Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 543
Rīgā 2023. gada 26. septembrī (prot. Nr. 47 27. §)
23-TA-994
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.2. pasākuma "Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai" īstenošanas noteikumi
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.2. pasākumu "Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai" (turpmāk – pasākums);
1.2.
pasākuma mērķi;
1.3.
pasākumam plānoto un pieejamo finansējumu;
1.4.
prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un finansējuma saņēmējam;
1.5.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.6.
vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.
2.
Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Valsts kanceleja (turpmāk – atbildīgā iestāde).
3.
Pasākuma ietvaros plānotais kopējais finansējums ir 1 305 002 euro (no tā elastības finansējums 205 832 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 109 250 euro (no tā elastības finansējums 174 956 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 195 752 euro (no tā elastības finansējums 30 876 euro).
4.
Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no šo noteikumu 3. punktā minētā kopējā finansējuma.
5.
Atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu var ierosināt no 2026. gada 1. janvāra palielināt saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu pieejamo finansējumu līdz šo noteikumu 3. punktā minētajam kopējam finansējuma apmēram.
6.
Pasākuma mērķis ir valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmas un vienota eksperimentēšanas ietvara attīstīšana, nodrošinot, ka jaunveidojamās valsts pārvaldes un pašvaldību koplietošanas platformas, kā arī citi šī specifiskā atbalsta mērķa ietvaros izveidotie vai pilnveidotie risinājumi tiek attīstīti, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un pieejas, tai skaitā inovācijas laboratorijas pakalpojumus, fokusējoties uz uzņēmumu attīstības vajadzībām un galveno uzmanību veltot pakalpojuma lietotājam.
7.
Pasākuma mērķa grupa ir publiskā sektora iestādes, kas uzlabo esošos vai attīsta jaunus digitālos pakalpojumus, produktus un procesus.
8.
Pasākuma ietvaros līdz 2029. gada 31. decembrim sasniedzams šāds iznākuma rādītājs – publiskā sektora iestādes, kas atbalstītas digitālo pakalpojumu, produktu un procesu izstrādei, – 20.
9.
Šo noteikumu 8. punktā minētais iznākuma rādītājs ir sasniegts, ja vismaz 20 publiskā sektora pakalpojumu, produktu un procesu pārveidei ir organizēts pilnveides dizaina domāšanas sprints.
10.
Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā vienā projektu iesniegumu atlasē, un pasākuma atbalsts tiek sniegts granta veidā. Projekta iesniegumā pasākuma īstenošanai pieejamo finansējumu plāno ne vairāk kā 1 099 170 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 934 294 euro apmērā, valsts budžeta līdzfinansējumu – 164 876 euro apmērā.
II.Prasības projekta iesniedzējam
11.
Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Valsts kanceleja kā digitālo pakalpojumu pilnveides dizaina domāšanas sprintu organizētājs un standartizētās metodikas nodrošinātājs.
12.
Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesniegumu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu. Ja sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu un noslēdz vienošanos par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs ir finansējuma saņēmējs.
III.Atbalstāmās darbības un izmaksas
13.
Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:
13.1.
inovācijas laboratorijas darbības nodrošināšana:
13.1.1.
publisko pakalpojumu dizaina izstrāde inovācijas laboratorijas ietvaros;
13.1.2.
inovācijas laboratorijas darbības attīstīšana;
13.1.3.
starpsektoru inovāciju prototipu izstrāde;
13.1.4.
ekspertu piesaiste;
13.1.5.
digitālo dizaineru piesaiste;
13.2.
projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;
13.3.
komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšana.
14.
Projektā neiekļauj darbības, kas nav vērstas uz šo noteikumu 6. punktā minētā mērķa sasniegšanu.
15.
Pasākuma ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:
15.1.
projekta tiešās attiecināmās personāla atlīdzības izmaksas, kuras ir šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības attiecināmās izmaksas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 55. panta 1. punktu, projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot izmaksu vienoto likmi 20 % apmērā no pārējām šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētajām projekta tiešajām attiecināmajām īstenošanas izmaksām. Minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas;
15.2.
pārējās projekta tiešās attiecināmās īstenošanas izmaksas, kuras ir šo noteikumu 13.1. un 13.3. apakšpunktā minēto darbību izmaksas:
15.2.1.
ar inovācijas laboratorijas darbības pasākumu organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas, tai skaitā mācības, semināri, pieredzes apmaiņa un lektoru, ekspertu, konsultantu un moderatoru atlīdzība;
15.2.2.
telpu īres maksa (ja projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses);
15.2.3.
transporta pakalpojumu izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, maksa par sabiedriskā transporta izmantošanu), kas ir daļa no iekšzemes komandējumu vai darba braucienu izmaksām. Degvielas izmaksas vieglajam transportlīdzeklim un reģionālā sabiedriskā un vietējā sabiedriskā transporta izmaksas tiek segtas atbilstoši Finanšu ministrijas izstrādātajai metodikai "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai";
15.2.4.
komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumu izmaksas šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;
15.2.5.
izmaksas horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" darbību īstenošanai, tai skaitā pandusu nomas, indukcijas cilpu nomas, zīmju valodas tulku un vieglās valodas tulkošanas pakalpojumu izmaksas, subtitrēšanas un reāllaika transkripcijas pakalpojumu izmaksas, ja tas ir nepieciešams vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai.
16.
Pievienotās vērtības nodoklis, kas tiešā veidā saistīts ar projektu, uzskatāms par attiecināmajām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 64. panta 1. punkta "c" apakšpunktā ietvertajiem nosacījumiem.
17.
Izmaksas ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas brīža. Projekta iesniegumā neiekļauj jau pabeigtu darbību izmaksas un finansējumu par tām nepiešķir.
IV.Projekta īstenošanas nosacījumi
18.
Finansējuma saņēmējs projektu īsteno saskaņā ar noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.
19.
Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.
20.
Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par dubultā finansējuma riska novēršanu un demarkācijas nodrošināšanu ar citiem līdzīgiem vai saistītiem projektiem un nodrošina, lai pasākuma ietvaros plānotais atbalsts nepārklātos ar citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem.
21.
Īstenojot projektu, nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nosacījumu ievērošanu saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 47. un 50. pantu un normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.
22.
Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē ievieto aktuālo informāciju par projekta īstenošanu.
23.
Finansējuma saņēmējs publiskos iepirkumus veic atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā, konkurenci nodrošinošā un, kur attiecināms, sociāli atbildīgā veidā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, ievērojot nediskriminācijas principus. Projekta ietvaros ir atbalstāma vides prasību un inovatīva risinājuma integrēšana preču un pakalpojuma iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums un inovāciju publiskais iepirkums).
24.
Finansējuma saņēmējs:
24.1.
uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 8. punktā minēto iznākuma rādītāju;
24.2.
nodrošina horizontālā principa "vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" vispārīgās un specifiskās darbības, kas veicina vienlīdzību, iekļaušanu, nediskrimināciju un pamattiesību ievērošanu, kā arī rādītāju uzkrāšanu un ziņošanu;
24.3.
uzkrāj datus par investīcijām viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomās un saistītajās jomās (ja attiecināms), informāciju ievadot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā;
24.4.
nodrošina interešu konflikta neesību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 61. panta prasībām, kā arī paraksta interešu konflikta neesības apliecinājumu.
Ministru prezidente E. Siliņa
Ministru prezidentes vietā - finanšu ministrs A. Ašeradens