MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1129
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.8. pasākuma "IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Līdz Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.8.pasākuma “IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai” projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē, Valsts kancelejai atļaut normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 24.2. apakšpunktu, pārdalīt finansējumu ne vairāk kā 86 829 euro apmērā no budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai””.
4.
Valsts kancelejai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Labklājības ministriju izstrādāt vienotās risku analīzes un vadības informācijas sistēmas bērnu attīstības vajadzību atbalstam darbību regulējošos noteikumus, nosakot Valsts kanceleju par sistēmas pārzini un Valsts reģionālās attīstības aģentūru par sistēmas turētāju, un noteiktā kārtībā līdz 2025.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā.
5.
Valsts kancelejai sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt un līdz 2024.gada 30.martam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu bērnu attīstības vajadzību atbalstam, kurš nosaka agrīna preventīva atbalsta sistēmas darbības mērķi, uzdevumus un principus, vietu un lomu valsts pārvaldes iekārtā un sasaisti ar publiskās pārvaldes īstenotajām politikas jomām, darbības jomas, sistēmā ietilpstošo pakalpojumu kvalitātes standartu izstrādes un reģistrēšanas kārtību, atbildību sadalījumu multiprofesionālu pakalpojumu attīstīšanā un nodrošināšanā bērniem un ģimenēm, informācijas aprites kārtību starp iesaistītajām institūcijām bērnu attīstības vajadzību atbalstam, finansēšanas principus un nosacījumus sistēmas darbībai no valsts un pašvaldību budžetiem.