23-TA-1438
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rīti–1" Olaines pagastā, Olaines novadā, pirkšanu valsts aizsardzības vajadzībām"
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Rīti-1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8080 001 0400) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 001 0400) 5,5321 ha platībā un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 8080 0010 400 001, 8080 0010 400 002, 8080 0010 400 003) – Olaines pagastā, Olaines novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 344 140,00 euro, tai skaitā tirgus vērtība - 320 000 euro, kompensējamie zaudējumi (atsevišķi augošu koku koksnes resursu vērtības zudums) - 22 808,40 euro un zaudējumi par zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu - 1 331 euro.