Likumprojekts (grozījumi)

22-TA-3223
Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā
Izdarīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2020, 119.C nr.; 2021, 55.A, 105.A, 246. nr.; 2022, 103.A nr.) šādus grozījumus:
1.
Pārejas noteikumos:
izteikt 33. punktu šādā redakcijā:
"33. Centrālā vēlēšanu komisija 2025. gada pašvaldību domju vēlēšanas izsludina administratīvajās teritorijās, kādas šā likuma pielikumā bija noteiktas 2021. gada 31. decembrī, izņemot Madonas novadu, kur tās izsludina administratīvajā teritorijā, kāda šā likuma pielikumā bija noteikta 2024. gada 30. jūnijā. Centrālā vēlēšanu komisija 2029. gada pašvaldību domju vēlēšanas izsludina šā likuma pielikumā noteiktajās administratīvajās teritorijās.";
papildināt pārejas noteikumus ar 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9 un 33.10 punktu šādā redakcijā:
"33.1 Lai 2025. gada pašvaldību vēlēšanas nodrošinātu jaunveidojamajā Madonas novadā, līdz 2024. gada 1. decembrim Madonas novada un Varakļānu novada pašvaldību domes sasauc abu pašvaldību deputātu kopsapulci, kas ievēlē novada vēlēšanu komisiju. Deputātu kopsapulci ierosina sasaukt un vada tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Fizisko personu reģistra datiem. Ievēlot novada vēlēšanu komisiju, katras pašvaldības domes deputātu balsu skaits ir proporcionāls konkrētās pašvaldības iedzīvotāju kopskaitam. Šajā gadījumā:
1) novada vēlēšanu komisiju izveido un tā darbojas saskaņā ar likumu, kas reglamentē pašvaldību vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju darbu, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu;
2) novada vēlēšanu komisijas pirmo sēdi sasauc tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Fizisko personu reģistra datiem, vai viņa norīkota persona;
3) novada vēlēšanu komisijas darbu no sava budžeta līdzekļiem finansē visas pašvaldību domes proporcionāli attiecīgās pašvaldības teritorijas iedzīvotāju skaitam atbilstoši aktuālajiem Fizisko personu reģistra datiem;
4) novada vēlēšanu komisijas adrese ir tās pašvaldības vēlēšanu komisijas adrese, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Fizisko personu reģistra datiem.
33.2 Ja deputātu kopsapulce līdz 2024. gada 1. decembrim novada vēlēšanu komisiju šajā likumā noteiktajā kārtībā neizveido, to saskaņā ar likumu "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" ieceļ Centrālā vēlēšanu komisija.
33.3 Pēc 2025. gada pašvaldību vēlēšanām jaunizveidotā pašvaldība apvieno pašvaldību saimnieciskā gada budžetu un apstiprina to mēneša laikā pēc jaunievēlētās pašvaldības domes pirmās sēdes.
33.4 Pēc 2025. gada pašvaldību vēlēšanām jaunizveidotajai pašvaldībai līdzekļi no valsts budžeta (dotācijas un mērķdotācijas gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros), dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskaitījumi un citi maksājumi, ko veic Valsts kase, tiek pārskaitīti kā summa no apvienojamām pašvaldībām apstiprinātajiem līdzekļiem.
33.5 Valsts zemes dienests izmaiņas adrešu reģistrā atbilstoši šā likuma pielikumam veic līdz 2025. gada 1. jūlijam.
33.6 Līdz 2025. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās domes pirmajai sēdei Varakļānu novada un Madonas novada pašvaldības turpina pildīt savas funkcijas administratīvajās teritorijās, kādas tās bija līdz 2024. gada 30. jūnijam.
33.7 Ar 2025. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās Madonas novada pašvaldības domes pirmo sēdi izbeidzas bijušās Varakļānu novada pašvaldības domes pilnvaras. Madonas novada pašvaldība ir Varakļānu novada pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darba nepārtrauktības nodrošināšanu līdz dienai, kad 2025. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Madonas novada pašvaldības dome lemj par izpilddirektora iecelšanu amatā, ir atbildīgs tās pašvaldības izpilddirektors, kurā līdz vēlēšanām bija lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Fizisko personu reģistra datiem 2025. gada 1. janvārī.
33.8 2025. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Madonas novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi.
33.9 2025. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Madonas novada dome nodrošina Varakļānu novada domes apstiprinātā sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izpildi līdz jauna sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanai. Jauno sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu Madonas novada dome apstiprina ne vēlāk kā līdz 2025. gada 29. decembrim.
33.10 Centrālā statistikas pārvalde līdz 2025. gada 31. decembrim nodrošina oficiālo statistiku par Varakļānu novada un Madonas novada pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas tās bija līdz 2024. gada 30. jūnijam. Sākot ar 2026. gada 1. janvāri, Centrālā statistikas pārvalde nodrošina oficiālo statistiku par Madonas novadu atbilstoši šā likuma pielikumam."
2.
Pielikumā:
izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
"26. Madonas novads (Madona)
26.1. Aronas pagasts
26.2. Barkavas pagasts
26.3. Bērzaunes pagasts
26.4. Cesvaines pagasts
26.5. Cesvaines pilsēta
26.6. Dzelzavas pagasts
26.7. Ērgļu pagasts
26.8. Indrānu pagasts
26.9. Jumurdas pagasts
26.10. Kalsnavas pagasts
26.11. Lazdonas pagasts
26.12. Liezēres pagasts
26.13. Lubānas pilsēta
26.14. Ļaudonas pagasts
26.15. Madonas pilsēta
26.16. Mārcienas pagasts
26.17. Mētrienas pagasts
26.18. Murmastienes pagasts
26.19. Ošupes pagasts
26.20. Praulienas pagasts
26.21. Sarkaņu pagasts
26.22. Sausnējas pagasts
26.23. Varakļānu pagasts
26.24. Varakļānu pilsēta
26.25. Vestienas pagasts";
izslēgt 43. punktu.
Likums stājas spēkā 2024. gada 30. jūnijā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre I. Bērziņa