izpildu lietu reģistra par izpildu lietām un to parāda apmēru, nosūtot pieprasīto informāciju elektroniski

gadā

5,00

0

5,00

Piezīmes.

1. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2. ** Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavotā rēķina nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījuma nodrošinātāja izcenojumiem.