Noteikumu konsolidētā versija

24-TA-56
Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma
4.panta sesto un četrpadsmito daļu
(Grozīta ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 763)
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra) licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus;
1.2.
aģentūras izsniegtās licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai (turpmāk – licence) darbības apturēšanas un licences anulēšanas kārtību;
1.3.
licences saņēmēja pienākumus un tiesības;
1.4.
apmēru un kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par licences saņemšanu;
1.5.
kārtību, kādā piešķir, atsaka, aptur, anulē un uzrauga Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) (turpmāk – EURES) dalībnieka statusu, un dalībnieka pienākumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 13. aprīļa Regulai (ES) 2016/589 par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 492/2011 un (ES) Nr. 1296/2013 (turpmāk – regula Nr.  2016/589).
(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 763 redakcijā)
2.
Komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, ja ir saņēmis aģentūras izsniegtu licenci. Licencē norāda valsti vai valstis, kurās nodarbina darba meklētājus, un darbiekārtošanas pakalpojumu veidu vai veidus, kuros komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus. Licenci izsniedz uz trim gadiem.
3.
Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci, licences darbības apturēšanu un licences anulēšanu pieņem aģentūras direktora izveidota komisija triju aģentūras amatpersonu sastāvā.
(MK 03.03.2009. noteikumu Nr. 213 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 304)
4.
(Svītrots ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.213, kas piemērojami ar 01.03.2009.)
5.
(Svītrots ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.213, kas piemērojami ar 01.03.2009.)
6.
(Svītrots ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.213, kas piemērojami ar 01.03.2009.)
7.
(Svītrots ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.213, kas piemērojami ar 01.03.2009.)
8.
Komersants par licenci maksā valsts nodevu 500 euro apmērā. Saņemot licenci atkārtoti vai licences dublikātu, licences saņēmējs maksā valsts nodevu 50 euro apmērā. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.
II.Prasības licences pretendentam un licences izsniegšanas kārtība
9.
Licenci izsniedz komersantam, kas atbilst šādām prasībām:
9.1.
ir reģistrējies komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteik­tajā kārtībā;
9.2.
(svītrots ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 304);
9.3.
komersantam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
9.4.
pēdējā gada laikā komersanta darbībā nav konstatēti administratīvie pārkāpumi darba tiesību, darba aizsardzības, patērētāju tiesību aizsardzības un negodīgas komercprakses jomā (izņemot pārkāpumus, par kuriem piemērots administratīvais sods – brīdinājums);
9.5.
nav pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, nav apturēta vai izbeigta komersanta saimnieciskā darbība vai komersants neatrodas likvidācijas procesā;
9.6.
komersanta pārvaldes institūciju locekļi nav sodīti par Krimināl­likumā paredzētu tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret personas dzīvību, veselību, pamattiesībām un pamatbrīvībām, brīvību, godu un cieņu, tikumību un dzimumneaizskaramību, īpašumu un noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā vai valsts institūciju dienestā vai sodāmība par minētajiem noziedzī­gajiem nodarījumiem ir noņemta vai dzēsta;
9.7.
komersanta pārvaldes institūciju locekļi nav bijuši tāda komersanta pārvaldes institūciju locekļi, kuram iepriekš anulēta licence, pamatojoties uz šo noteikumu 38.2., 38.3., 38.4., 38.5. apakšpunktu, vai ir pagājis gads kopš licences anulēšanas, pamatojoties uz šo noteikumu 38.2., 38.3., 38.4., 38.5. apakšpunktu;
9.8.
komersantam iepriekš nav anulēta licence, pamatojoties uz šo noteikumu 38.2., 38.3., 38.4., 38.5. apakšpunktu, vai ir pagājis gads kopš licences anulēšanas, pamatojoties uz šo noteikumu 38.2., 38.3., 38.4., 38.5. apakšpunktu.
(Grozīts ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr. 213; MK 09.08.2011. noteikumiem Nr. 618; MK 02.07.2013. noteikumiem Nr. 356; MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 658; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 763)
10.
Komersants, kas vēlas saņemt licenci (turpmāk - pretendents), iesniedz aģentūrā iesniegumu licences saņemšanai. Iesniegumā norāda:
10.1.
pretendenta firmu, reģistrācijas numuru, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, licences saņemšanas veidu un elektroniskā pasta adresi;
10.2.
(svītrots ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 304);
10.3.
pretendenta pārvaldes institūciju locekļu vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī amatu;
10.4.
valsti vai valstis, kurās paredzēts darba meklētājus iekārtot darbā vai nodarbināt;
10.5.
sniedzamā darbiekārtošanas pakalpojuma veidu vai veidus atsevišķi katrā no norādītajām valstīm;
10.6.
ārvalsts darbiekārtošanas vai citas līdzvērtīgas institūcijas (turpmāk - ārvalsts partneris) firmu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, mājas lapas adresi internetā vai e-pasta adresi, ja darbiekārtošanas pakalpojumus paredzēts sniegt sadarbībā ar ārvalsts partneri;
10.7.
(svītrots ar MK 09.08.2011. noteikumiem Nr.618);
10.8.
