Noteikumu konsolidētā versija

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
21-TA-520
Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu
1.
Noteikumi nosaka Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
2.
Izglītības kvalitātes valsts dienests maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).
3.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumus Nr. 789 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 179. nr.; 2014, 252. nr.).
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 12. septembra
noteikumiem Nr.
541
Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis