Likumprojekts (grozījumi)

21-TA-34
Grozījumi Autopārvadājumu likumā
Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20. nr.; 1997, 8. nr.; 1998, 24. nr.; 1999, 21. nr.; 2001, 1., 12. nr.; 2002, 12. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 2., 12. nr.; 2006, 1., 15. nr.; 2007, 10., 15. nr.; 2008, 3., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 174., 206. nr.; 2011, 80. nr.; 2013, 40. nr.; 2015, 91. nr.; 2017, 128., 203. nr.; 2019, 129. nr.; 2020, 123. nr.; 2021, 27. nr.) šādus grozījumus:
1.
1. pantā:
izslēgt 5. punktu;
papildināt pantu ar 18.2 punktu šādā redakcijā:
"182) līgumslēdzējs vai apakšuzņēmējs – uzņēmums, kas noslēdzis līgumu ar kravas autopārvadātāju par transporta pakalpojumu un nav nosūtītājs vai ekspeditors;";
papildināt pantu ar 23.1 punktu šādā redakcijā: 
"231) pasažieru pārvadājumi pēc pieprasījuma – pašvaldības organizēti pasažieru neregulārie pārvadājumi vietējo iedzīvotāju individuālas mobilitātes nodrošināšanai;".
2.
Papildināt 4.panta trešo daļu pēc vārdiem "un tās glabāšanas termiņus" ar vārdiem un skaitļiem "un informācijas apmaiņas kārtību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (turpmāk – IMI sistēma), kura izveidota atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra regulai (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas lēmumu 2008/49/EK".
3.
6. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
 "(1) Kravas pārvadājumu ar N kategorijas transportlīdzekli vai N kategorijas transportlīdzekli ar piekabi vai puspiekabi, kura pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, drīkst veikt, ja pārvadātājs Autotransporta direkcijā ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) kravas komercpārvadājumiem ar kravas transportlīdzekli un atbilst regulas Nr. 1071/2009 3. panta prasībām.";
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
"(3) Pārvadātājs kravas komercpārvadājumu veikšanai Latvijas teritorijā attiecībā uz katru N kategorijas transportlīdzekli vai N kategorijas transportlīdzekli ar piekabi vai puspiekabi, kura pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, Autotransporta direkcijā saņem licences kartīti. Ja N kategorijas transportlīdzeklim vai N kategorijas transportlīdzeklim ar piekabi vai puspiekabi pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas, un tam piemēro regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punkta otrajā teikumā noteiktās zemākās finanšu prasības, saņemtajā licences kartītē izdara attiecīgu atzīmi.";
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
"(31) Autotransporta direkcijas izsniegtā Eiropas Kopienas atļaujas kopija komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā ir derīga kravas komercpārvadājumu veikšanai arī Latvijas teritorijā.";
izteikt  desmito daļu šādā redakcijā:
"(10) Pārvadātājam, tā likumiskajiem pārstāvjiem un pārvadājumu vadītājam jāatbilst regulas Nr. 1071/2009 6. panta 1. punkta trešās daļas "a" un "b" apakšpunktā noteiktajām labas reputācijas prasībām, un šo prasību atbilstības izvērtēšanā tiek ņemta vērā Sodu reģistrā reģistrētā informācija par sodāmību noteiktajās jomās."
4.
Papildināt 6.panta pirmo daļu pēc vārdiem un skaitļiem "atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra regulas (EK) Nr. 1072/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum" ar vārdiem un skaitļiem "(turpmāk – regula Nr. 1072/2009)".
5.
Papildināt 9. panta pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:
"Pavadzīmes sagatavošana vairākos eksemplāros ir attiecināma tikai uz papīra formā sagatavotajām pavadzīmēm."
6.
25. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
"25. pants. Nosūtītāja, līgumslēdzēja vai apakšuzņēmēja atbildība";
papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
"(3) Nosūtītājs, līgumslēdzējs vai apakšuzņēmējs, nododot kravu pārvadāšanai, ir līdzatbildīgs, ka pārvadātājs veic pārvadājumus atbilstoši regulas Nr. 1072/2009 II un III nodaļā noteiktajām prasībām."