(svītrots ar MK 09.08.2011. noteikumiem Nr.618);
10.9.
ar parakstu apliecinātu informāciju, ka pretendents atbilst šo noteikumu 9.punktā minētajām prasībām.
10.10.
informāciju par komersanta nodomu slēgt darba līgumu ar trešās valsts pilsoni, kuram nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā.
(Grozīts ar MK 09.08.2011. noteikumiem Nr. 618; MK 02.07.2013. noteikumiem Nr. 356; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 763)
11.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
11.1.
parauglīgumu, ko noslēdz starp pretendentu un darba meklētāju par darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanu (t. sk. ar darba meklētāju, kuram nav izsniegta uzturēšanās atļauja vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja), ja komersants sniedz kādu no starpniecības pakalpojumiem darbiekārtošanā. Līgumā nosaka:
11.1.1.
līguma priekšmetu;
11.1.2.
pušu pienākumus un tiesības;
11.1.3.
līguma darbības laiku;
11.1.4.
darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtību;
11.1.5.
pušu atbildību, ja netiek pildītas līguma saistības;
11.2.
pretendenta izstrādātu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtību, norādot informāciju par pušu tiesībām un pienākumiem, kā arī darbiekārtošanas procesa aprakstu, ja komersants sniedz pakalpojumus darba devējiem potenciālo darbinieku atlasei un darba meklētājam netiek noteikta šo noteikumu 26.punktā paredzētā maksa par nepieciešamajiem izdevumiem darbiekārtošanas pakalpojumu saņemšanai;
11.3.
parauglīgumu, ko noslēdz starp pretendentu un darba devēju par sadarbību darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā, ja darbiekārtošanas pakalpojums saistīts ar tiešu darba meklētāja iekārtošanu darbā pie darba devēja vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu;
11.4.
darba līguma projektu (t. sk. ar darba meklētāju, kuram nav izsniegta uzturēšanās atļauja vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja), ja komersants sniedz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumus;
11.5.
sadarbības līguma kopiju ar ārvalsts partneri vai Latvijas darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – visi kopā – sadarbības partneris) vai šāda līguma projektu;
11.6.
parauglīgumu, ko noslēdz starp pretendentu un darba devēju, ja komersants sniedz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumus.
11.7.
dokumentāru apliecinājumu, ka komersantam ir piemērotas telpas darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai.
(Grozīts ar MK 09.08.2011. noteikumiem Nr. 618; MK 02.07.2013. noteikumiem Nr. 356; MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 658; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 763)
11.1
Pretendents samaksā valsts nodevu, pirms tas ir iesniedzis aģentūrā iesniegumu licences saņemšanai. Valsts nodevas maksājumu veic ar kredītiestādes vai ar tādas iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.
(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.948 redakcijā)
11.2
Ja līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu vai darba līgumu slēdz ar trešās valsts pilsoni, kuram nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, minētajā līgumā papildus nosaka arī:
11.21.
vēlamo informācijas saņemšanas valodu;
11.22.
informāciju par to, kādā veidā darba meklētājam tiek nodrošināta dzīvesvieta un pieeja veselības aprūpei;
11.23.
informāciju par nepieciešamajiem kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem;
11.24.
to kompetento iestāžu kontaktinformāciju, kurās darba meklētājs var vērsties jautājumos, kas saistīti ar darba tiesiskajām attiecībām, darba aizsardzību vai darbiekārtošanas pakalpojumiem.
(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 763 redakcijā)
12.
Ja darbiekārtošanas pakalpojumus paredzēts sniegt sadarbībā ar ārvalsts partneri, pretendents papildus šo noteikumu 10. un 11.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz aģentūrā kompetentas ārvalsts institūcijas dokumentu (kopiju), kas apliecina, ka ārvalsts partneris ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus attiecīgajā valstī. Ja Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas normatīvie akti nenosaka īpašu kārtību vai atļauju iegūšanu darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, aģentūra nepieprasa kompetentas ārvalsts institūcijas dokumentu (kopiju), kas apliecina, ka ārvalsts partneris ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā.
(MK 09.08.2011. noteikumu Nr.618 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.356)
12.1
Komersants dokumentus un to kopijas sagatavo un apliecina normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā. Dokumentiem svešvalodā, to kopijām un tulkojumiem veic legalizāciju, ja tas paredzēts Dokumentu legalizācijas likumā.
(MK 09.08.2011. noteikumu Nr.618 redakcijā)
13.
(Svītrots ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.213, kas piemērojami ar 01.03.2009.)
14.
Komersantam ir tiesības iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniegt aģentūrā elektroniski, ja dokumenti atbilst normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajām prasībām.
15.
Pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas aģentūra pārbauda iesniegtajos dokumentos norādītās ziņas, kā arī pretendenta atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.
(Grozīts ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.213, kas piemērojami ar 01.03.2009.)
16.
