Likumprojekts (grozījumi)

23-TA-1389
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22. nr.; 2000, 3., 14., 15. nr.; 2001, 6. nr.; 2003, 17. nr.; 2005, 13. nr.; 2006, 2. nr.; 2007, 3., 7., 21. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 1., 7., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 86., 151. nr.; 2011, 46., 99., 201., 204. nr.; 2012, 41., 200. nr.; 2013, 243. nr.; 2014, 186., 228. nr.; 2015, 251. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 90., 113., 231. nr.; 2018, 84., 196. nr.; 2019, 91., 259.A  nr.; 2021, 65.A, 121.B, 195., 223. nr.; 2022, 120., 220. nr.; 2023, 57.A, 128, 216.A nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:
"9.1 pants. Transportlīdzekļa deklarēšana izmantošanai ceļu satiksmē Latvijā
"(1) Personai, kuras deklarētā dzīvesvieta nav Latvijā, ceļu satiksmē Latvijā ar transportlīdzekli, kurš reģistrēts ārvalstī, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveice, atļauts piedalīties, ja transportlīdzeklis ir deklarēts izmantošanai ceļu satiksmē Latvijā (turpmāk – transportlīdzekļa izmantošanas deklarēšana).
(2) Transportlīdzekļa izmantošanas deklarēšanai izmanto Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošinātos e-pakalpojumus.
 (3) Deklarējot transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē Latvijā, norāda šādas ziņas:
1) transportlīdzekļa marka un modelis;
2) transportlīdzekļa reģistrācijas valsts;
3) transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;
4) transportlīdzekļa īpašnieka/turētāja vārds un uzvārds, juridiskai personai nosaukums un reģistrācijas numurs, un kontaktinformācija (elektroniskā pasta adrese vai korespondences adrese Latvijā);
5) laikposms, kurā transportlīdzeklis tiks izmantots ceļu satiksmē Latvijā;
6) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta attēls, kurā redzama informācija par transportlīdzekļa marku, modeli, reģistrācijas valsti, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un transportlīdzekļa īpašnieku/turētāju.
(4) Transportlīdzekļa īpašniekam/turētājam paziņojumus, administratīvos aktus un citus dokumentus nosūta uz oficiālās elektroniskās adreses kontu. Ja personai nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, paziņojumus, administratīvos aktus un citus dokumentus nosūta uz Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošināto e-pakalpojumu sistēmā norādīto elektroniskā pasta adresi vai korespondences adresi Latvijā, ja nav norādīta elektroniskā pasta adrese.
(5) Transportlīdzekļa izmantošanas deklarēšana neietekmē un neaizstāj šā likuma 10. panta 1.2 daļā noteikto pienākumu reģistrēt šādu transportlīdzekli.
(6) Lai nodrošinātu to transportlīdzekļu izmantošanas deklarēšanu, kuri reģistrēti ārvalstī, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveice, Ceļu satiksmes drošības direkcija transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā uzkrāj un apstrādā datus, kas nepieciešami transportlīdzekļu izmantošanas deklarēšanai šajā likumā noteiktajā kārtībā."
2.
Izteikt 16. panta otrās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:
"Atļauju piedalīties ceļu satiksmē apliecina informācija transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā, kā arī attiecībā uz traktortehniku šā likuma 25. panta pirmajā daļā noteiktie dokumenti un uzlīmes."
3.
Izteikt 24. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
"3) 18 gadus – A2, B, BE, C1 un C1E kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai, kā arī Autopārvadājumu likuma 6.1 panta 2.1 daļā un 30.1 panta 2.2 daļā minētajos gadījumos – attiecīgi arī C un CE kategorijas un D1 un D1E kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai;".
4.
Izteikt 25. panta pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:
"6) kāds no turpmāk minētajiem dokumentiem:
a) uzlīme ar atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu, kas uzlīmēta uz traktortehnikas vējstikla vai uz speciālas pamatnes traktortehnikai vai speciālajam militārajam transportlīdzeklim un speciālā militārā transportlīdzekļa piekabei,
b) uzlīme ar pagaidu atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu, kas uzlīmēta uz traktortehnikas vējstikla vai uz speciālas pamatnes traktortehnikai vai speciālajam militārajam transportlīdzeklim un speciālā militārā transportlīdzekļa piekabei, 
c) dokuments par veikto transportlīdzekļa tehnisko kontroli uz ceļiem."
5.
43.3 pantā:
aizstāt pirmās daļas 4. punkta ievaddaļā vārdus "novietots stāvēšanai" ar vārdu "stāv";
papildināt pirmās daļas 4. punktu ar "i" apakšpunktu šādā redakcijā:
"i) uz ātrgaitas ceļa;";
papildināt ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
"(11) Ceļa pārvaldītājs var pārvietot piespiedu kārtā transportlīdzekli no ātrgaitas ceļa šā panta pirmās daļas 4. punkta "i" apakšpunktā minētajā gadījumā, pirms transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanas savācot datus par pārkāpumu un nosūtot tos policijai."
6.
Izteikt 51. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:
"3) dokumenta par traktortehnikai veikto valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz traktortehnikas nav attiecīgas vizuālas informācijas (uzlīmes);".
7.
Izteikt 72. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts, piemēro naudas sodu elektroskrejriteņa vadītājam no sešām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet cita transportlīdzekļa vadītājam – no vienpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām."
8.
Papildināt likumu ar 72.1 pantu šādā redakcijā:
"72.1 pants. Ārvalstī, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveice, reģistrēta transportlīdzekļa neatļauta izmantošana
Par tāda ārvalstī, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveice, reģistrēta transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav deklarēts, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no vienpadsmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām."
9.
Papildināt 83. panta pirmo daļu pēc skaitļa "72." ar skaitli "72.1".
10.
Papildināt 83. panta otro daļu pēc skaitļa un vārdiem "72. panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā" ar skaitli un vārdu "72.pantā".
Likums stājas spēkā 2024. gada 31. decembrī.
Satiksmes ministrs K. Briškens