7.
29. pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
"(11) Pasažieru pārvadājumus pēc pieprasījuma veic ar autobusu vai M1 kategorijas vieglo automobili.";
izslēgt ceturtajā daļā vārdus "kurā ir ne vairāk kā četras pasažieru sēdvietas".
8.
30. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Pasažieru pārvadājumu ar autobusu drīkst veikt, ja pārvadātājs Autotransporta direkcijā ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu un atbilst regulas Nr. 1071/2009 3. panta prasībām vai valstspilsētas pašvaldības izsniegtu speciālo atļauju (licenci) pārvadājumiem attiecīgās valstspilsētas administratīvās teritorijas robežās.";
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
"(31) Autotransporta direkcijas izsniegtā Eiropas Kopienas atļaujas kopija komercpārvadājumu veikšanai ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā ir derīga pasažieru komercpārvadājumu veikšanai arī Latvijas teritorijā.";
papildināt pantu ar 5.2 daļu šādā redakcijā:
"(52) Valstspilsētas pašvaldība katru gadu līdz 31. janvārim informē Autotransporta direkciju par pārvadātājiem, kuriem iepriekšējā kalendāra gada 31. decembrī ir bijusi derīga valstspilsētas pašvaldības izsniegta speciālā atļauja (licence),  norādot pārvadātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru komercreģistrā un speciālās atļaujas (licences) numuru, kā arī derīgo licences kartīšu skaitu.";
izteikt 11. daļu šādā redakcijā:
"(11) Pārvadātājam, tā likumiskajiem pārstāvjiem un pārvadājumu vadītājam jāatbilst regulas Nr. 1071/2009 6. panta 1. punkta trešās daļas "a" un "b" apakšpunktā noteiktajām labas reputācijas prasībām, un šo prasību atbilstības izvērtēšanā tiek ņemta vērā Sodu reģistrā reģistrētā informācija par sodāmību noteiktajās jomās."
9.
33. pantā:
papildināt 3.1 daļu pēc vārda "apkalpo" ar vārdu "dotētos";
papildināt 3.2 daļu pēc vārda "maksu" ar vārdu "dotēto";
aizstāt piektās daļas 1. punktā vārdus "autoostu reģistrācijas, reģistrācijas apturēšanas un anulēšanas, kā arī autoostu darbības" ar vārdiem "dotētos reģionālās nozīmes maršrutus apkalpojošo autoostu reģistrācijas, reģistrācijas apturēšanas un anulēšanas, kā arī darbības";
aizstāt piektās daļas 2. punktā vārdu "autoostu" ar vārdiem "dotētos reģionālās nozīmes maršrutus apkalpojošo autoostu";
papildināt piektās daļas 3. punktu aiz vārda "maksu" ar vārdu "dotēto";
izteikt sesto daļu šādā redakcijā:
"(6) Autotransporta direkcija reģistrē dotētos reģionālās nozīmes maršrutus apkalpojošo autoostu, ja autoostas īpašnieks vai valdītājs ir reģistrēts komercreģistrā un tam nav nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību. Dotētos reģionālās nozīmes maršrutus apkalpojošās autoostas reģistrācija dod tiesības sniegt autoostas pakalpojumus, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.";
aizstāt septītajā daļā vārdu "autoostas" ar vārdiem "dotētos reģionālās nozīmes maršrutus apkalpojošās autoostas".
10.
Papildināt 34.1 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Pašvaldībām ir tiesības organizēt pasažieru pārvadājumus pēc pieprasījuma, lai nodrošinātu iedzīvotāju nokļūšanu līdz maršrutu apkalpes vietām vai novada centram normālajā (vispārpieņemtajā) darba laikā, ja nokļūšanai pieprasītajā galamērķī nav pieejami sabiedriskā transporta pakalpojumi. Pašvaldības var pašas veikt pasažieru pārvadājumus vai organizēt pakalpojuma pasūtījumu, slēdzot līgumu."
11.