Ja iegūtās ziņas ir nepilnīgas, aģentūra pieprasa atbildīgajām valsts iestādēm sniegt papildu ziņas vai, ja valsts iestāžu rīcībā šādu ziņu nav, lūdz pretendentam iesniegt attiecīgos dokumentus vai ziņas.
(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.213 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2009.)
17.
Lēmumu par licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, aģentūra atbilstoši Administratīvā procesa likumam pieņem mēneša laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas.
(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.213 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2009.)
18.
(Svītrots ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.213, kas piemērojami ar 01.03.2009.)
19.
Lēmumu par atteikumu izsniegt licenci pieņem šādos gadījumos:
19.1.
pretendents neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām;
19.2.
pretendents sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas;
19.3.
pretendents atkārtoti pēc šo noteikumu 16.punktā minētā aģentūras pieprasījuma nav iesniedzis šo noteikumu prasībām atbilstošus dokumentus vai ziņas.
(MK 03.03.2009. noteikumu Nr.213 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2009.)
20.
Triju darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas aģentūra par to rakstiski paziņo pretendentam. Lēmumā par atteikumu izsniegt licenci, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, norāda atteikuma iemeslu, kā arī norāda, ka pretendentam pēc atteikuma iemeslu novēršanas ir tiesības atkārtoti iesniegt dokumentus licences saņemšanai vispārējā kārtībā.
20.1
Ja mēneša laikā no pretendenta iesnieguma saņemšanas dienas aģentūra nepieprasa papildu informāciju un dokumentus, nepieņem un nepaziņo lēmumu par licences izsniegšanu vai par atteikumu to izsniegt, uzskatāms, ka licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai komersantam ir piešķirta.
(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.356 redakcijā)
21.
Pamatojoties uz lēmumu par licences izsniegšanu, aģentūra izsniedz pretendentam licenci atbilstoši šo noteikumu pielikumā noteiktajam paraugam, ievērojot iesniegumā norādīto licences saņemšanas veidu.
(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.356 redakcijā)
22.
(Svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.356)
23.
Aģentūra, pamatojoties uz licences saņēmēja iesniegumu, licenci izsniedz atkārtoti, ja mainījusies licences saņēmēja firma, juridiskā adrese vai nepieciešams papildināt vai svītrot licencē ietverto valstu vai darbiekārtošanas pakalpojumu veidu uzskaitījumu. Ja licence ir nozaudēta vai sabojāta, aģentūra izsniedz licences dublikātu. Saņemot licenci atkārtoti vai tās dublikātu, licences saņēmējs tā rīcībā esošo iepriekš izsniegto licenci nodod aģentūrā.
(MK 09.08.2011. noteikumu Nr. 618 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr. 356; MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 658; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 763)
III.Licences saņēmēja pienākumi un tiesības
24.
Licences saņēmējam ir šādi pienākumi:
24.1.
rakstiski slēgt līgumus ar darba devēju, citu sadarbības partneri un darba meklētāju par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu vai, ja līgumu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ar darba meklētāju nav paredzēts slēgt, iepazīstināt darba meklētāju ar darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtību un nodrošināt, lai līgumi un pakalpojuma sniegšana atbilstu Latvijas un attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
24.2.
darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā ievērot Darba likumā noteiktās prasības attiecībā uz atšķirīgas attieksmes aizlieguma un vienlīdzīgu tiesību principa ievērošanu, kā arī noteikumus, kas regulē darba tiesisko attiecību nodibināšanu;
24.3.
rakstiski iepazīstināt darba meklētājus ar noteikumiem, kas noteikti ar darba devējiem un citiem sadarbības partneriem noslēgtajos līgumos, un sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus atbilstoši šiem līgumiem;
24.4.
rakstiski informēt darba meklētāju par dokumentiem, kas nepieciešami darba tiesisko attiecību uzsākšanai attiecīgajā valstī, un kārtību, kādā šīs darba tiesiskās attiecības tiek nodibinātas, rakstiski iepazīstināt darba meklētāju ar darba līgumu vai citu līgumu, ar kuru saskaņā paredzēts personu nodarbināt, kā arī ar pamatnoteikumiem un to atbilstību Latvijas vai attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
24.5.
pirms darba meklētāja nosūtīšanas pie darba devēja rakstiski informēt darba meklētāju par konkrēto darba piedāvājumu, norādot darba devēja nosaukumu, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, darba uzsākšanas laiku, darbinieka profesiju (arodu, amatu) un vispārīgu darba raksturojumu, darba samaksas apmēru pirms un pēc nodokļu samaksas, darba vietu, darba laiku un līguma izbeigšanas noteikumus;
24.6.
attiecībā uz veicamo darbu un darba samaksu nodrošināt darba meklētājam darba attiecību nodibināšanu atbilstoši noteikumiem, kas nav sliktāki par darba piedāvājumā norādītajiem. Ja darbiekārtošanas pakalpojumus paredzēts sniegt ārvalstī, nodrošināt, ka darba meklētājam, nodibinot darba attiecības, darba samaksa mēnesī nav mazāka par attiecīgās valsts normatīvajos aktos vai darba koplīgumos noteikto minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros;
24.7.
