MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2391
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.3. pasākuma "Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai” pirmās un otrās kārtas īstenošanas noteikumi"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Līdz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.3. pasākuma “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai” pirmās atlases kārtas projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas tiks segtas Dabas aizsardzības pārvaldei kārtējā gada sākumā apstiprinātā budžeta ietvaros.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu, ja izmaksas, kas 2.2.3.3. pasākuma pirmajā atlases kārtā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi, un sniegt fiskāli neitrālu priekšlikumu/aprakstu situācijas risinājumam, lai turpinātu projekta īstenošanu.