Izteikt 35. panta 6.3 daļu šādā redakcijā:
"(63) Autotransporta direkcija anulē autotransporta līdzeklim izsniegto licences kartīti, ja pārvadātājs iesniedz iesniegumu par licences kartītes anulēšanu vai Autotransporta direkcija konstatē, ka pārvadātājs nav autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs."
12.
Papildināt 35.1 pantu ar 4.daļu šādā redakcijā:
"(41) Autovadītājam pašam vai ar citu personu starpniecību aizliegts piedāvāt pārvadājuma pakalpojumu braucienam no objekta, ja autotransporta līdzeklim, ar kuru tas iebraucis objekta teritorijā, šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā nav izsniegta licences kartīte ar speciālo atzīmi."
13.
Papildināt likumu ar V1 nodaļu šādā redakcijā:
"V1 nodaļa Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana, veicot starptautiskos autopārvadājumus

52.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana
(1) Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana šā likuma izpratnē ir situācija, ja citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts pārvadātājs, kurš sniedz starptautisko autopārvadājuma pakalpojumu, nosūta savu darbinieku – transportlīdzekļa vadītāju – uz Latviju vai Latvijā reģistrēts pārvadātājs, kurš sniedz starptautisko autopārvadājuma pakalpojumu, nosūta savu darbinieku – transportlīdzekļa vadītāju – uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vadīt pārvadātāja rīcībā esošu transportlīdzekli un veikt pārvadātāja vārdā citas ar attiecīgo autopārvadājuma pakalpojumu saistītās darbības.
(2) Uz transportlīdzekļa vadītāju, kas veic kabotāžas pārvadājumu, kā definēts regulā Nr. 1072/2009 un  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra regulā (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza regulu (EK) Nr. 561/2006 (turpmāk – regula  Nr. 1073/2009), attiecināmas transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas prasības.
(3) Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas laikposmu uzskata par pabeigtu, kad transportlīdzekļa vadītājs atstāj valsti, kurā tika veikts starptautiskais autopārvadājums, uz kuru attiecināmi transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas nosacījumi. Minēto nosūtīšanas laikposmu nesummē ar iepriekšējiem nosūtīšanas laikposmiem starptautiskos pārvadājumos, ko veic tā paša transportlīdzekļa vadītājs vai cita transportlīdzekļa vadītājs, kuru viņš aizstāj.
(4) Šajā nodaļā noteiktie transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas nosacījumi var tikt attiecināti uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ja to paredz Latvijas Republikai saistošs starptautiskais līgums.
(5) Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanai piemēro Darba likuma normas tiktāl, ciktāl to neierobežo šā likuma normas.

52.2 pants. Izņēmumi transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanai uz Latviju
(1) Šajā nodaļā noteiktie nosacījumi transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanai uz Latviju nav attiecināmi, ja transportlīdzekļa vadītājs veic:
1) tranzīta kravas vai pasažieru pārvadājumu caur Latvijas teritoriju, neveicot kravas iekraušanu vai izkraušanu un neuzņemot vai neizsēdinot pasažierus;
2) divpusēju starptautisko neregulāro vai regulāro pasažieru pārvadājumu, kura ietvaros autobusā:
a) tiek uzņemti pasažieri Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā pārvadātājs, kurš nosūtījis transportlīdzekļa vadītāju, veic uzņēmējdarbību, un izlaisti  Latvijā,
b) tiek uzņemti  pasažieri Latvijā un izlaisti Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā pārvadātājs, kurš nosūtījis transportlīdzekļa vadītāju, veic uzņēmējdarbību,
c) uzņemti un izlaisti pasažieri Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā pārvadātājs, kurš nosūtījis transportlīdzekļa vadītāju, veic uzņēmējdarbību, nolūkā veikt vietējas ekskursijas Latvijā saskaņā ar regulu Nr. 1073/2009;
3) divpusēju pārvadājumu, kas minēts šā panta pirmās daļas 2. punktā un kura ietvaros vienu reizi uzņem pasažierus autobusā un/vai vienu reizi izlaiž pasažierus no autobusa Eiropas Savienības dalībvalstīs vai trešajās valstīs, kuras transportlīdzekļa vadītājs šķērso, ar noteikumu, ka netiek piedāvāti pasažieru pārvadājumu pakalpojumi starp divām vietām šķērsotajā valstī. Tas pats attiecas arī uz pārvadājumu atpakaļceļā;
4) divpusēju kravas pārvadājumu uz pārvadājumu līguma pamata no Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pārvadātājs, kurš nosūtījis transportlīdzekļa vadītāju, veic uzņēmējdarbību, kā definēts regulas Nr. 1071/2009 2. panta 8. punktā, uz Latviju vai no  Latvijas uz Eiropas Savienības dalībvalsti, kurā pārvadātājs, kurš nosūtījis transportlīdzekļa vadītāju, veic uzņēmējdarbību;
5) divpusēju kravas pārvadājumu, kas noteikts šā panta pirmās daļas 4. punktā:
a) kura ietvaros papildus veic vienu iekraušanas un/vai izkraušanas darbību Eiropas Savienības dalībvalstīs vai trešajās valstīs, kuras transportlīdzekļa vadītājs šķērso, ar noteikumu, ka kravu neiekrauj un neizkrauj vienā un tajā pašā valstī,
b) no Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā pārvadātājs, kurš nosūtījis transportlīdzekļa vadītāju, veic uzņēmējdarbību, uz Latviju, neveicot nevienu papildu iekraušanas vai izkraušanas darbību, un atpakaļceļā divpusēja kravas pārvadājuma ietvaros veic ne vairāk kā divas papildu iekraušanas un/vai izkraušanas darbības, ar noteikumu, ka transportlīdzekļa vadītājs kravu neiekrauj un neizkrauj vienā un tajā pašā valstī;
6) kombinētā pārvadājuma sākuma vai beigu posmu atbilstoši šā likuma 1. panta 15. punktam, ja attiecīgajā autoceļa posmā ietilpst divpusēji pārvadājumi, kā minēts šā panta pirmās daļas 4. punktā.
(2) Šā panta pirmās daļas 3. un 5. punktā norādītos atbrīvojumus, kas saistīti ar papildu pasažieru uzņemšanu un/vai izlaišanu vai kravas papildu iekraušanu un/vai izkraušanu, piemēro tikai līdz dienai, no kuras viedie tahogrāfi, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra regulas (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (turpmāk – regula (ES) Nr. 165/2014), 8. panta 1. punkta pirmajā daļā minētajai prasībai attiecībā uz robežšķērsošanu un papildu darbību reģistrēšanu, ir jāuzstāda transportlīdzekļos, kuri dalībvalstī reģistrēti pirmo reizi, saskaņā ar regulas (ES) Nr. 165/2014 8. panta 1. punkta ceturto daļu. No minētās dienas šā panta pirmās daļas 3. un 5.  punktā noteiktos atbrīvojumus, kas saistīti ar papildu pasažieru uzņemšanu un/vai izlaišanu vai kravas papildu  iekraušanu un/vai izkraušanu,  piemēro tikai tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuri izmanto transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar viedajiem tahogrāfiem, kā noteikts regulas (ES) Nr. 165/2014  8., 9. un 10. pantā.

52.3 pants. Pārvadātāja pienākumi, nosūtot transportlīdzekļa vadītāju veikt pārvadājumu Latvijā
Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pārvadātājam, nosūtot  transportlīdzekļa vadītāju uz Latviju, ir pienākums:
1) līdz nosūtījuma laikposma sākumam nosūtīt nosūtīšanas deklarāciju, izmantojot daudzvalodu standarta veidlapu publiskajā saskarnē, kas funkcionē atbilstoši Komisijas 2021. gada 9. decembra īstenošanas regulai (ES) 2021/2179  par tās publiskās saskarnes funkcijām, kas savienota ar Iekšējā tirgus informācijas sistēmu un ko izmanto attiecībā uz autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā, un ir savienota ar IMI sistēmu;
2) nodrošināt, ka transportlīdzekļa vadītāja rīcībā ir nosūtīšanas deklarācija papīra vai elektroniskā formā;
3) ar IMI sistēmas starpniecību nekavējoties atjaunināt nosūtīšanas deklarāciju, ja tās saturs mainījies.