pēc darba meklētāja pieprasījuma nodrošināt, lai šajā punktā minētie dokumenti būtu pieejami latviešu valodā vai darba meklētājam saprotamā valodā, ja darba meklētājs ir trešās valsts pilsonis, kuram nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā;
24.8.
(svītrots ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 304);
24.9.
reģistrēt un izskatīt sūdzības par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, un atbildēt uz tām;
24.10.
katru gadu līdz 25. janvārim iesniegt aģentūrā pārskatu par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu iepriekšējā gadā;
24.11.
10 darbdienu laikā rakstveidā paziņot aģentūrai:
24.11.1.
par izmaiņām iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos;
24.11.2.
par katru jaunu līgumu, kas noslēgts ar sadarbības partneri, un pievienot līguma kopiju vai apliecināt līguma atbilstību aģentūras saskaņotajam līguma projektam;
24.11.3.
par izmaiņām sadarbības līgumā un iesniegt aģentūrā saskaņošanai grozīto sadarbības līgumu vai līguma grozījumu kopiju;
24.12.
triju darbdienu laikā rakstiski paziņot aģentūrai, ja licence nozaudēta vai sabojāta;
24.13.
darbiekārtošanas pakalpojumu reklāmā norādīt firmu, reģistrācijas numuru, darbības vietas adresi, licences reģistrācijas numuru un datumu, kā arī iestādi, kura izsniegusi licenci;
24.14.
10 darbdienu laikā pēc aģentūras pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju par darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanu;
24.15.
piedalīties aģentūras veiktajās pārbaudēs un uzrādīt licences saņēmēja darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas vietu, un būt sasniedzamam norādītajā darbības vietā, sniegt paskaidrojumus un citu nepieciešamo informāciju.
(Grozīts ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr. 213; MK 09.08.2011. noteikumiem Nr. 618; MK 02.07.2013. noteikumiem Nr. 356; MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 658; MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 3; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 763)
24.1
Licences saņēmējam ir tiesības veikt izmaiņas līgumos ar darba meklētāju, darba devēju un citu sadarbības partneri, nesaskaņojot tās ar aģentūru, ja šīs izmaiņas ir labvēlīgas darba meklētājam.
(MK 09.08.2011. noteikumu Nr. 618 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 658)
25.
(Svītrots ar MK 09.08.2011. noteikumiem Nr.618)
26.
Licences saņēmējs ir tiesīgs noteikt darba meklētājam maksu tikai par nepieciešamajiem izdevumiem darbiekārtošanas pakalpojuma saņemšanai (iekārtošanai darbā nepieciešamo dokumentu sagatavošana un to noformēšana (ne vairāk kā 50 euro apmērā), transporta izdevumi, veselības apdrošināšanas izdevumi). Nepieciešamo izdevumu apmēru, izlietojumu un samaksas kārtību nosaka ar darba meklētāju noslēgtajā līgumā. Pirms darba meklētājs ir uzsācis strādāt, licences saņēmējs ir tiesīgs pieprasīt avansā ne vairāk kā 50 % no maksas par nepieciešamajiem izdevumiem. Licences saņēmējs, kuram ir paredzēts saņemt samaksu no darba devēja vai cita sadarbības partnera, kā arī darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs noteikt un saņemt jebkādu maksu no darba meklētāja.
(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 763 redakcijā)
27.
Licences saņēmējs ir tiesīgs darba meklētājam noteikt maksu par sniegtajiem darbiekārtošanas pakalpojumiem starp­tautisko jaunatnes kultūras, izglītības, nodarbinātības un pieredzes apmaiņas programmu ietvaros, ja maksa par dalību šādās programmās ir noteikta saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem. Šādā gadījumā licences saņēmējam ir pienākums nodrošināt pieeju dokumentiem, kuros sniegts attiecīgās maksas pamatojums.
28.
Pārskatā par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu licences saņēmējs norāda:
28.1.
līgumu skaitu, kas noslēgti par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ar darba meklētājiem un darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu ietvaros noslēgtajiem darba līgumiem ar darbiniekiem, atsevišķi norādot trešo valstu pilsoņus, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, darba devējiem un citiem sadarbības partneriem, un informāciju par līgumu izpildi;
28.2.
licencē norādīto darbiekārtošanas pakalpojumu veidus;
28.3.
reģistrēto darba meklētāju skaitu;
28.4.
darba devēju pieteikto brīvo darba vietu skaitu;
28.5.
darbā iekārtoto darba meklētāju skaitu Latvijā un ārvalstīs atbilstoši profesijām un nozarēm;
28.6.
profesijas, kurās ir lielākais darbā iekārtoto darba meklētāju skaits.
(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 658; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 763)
III1.EURES dalībnieka statuss
(Nodaļa MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
28.1
Licences saņēmējs ir tiesīgs sniegt pakalpojumus atbilstoši regulai Nr. 2016/589, ja aģentūra ir piešķīrusi licences saņēmējam EURES dalībnieka statusu un tas ir iekļauts aģentūras tīmekļvietnē publicētajā reģistrā.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 763)
28.2
Lēmumu par EURES dalībnieka statusa piešķiršanu, atteikumu piešķirt EURES dalībnieka statusu, EURES dalībnieka statusa apturēšanu un anulēšanu pieņem aģentūras direktora izveidota komisija triju aģentūras amatpersonu sastāvā.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
28.3
EURES dalībnieka statusu piešķir, ja komersants:
28.31.
atbilst licences saņēmējam izvirzītajām prasībām;
28.32.
darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanā nepiemēro šo noteikumu 26. punktā minēto izņēmumu un nenosaka darba meklētājiem maksu par nepieciešamajiem izdevumiem darbiekārtošanas pakalpojumu saņemšanai;
28.33.
atbilst regulas Nr. 2016/589 11. panta 3. punktā un I pielikumā noteiktajiem minimālajiem atbilstības kritērijiem.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
28.4
Licences saņēmējs, kas vēlas iegūt EURES dalībnieka statusu, iesniedz aģentūrā iesniegumu EURES dalībnieka statusa piešķiršanai. Iesniegumā:
28.41.
norāda komersanta firmu, reģistrācijas numuru, juridisko un darbības vietas adresi, tālruņa numuru, tīmekļvietnes adresi un elektroniskā pasta adresi;
28.42.
norāda regulas Nr. 2016/589 12. panta 4. punktā minētos kontaktpunktus;
28.43.
norāda pieejamo pašapkalpošanās tīmekļvietni, kurā darba meklētāji un darba devēji var saņemt informāciju par regulas Nr. 2016/589 12. panta 2. punktā minētajiem pakalpojumiem;
28.44.
apliecina, ka spēj un apņemas pildīt regulas Nr. 2016/589 I pielikumā noteiktos minimālos atbilstības kritērijus;
28.45.
apliecina, ka apņemas veikt visus pienākumus, kas saskaņā ar regulu Nr. 2016/589 ir noteikti EURES dalībniekam.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
28.5
Iesniegumam par EURES dalībnieka statusa piešķiršanu pievieno dokumenta projektu, no kura izriet, ka darba meklētājs, parakstot vai apstiprinot tiešsaistē šo dokumentu, piekritīs iesniegt komersantam kā EURES dalībniekam savu dzīvesgaitas aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli, kā arī būs informēts par to, kādā veidā darba meklētājs varēs aktualizēt un atsaukt savus datus.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
28.6
Lēmumu par EURES dalībnieka statusa piešķiršanu vai lēmumu par atteikumu piešķirt EURES dalībnieka statusu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, aģentūra atbilstoši Administratīvā procesa likumam pieņem mēneša laikā pēc pretendenta iesnieguma saņemšanas.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
28.7
Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par EURES dalībnieka statusa piešķiršanu aģentūra savā tīmekļvietnē publicē informāciju par EURES dalībnieka statusa piešķiršanu un informē EURES Eiropas Koordinācijas biroju par pieņemto lēmumu.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
28.8
Lēmumu par atteikumu piešķirt EURES dalībnieka statusu pieņem, ja licences saņēmējs:
28.81.
neatbilst šajos noteikumos EURES dalībniekam noteiktajām prasībām;
28.82.
sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas;
28.83.
atkārtoti pēc aģentūras pieprasījuma nav iesniedzis šo noteikumu prasībām atbilstošus dokumentus vai ziņas.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
28.9
Lēmumā par atteikumu piešķirt EURES dalībnieka statusu, ja nav ievērotas šo noteikumu prasības, norāda atteikuma iemeslu un to, ka licences saņēmējam pēc atteikuma iemeslu novēršanas ir tiesības atkārtoti iesniegt dokumentus EURES dalībnieka statusa piešķiršanai. Triju darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas aģentūra par to rakstveidā paziņo komersantam.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
28.10
Ja mēneša laikā no licences saņēmēja iesnieguma saņemšanas dienas aģentūra nepieprasa papildu informāciju un dokumentus, nepieņem un nepaziņo lēmumu par licences izsniegšanu vai par atteikumu to izsniegt, uzskatāms, ka EURES dalībnieka statuss ir piešķirts.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
28.11
Sniedzot pakalpojumus EURES dalībnieka statusā, licences saņēmējam ir:
28.111.
šo noteikumu 24.1., 24.2., 24.3., 24.4., 24.5., 24.7., 24.8., 24.9., 24.11., 24.13., 24.14 un 24.15. apakšpunktā un 24.1 punktā noteiktie pienākumi;
28.112.
regulas Nr. 2016/589 12. panta 2., 3. un 6. punktā, 13. un 15. pantā, 18. panta 1. un 3. punktā, 20. panta 1. un 2. punktā, 21. panta 3. un 5. punktā, 22. panta 1. punktā, 23., 24. un 26. pantā, kā arī 27. panta 1. un 2. punktā noteiktie pienākumi;
28.113.
līdz nākamā pusgada pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam jāiesniedz aģentūrā regulas Nr. 2016/589 32. panta 1. punktā minētā informācija, aizpildot aģentūras tīmekļvietnē publicēto pārskata veidlapu par EURES pakalpojumu sniegšanu;
28.114.
jānodrošina personāla dalība regulas Nr. 2016/589 8. panta 1. punkta "a" apakšpunkta "iii" punktā minētajos apmācību programmas moduļos.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
28.12
EURES dalībniekam ir tiesības saņemt regulas Nr. 2016/589 8. panta 1. punkta "a" apakšpunkta "iv" punktā un 9. panta 6. punktā minēto atbalstu.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
IV.Licences saņēmēja darbības uzraudzība
29.
Aģentūra uzrauga kārtību, kādā tiek sniegti darbiekārtošanas pakalpojumi, veicot pārbaudes licences saņēmēja darbības vietā vismaz reizi divu gadu laikā pēc licences izsniegšanas, kā arī gadījumā, ja iepriekšējā pārbaudē konstatētas neatbilstības.
(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 763 redakcijā)
30.
Aģentūrai ir tiesības uzsākt licences saņēmēja darbības pārbaudi pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz citas valsts, pašvaldības vai ārvalsts kompetentas institūcijas, kā arī privātpersonas sniegto informāciju par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem licences saņēmēja darbībā.
31.
Aģentūrai, īstenojot licences saņēmēja uzraudzību, ir šādas tiesības un pienākumi:
31.1.
