Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 30
Rīgā 2024. gada 9. janvārī (prot. Nr. 1 64. §)
23-TA-1501
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās" 2.3.1.4. pasākuma "Bezemisiju vilcieni" īstenošanas noteikumi
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam prioritārā virziena "Ilgtspējīga mobilitāte" 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās" 2.3.1.4. pasākumu "Bezemisiju vilcieni" (turpmāk – pasākums);
1.2.
pasākuma mērķi un mērķa grupu;
1.3.
pasākumam pieejamo finansējumu un nacionālā līdzfinansējuma likmi;
1.4.
prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;
1.5.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;
1.6.
vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.
2.
Pasākuma mērķis ir attīstīt bezemisiju dzelzceļa infrastruktūru, veidojot konkurētspējīgu dzelzceļa pasažieru transportu kopējā Rīgas valstspilsētas un Pierīgas reģiona sabiedriskā transporta sistēmā.
3.
Pasākuma mērķa grupa ir transporta infrastruktūras un sabiedriskā transporta lietotāji.
4.
Pasākumam plānotais un pieejamais kopējais finansējums ir 21 287 963 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 18 094 768 euro un nacionālais finansējums – 3 193 195 euro.
5.
Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 85 % no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma. Nacionālais līdzfinansējums nav mazāks par 15 % no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.
6.
Pasākuma ietvaros līdz 2029. gada 31. decembrim ir sasniedzams šāds iznākuma rādītājs – sabiedriskajā transportā izmantojamā videi draudzīgā ritošā sastāva pasažieru ietilpība ir vismaz 360 pasažieri.
7.
Iznākuma rādītājs ir sasniegts, kad šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētais ritošais sastāvs ir nodots ekspluatācijā.
8.
Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.
9.
Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Satiksmes ministrija.
10.
Pasākuma ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu piešķir granta veidā.
11.
Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.
II.Prasības projekta iesniedzējam
12.
Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Satiksmes ministrija. Tās vārdā atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums" 5.28. apakšpunktam un Satiksmes ministrijas deleģēšanas līgumam projektu īsteno valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija", kas veic Satiksmes ministrijas kā projekta iesniedzējas funkcijas.
13.
Projekta iesniedzējs, kas pēc projekta apstiprināšanas ir finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs), sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikumam. Projekta iesniegumu iesniedz Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā, pievienojot projektam veikto izmaksu un ieguvumu analīzi.
III.Atbalstāmās darbības un izmaksas
14.
Pasākuma ietvaros atbalstāmās darbības ir vērstas uz bezemisiju dzelzceļa infrastruktūras attīstību, tas ir:
14.1.
vismaz divu jaunu pilsētas un piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) ritošā sastāva iegāde;
14.2.
jaunu pilsētas un piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) rezerves daļu iegāde piecu gadu periodam, kā arī minimālā nepieciešamā specifisko rokas instrumentu un programmatūras iegāde;
14.3.
inženieru pakalpojuma iegāde, lai nodrošinātu atbalstu pilsētas un piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) ritošā sastāva iegādes procesā.
15.
Pasākuma ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:
15.1.
tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;
15.2.
netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai.
16.
Šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:
16.1.
projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, tostarp piemaksas un nodokļi, ņemot vērā, ka:
16.1.1.
tās nepārsniedz 84 787 euro kalendāra gadā, ja projekta attiecināmās izmaksas ir virs 5 000 000 euro;
16.1.2.
attiecināma ir ne mazāka kā 30 % noslodze, nodrošinot personāla iesaisti projektā saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu (attiecināms, ja izmaksas radušās uz darba līguma pamata);
16.2.
projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, tajā skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes izmaksas un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;
16.3.
jaunu pilsētas un piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) ritošā sastāva iegādes un piegādes izmaksas dzelzceļa pasažieru apkalpošanai;
16.4.
projekta komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā;
16.5.
vides aizsardzības obligāto prasību nodrošināšanas izmaksas, tai skaitā ietekmes uz vidi novērtējuma izmaksas, ciktāl to paredz normatīvie akti vides aizsardzības jomā;
16.6.
vides un informācijas piekļūstamības nodrošināšanas izmaksas;
16.7.
pilsētas un piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) rezerves daļu iegādes izmaksas piecu gadu periodam un minimālā nepieciešamā specifisko rokas instrumentu un programmatūras (kas nav brīvi pieejama tirgū) iegādes izmaksas vienību uzturēšanai un diagnostikas nodrošināšanai. Projekta ietvaros tiks nodrošināts, ka programmatūras iegāde paredzēs ilgtspējīgu ieguldījumu – pirmkodu un intelektuālā īpašuma tiesību iegādi, kas nonāks finansējuma saņēmēja rīcībā;
16.8.
inženieru pakalpojuma izmaksas pilsētas un piepilsētas elektrovilcienu (bateriju elektrovilcienu) iegādes procesā.
17.
Šo noteikumu 16.2. un 16.8. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
18.
Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata.
19.
Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ir attiecināmās izmaksas, ja tos nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli.
20.
Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas no 2024. gada 1. janvāra. Projektā nedrīkst iekļaut darbības, kas pabeigtas līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai.
IV.Projekta īstenošanas nosacījumi
21.
Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.
22.
Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:
22.1.
uzkrāj datus par projektā sasniegto šo noteikumu 6. punktā minēto rādītāju;
22.2.
ievēro horizontālo principu "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" un uzkrāj datus par projekta ietekmi uz horizontālā principa rādītāju – objektu skaitu, kuros ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība;
22.3.
uzkrāj datus par projekta ietekmi uz horizontālo principu rādītājiem (ja attiecināms) un ievēro principus:
22.3.1.
klimatdrošināšana;
22.3.2.
energoefektivitāte pirmajā vietā;
22.3.3.
nenodarīt būtisku kaitējumu;
22.4.
nodrošina, ka projektā plānotās attiecināmās izmaksas netiek finansētas vai līdzfinansētas, kā arī tās nav plānots finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;
22.5.
nodrošina sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;
22.6.
nodrošina projekta īstenošanā radīto vērtību uzturēšanu, laikus plānojot uzturēšanas un periodiskus nodilušo konstrukciju atjaunošanas darbus un finansējumu šiem darbiem turpmākos piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;
22.8.
izstrādā iekšējās kontroles sistēmu, ietverot tajā informāciju par interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas risku un dubultā finansējuma novēršanas mehānismu;
22.9.
glabā projekta dokumentāciju un nodrošina tās pieejamību visā projekta īstenošanas laikā un uzraudzības periodā, kas nepārsniedz piecus gadus pēc pēdējā noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam;
22.10.
projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru. Atbalstāms ir zaļais publiskais iepirkums (vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos) un sociāli atbildīgs iepirkums;
22.12.
pēc projekta pabeigšanas iegādātos aktīvus (visu projekta apjomu) nodod pasažieru pārvadājumu pakalpojuma sniedzējam, kurš izvēlēts atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulai (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes regulu (EEK) Nr. 1107/70 , kā arī ievērojot piemērojamā komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumus.
Ministru prezidente E. Siliņa
Satiksmes ministrs K. Briškens