52.4 pants. Latvijā reģistrēta pārvadātāja pienākumi, nosūtot transportlīdzekļa vadītāju veikt pārvadājumu citā Eiropas Savienības valstī
Latvijā reģistrēts pārvadātājs, nosūtot transportlīdzekļa vadītāju veikt pārvadājumu uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, ievēro attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī noteiktos nosūtīšanas nosacījumus un izpilda šādus pienākumus:
1) līdz nosūtījuma laikposma sākumam nosūta nosūtīšanas deklarāciju attiecīgajai Eiropas Savienības dalībvalstij, izmantojot IMI sistēmas daudzvalodu standarta veidlapu;
2) nodrošina, ka transportlīdzekļa vadītāja rīcībā ir nosūtīšanas deklarācija papīra vai elektroniskā formā;
3) ar IMI sistēmas starpniecību nekavējoties atjaunina nosūtīšanas deklarāciju, ja tās saturs mainījies;
4) astoņu nedēļu laikā pēc tam, kad tās Eiropas Savienības dalībvalsts  kompetentā institūcija, uz kuru nosūtīts transportlīdzekļa vadītājs, nosūtījusi pieprasījumu, izmantojot IMI sistēmu, iesniedz pieprasītos dokumentus un informāciju.

52.5 pants. Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas deklarācija
Šā likuma 52.3 un 52.4 pantā minētajā transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas deklarācijā ietver šādu informāciju:
1) pārvadātāja nosaukumu, norādot pārvadātājam izsniegtās un spēkā esošās Eiropas Kopienas atļaujas numuru, ja šis numurs ir pieejams;
2) pārvadājumu vadītāja vai citas personas kontaktinformāciju valstī, kurā veic uzņēmējdarbību, lai sazinātos, kā arī nosūtītu un saņemtu dokumentus un paziņojumus;
3) transportlīdzekļa vadītāja vārdu un uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi, transportlīdzekļa vadītāja apliecības numuru;
4) transportlīdzekļa vadītāja darba līguma sākuma datumu;
5) plānoto nosūtīšanas sākuma un beigu datumu;
6) visu pārvadātāja rīcībā esošo transportlīdzekļu reģistrācijas numurus, ar kuriem plānots veikt pārvadājuma pakalpojumu nosūtīšanas periodā;
7) informāciju par to, vai autopārvadājuma pakalpojumi ir kravu pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi, starptautiskie pārvadājumi vai kabotāžas pārvadājumi.

52.6 pants. Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi 
Transportlīdzekļa vadītājam, kurš nosūtīts veikt pārvadājumu Latvijā, ir pienākums glabāt un pēc pieprasījuma kontroles laikā uz ceļa uzrādīt:
1) ar IMI sistēmas starpniecību iesniegto nosūtīšanas deklarāciju papīra vai elektroniskā formā;
2) pierādījumu par pārvadājumiem, kas tiek veikti Latvijā, piemēram, elektronisku preču pavadzīmi (e-CMR) vai regulas Nr. 1072/2009 8. panta 3. punktā minēto pierādījumu;
3) tahogrāfa datus un to Eiropas Savienības dalībvalstu simbolus, kurās transportlīdzekļa vadītājs uzturējies, veicot starptautiskus autopārvadājumus vai kabotāžas pārvadājumus, saskaņā ar reģistrācijas un uzskaites prasībām, kas noteiktas regulā  Nr. 561/2006 un regulā (ES) Nr. 165/2014.

52.7 pants. Kompetentās iestādes
(1) Lai nodrošinātu transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas sistēmas funkcionēšanu un sadarbību ar ārvalstu kompetentajām institūcijām, piekļuve IMI sistēmai ir šādām institūcijām:
1) Valsts policijai;
2) Valsts robežsardzei;
3) Valsts darba inspekcijai;
4) Autotransporta direkcijai.
