Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 214
Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 14. §)
24-TA-254
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu, 5. panta pirmo daļu un Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 5. punktu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta nosacījumus, dzīvokļa īpašumu "Mežsētas"–N (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5478 900 0036) – neapdzīvojamo telpu Nr. N (telpu grupas kadastra apzīmējums 5478 002 0131 001 004) un kopīpašuma 940/3768 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5478 002 0131 001), zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5478 002 0131) 2,1720 ha platībā un būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 5478 002 0131 002 un 5478 002 0131 003) – Salgales pagastā, Jelgavas novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.
2.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu un 44. panta astotās daļas 1. punktu un  Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 7. punktu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot par brīvu cenu nekustamo īpašumu "Priežmalas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7886 006 0199) – valsts meža zemi (zemes vienības kadastra apzīmējums 7886 006 0199) 1,9 ha platībā – Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.
3.
Pircēji par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.
4.
Attiecīgā nekustamā īpašuma valdītājam nodot pircējiem šā rīkojuma 1. un 2. punktā ​​​​​​​ minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkumu līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.
Ministru prezidente E. Siliņa
Finanšu ministrs A. Ašeradens