MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-728
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma „Krivadi”, Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma „Krivadi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 009 0320) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 009 0320) daļu 0,2877 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 2 761,92 EUR (tirgus vērtībai 0,96 EUR par vienu zemes kvadrātmetru).