(2) Valsts policija šā likuma 52.3 pantā minēto pārvadātāja vai šā likuma 52.6 pantā minēto transportlīdzekļa vadītāja pienākumu izpildi pārbauda, veicot autopārvadājumu kontroli uz ceļa. Ja citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts pārvadātājs nav izpildījis šā likuma 52.3 pantā minētos pienākumus, Valsts policija, pamatojoties uz  kontroles laikā fiksētajiem transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas noteikumu pārkāpumiem, pieprasa tam astoņu nedēļu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas, izmantojot IMI sistēmu, iesniegt izvērtēšanai šā likuma 52.6 panta 2. un 3. punktā minēto dokumentu kopijas, kā arī dokumentāciju saistībā ar darbā nosūtītā transportlīdzekļa vadītāja darba samaksu par nosūtījuma laikposmu, darba līgumu vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina darba tiesiskās attiecības, darba laika uzskaites lapas un maksājumu apliecinājumus.
(3) Ja Latvijā reģistrēts pārvadātājs šā likuma 52.4 panta 4. punktā norādītajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Eiropas Savienības dalībvalsts pieprasītos dokumentus, Valsts darba inspekcija nosūta šim pārvadātājam prasījumu iesniegt tos attiecīgās valsts kompetentajai institūcijai 25 darbdienu laikā no savstarpējas palīdzības pieprasījuma ar IMI sistēmas starpniecību.
(4) Šā likuma 52.6 panta 2. un 3. punktā minēto informāciju un dokumentāciju apstrādā tā iestāde, kuras rīcībā tā nonākusi, ja nepieciešams, iesaistot citas atbildīgās iestādes. 
(5) Autotransporta direkcija  savā tīmekļvietnē nodrošina informāciju latviešu un angļu valodā par transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas nosacījumiem Latvijā un apkopo informāciju  par transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas nosacījumiem citās Eiropas Savienības dalībvalstīs."
14.
Papildināt 54. panta divdesmit devīto daļu pēc vārda "nosūtītājam" ar vārdiem "ekspeditoram, līgumslēdzējam vai apakšuzņēmējam".
15.
Papildināt pārejas noteikumus ar 48., 49. un 50. punktu šādā redakcijā:
"48. Šā likuma grozījumi par 1. panta 5. punkta izslēgšanu, 6. panta pirmās un 10. daļas izteikšanu jaunā redakcijā, papildināšanu ar 3.1 daļu, 6.1 panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā,  25. panta papildināšanu ar trešo daļu, 30. panta pirmās un vienpadsmitās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, 30. panta papildināšanu ar 3.1 daļu stājas spēkā 2022. gada 21. februārī.
49. Šā likuma grozījumi par 6. panta papildināšanu ar trešo daļu stājas spēkā 2022. gada 21. maijā. Licences kartītes starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa nepārsniedz 3,5 tonnas, ir derīgas līdz 2022. gada 20. maijam. Licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā un kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā, kas izsniegtas līdz 2022. gada 20. februārim, ir spēkā līdz to termiņa beigām.
50. Līdz 2022. gada 21. februārim Autotransporta direkcijas izsniegtās speciālās atļaujas (licences) kravas pārvadājumiem ar kravas automobiļiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem ir derīgas līdz to termiņa beigām attiecīgajam pārvadājumu veidam gan Latvijas teritorijā, gan starptautiski. Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē izsniegtās licences ieraksta nosaukums automatizēti tiek mainīts uz attiecīgā pārvadājuma veida nosaukumu atbilstoši šā likuma 6. panta pirmajai daļai un 30. panta pirmajai daļai. Speciālajām atļaujām (licencēm), kas tika izsniegtas kravas pārvadājumiem ar kravas automobiļiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā, līdz to termiņa beigām tiek piešķirts jauns numurs."
16.
Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu ar 5. punktu šādā redakcijā:
"5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 15. jūlija direktīvas (ES) 2020/1057, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz direktīvu 96/71/EK un direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā, un groza regulu (ES) Nr. 1024/2012."
Likums stājas spēkā 2022. gada 2. februārī.
Satiksmes ministrs T. Linkaits