pārbaudīt licences saņēmēja darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas vietu, uzaicināt licences saņēmēja pārstāvi piedalīties pārbaudē, kā arī pieprasīt sniegt paskaidrojumus, uzrādīt dokumentus un nodrošināt citu informāciju;
31.2.
pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts informācijas sistēmām, publiskajiem reģistriem un citām valsts pārvaldes iestādēm un institūcijām infor­māciju par pretendentu vai licences saņēmēju;
31.3.
izskatīt licences saņēmēju un citu personu iesniegumus par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu un mēneša laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas sniegt atbildi iesniedzējam;
31.4.
pieprasīt licences saņēmējam sniegt paskaidrojumus, ja saņemta sūdzība par licences saņēmēja iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem saistībā ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu;
31.5.
informēt atbildīgās valsts iestādes, ja ir saņemtas ziņas par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu bez licences;
31.6.
otrajā darba dienā pēc lēmuma un licences nosūtīšanas elektroniska dokumenta formā, kas noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajām prasībām, vai nākamajā darba dienā pēc licences izsniegšanas klātienē publicēt aģentūras tīmekļa vietnē licenču reģistrā informāciju par komersantiem, kuriem ir tiesības sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus, norādot darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, reģistrācijas apliecības numuru, juridisko adresi un darbības vietas adresi, kontaktinformāciju, licences numuru, termiņu, darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas valsti vai valstis un darbiekārtošanas pakalpojumu veida vai veidu kodus. Aģentūras tīmekļa vietnē informāciju par komersantiem, kuriem licences darbība apturēta vai licence anulēta, aģentūra publicē lēmuma spēkā stāšanās dienā.
(Grozīts ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.356)
31.1
Īstenojot tā licences saņēmēja uzraudzību, kas sniedz pakalpojumus EURES dalībnieka statusā, aģentūra papildus pārbauda tā darbības atbilstību šo noteikumu 28.3 un 28.11 punktā minētajām prasībām.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
32.
Pārbaudi licences saņēmēja darbības vietā veic aģentūras direktora izveidota uzraudzības komisija.
33.
Par licences saņēmēja darbības vietā veiktās pārbaudes rezultātiem uzraudzības komisija sastāda pārbaudes aktu, kurā novērtē licences saņēmēja darbības atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Vienu akta eksemplāru pārbaudes vietā nodod licences saņēmējam. Pārbaudes aktu aģentūra nosūta arī citām ieinteresētajām personām.
34.
(Svītrots ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.213, kas piemērojami ar 01.03.2009.)
35.
Licences saņēmējs pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas 10 darbdienu laikā novērš norādītos pārkāpumus un par to informē aģentūru.
36.
Pēc pārkāpumu novēršanas licences saņēmējam ir pienākums par to nekavējoties rakstiski paziņot aģentūrai, pievienojot apliecinošus dokumentus. Aģentūrai ir tiesības pārliecināties, vai pārbaudē konstatētie pārkāpumi ir novērsti.
V.Licences darbības apturēšana un licences anulēšana
37.
Aģentūra ir tiesīga pieņemt lēmumu par komersantam izsniegtās licences apturēšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai, pamatojoties uz tiesībaizsardzības vai ārvalsts kompetento institūciju iesniegtajiem dokumentiem par iespējamiem noziedzīgajiem nodarījumiem, uz laiku līdz lietas apstākļu pilnīgai noskaidrošanai, ja licences saņēmējs nepilda šo noteikumu 24. punktā minētos licences saņēmēja pienākumus un nerada būtisku apdraudējumu vai kaitējumu darba meklētāja likumīgajām interesēm. Kamēr licences darbība ir apturēta, licences saņēmējs nav tiesīgs reklamēt, piedāvāt vai sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus un drīkst veikt tikai tās darbības, kas nepieciešamas pārkāpumu novēršanai. Pēc pārkāpuma novēršanas aģentūra lemj par licences darbības atjaunošanu.
(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 658 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 3; MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 304)
37.1
EURES dalībnieka statuss tiek apturēts, ja licences saņēmējam šo noteikumu 37. punktā minētajos gadījumos ir apturēta licences darbība. Aģentūrai ir tiesības pieņemt lēmumu par EURES dalībnieka statusa apturēšanu, ja licences saņēmējs, sniedzot pakalpojumus EURES dalībnieka statusā, nepilda šo noteikumu 28.11 punktā minētos EURES dalībnieka pienākumus vai neatbilst šo noteikumu 28.3 3. apakšpunktā minētajām prasībām un nerada būtisku apdraudējumu vai kaitējumu darba meklētāja likumīgajām interesēm. EURES dalībnieka statusa apturēšanas laikā EURES dalībnieks ir tiesīgs veikt tikai tās darbības, kas nepieciešamas pārkāpuma novēršanai. Pēc pārkāpuma novēršanas aģentūra lemj par EURES dalībnieka statusa atjaunošanu.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
38.
Aģentūra pieņem lēmumu par licences anulēšanu, ja:
38.1.
licences saņēmējs neatbilst šo noteikumu 9. punktā izvirzītajām prasībām;
38.2.
licences saņēmējs ir sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas, lai saņemtu licenci vai EURES dalībnieka statusu;
38.3.
licences saņēmējs nepilda šo noteikumu 24. un 24.1 punktā minētos licences saņēmēja pienākumus vai šo noteikumu 28.11 punktā minētos EURES dalībnieka pienākumus, ja licences saņēmējs sniedz pakalpojumus EURES dalībnieka statusā, un rada būtisku apdraudējumu vai kaitējumu darba meklētāja likumīgajām interesēm;
38.4.
licences saņēmējs atkārtoti nepiedalās šo noteikumu 29. punktā minētajā pārbaudē;
38.5.
licences saņēmējs aģentūras lēmumā par licences darbības apturēšanu noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus;
38.6.
licences saņēmējs darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ir pārtraucis uz laiku, ilgāku par gadu;
38.7.
no pārskatiem par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu un, ja licences saņēmējam piešķirts EURES dalībnieka statuss, pārskatiem par EURES pakalpojumu sniegšanu secināms, ka darbiekārtošanas pakalpojumi netiek sniegti vismaz vienu gadu;
38.8.
licences saņēmējs ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu anulēt licenci;
38.9.
aģentūra konstatē, ka licences saņēmējs darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu ir izbeidzis;
38.10.
licences saņēmējs reklamē, piedāvā vai sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus laikā, kamēr licences darbība ir apturēta.
(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 658 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 3; MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 304)
38.1
Aģentūra pieņem lēmumu par EURES dalībnieka statusa anulēšanu, ja:
38.11.
atbilstoši šo noteikumu 38. punktam licences saņēmējam anulēta licence;
38.12.
licences saņēmējs neatbilst šo noteikumu 28.3 2. apakšpunktā minētajai prasībai;
38.13.
licences saņēmējs aģentūras lēmumā par EURES dalībnieka statusa apturēšanu noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus;
38.14.
aģentūra konstatē, ka EURES pakalpojumu sniegšana ir pārtraukta uz laiku, ilgāku par gadu, vai izbeigta;
38.15.
no pārskatiem par EURES pakalpojumu sniegšanu secināms, ka EURES pakalpojumi netiek sniegti vismaz vienu gadu;
38.16.
licences saņēmējs iesniedzis iesniegumu ar lūgumu anulēt EURES dalībnieka statusu.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
39.
(Svītrots ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr.213, kas piemērojami ar 01.03.2009.)
40.
Lēmumu par licences darbības apturēšanu, lēmumu par EURES dalībnieka statusa darbības apturēšanu, lēmumu par licences anulēšanu vai lēmumu par EURES dalībnieka statusa anulēšanu aģentūra triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski paziņo licences saņēmējam.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
41.
Licences saņēmējs triju darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par licences darbības apturēšanu vai anulēšanu nodod licenci aģentūrā, elektroniskā dokumenta formā saņemto licenci un tās kopijas dzēš no datu nesējiem, informējot par to aģentūru, kā arī atsauc reklāmas izplatīšanu. Licences un EURES dalībnieka statusa apturēšana vai anulēšana neatbrīvo licences un EURES dalībnieka statusa saņēmēju no pienākuma novērst pārkāpumus vai atlīdzināt radītos zaudējumus.
(Grozīts ar MK 03.03.2009. noteikumiem Nr. 213; MK 09.08.2011. noteikumiem Nr. 618; MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 3; MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 304)
42.
Ja licences darbība ir apturēta un licences saņēmējs nenodod licenci aģentūrā šo noteikumu 41. punktā minētajā termiņā, aģentūra izskata jautājumu par licences anulēšanu.
42.1
(Svītrots)
43.
Ja licence anulēta atbilstoši šo noteikumu 38.2., 38.3., 38.4., 38.5. apakšpunktam vai 42. punktam, lēmumu par licences izsniegšanu pieņem vispārīgā kārtībā ne agrāk kā pēc gada kopš dienas, kad pieņemts lēmums par licences anulēšanu. Ja licence anulēta atbilstoši šo noteikumu 38.1., 38.6., 38.7., 38.8. un 38.9. apakšpunktam, lēmumu par licences izsniegšanu pieņem vispārīgā kārtībā, pēc tam kad novērsti lēmumā par licences anulēšanu minētie iemesli.
(MK 04.10.2016. noteikumu Nr. 658 redakcijā)
44.
Ja darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšana ir izbeigta, licences saņēmējs triju darbdienu laikā nodod licenci aģentūrā.
VI.Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana
(Nodaļa MK 03.03.2009. noteikumu Nr.213 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2009.)
45.
Lēmumu par licences izsniegšanu, EURES dalībnieka statusa piešķiršanu, atteikumu izsniegt licenci, atteikumu piešķirt EURES dalībnieka statusu, licences darbības apturēšanu, EURES dalībnieka statusa apturēšanu, licences anulēšanu vai EURES dalībnieka statusa anulēšanu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 304 redakcijā)
VII.Noslēguma jautājumi
46.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumus Nr.491 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 106.nr.; 2006, 138.nr.).
47.
Licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, kas izsniegtas līdz 2024. gada 29. aprīlim, ir derīgas līdz 2027. gada 30. aprīlim.
48.
(Svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.948)
49.
Komersants līdz 2013.gada 31.decembrim iesniedz aģentūrā iesniegumu licences papildināšanai ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas veida vai veidu kodiem un aģentūra mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas precizē licencē norādāmo informāciju. Šajā gadījumā komersants ir atbrīvots no šajos noteikumos noteiktās valsts nodevas samaksas.
(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.356 redakcijā)
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 3.jūlija
noteikumiem Nr.
458

(papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēls)

Labklājības ministrija
Nodarbinātības valsts aģentūra

Licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai
Nr. xxxx

 

(valsts, darbiekārtošanas pakalpojuma veida kods, datums)

 

Izsniegta

 

(firma)

 

(reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā)

 

(juridiskā adrese)

 

 

 

Licence izsniegta  

 

                                                                               (datums)

Licence derīga līdz  
                                                                                  (datums)

 Nodarbinātības valsts aģentūra

 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Darbiekārtošanas pakalpojumu veidu kodi

1.a – pakalpojumu sniegšana, kas saistīta ar darba vai civildienesta attiecību nodibināšanu, kā arī strādāšanu par atlīdzību starptautiskās jaunatnes, kultūras, izglītības, nodarbinātības un pieredzes apmaiņas programmās (starptautiskās aukļu apmaiņas programmās, izglītības un darba programmās, darba un ceļošanas programmās, brīvdienu darba programmās un citās programmās).

1.b – pakalpojumu sniegšana, kas saistīta ar darba meklēšanu, ar to saprotot konsultēšanu darbiekārtošanas jautājumos, informēšanu par brīvajām darba vietām un citus līdzvērtīgus pakalpojumus, kas paredzēti, lai piedāvātu vai atvieglotu personai darba tiesisko attiecību nodibināšanu.

1.c – pakalpojumu sniegšana, kas saistīta ar potenciālo darbinieku atlasi darba devējiem, izņemot pakalpojumus, kas saistīti ar darba sludinājumu izvietošanu un reklāmu, ja vien šādas reklāmas mērķis nav darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšana.

2 – darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumi, kuru ietvaros darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējs kā darba devējs nosūta darbinieku uz noteiktu laiku personai, kuras labā un vadībā tiks veikts darbs.