Noteikumu (grozījumu) projekts

21-TA-739
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par hidroelektrostaciju
hidrotehnisko būvju drošumu" 4.panta septīto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 68. nr.; 2009, 181. nr.; 2013, 58., 178. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. A klases hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits par vienu apdrošināšanas gadījumu atsevišķi un par visiem apdrošināšanas gadījumiem kopā gada laikā nedrīkst būt mazāks par 700000,00 euro."
2.
Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
"6. B klases hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits par vienu apdrošināšanas gadījumu atsevišķi un par visiem apdrošināšanas gadījumiem kopā gada laikā nedrīkst būt mazāks par 70000,00 euro."
3.
Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
"12. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs tiek noteikts, pusēm vienojoties. Ja puses nespēj vienoties, strīdu izšķir Apdrošināšanas līguma likumā noteiktajā kārtībā."
4.
Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
"16. Mēneša laikā no dienas, kad saņemts apdrošināšanas gadījuma pieteikums un zaudējumu apmēru apstiprinoši dokumenti, apdrošinātājs pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.  10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas apdrošinātājs par to informē apdrošināšanas gadījuma pieteikuma iesniedzēju un trešo personu."
5.
Papildināt ar 16.1 punktu šādā redakcijā:
"16.1 Ja trešo personu neapmierina lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai par atteikumu to izmaksāt, personai triju gadu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas ir tiesības celt prasību tiesā pret apdrošinātāju."
6.
Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
"18. Par apdrošināšanas līguma apturēšanu vai izbeigšanu apdrošinātājs atkarībā no hidrotehniskās būves drošuma klases informē Būvniecības valsts kontroles biroju vai attiecīgās pašvaldības noteikto institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas."
7.
Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:
"19. Hidrotehnisko būvju valdītājam ir pienākums pēc Būvniecības valsts kontroles biroja vai attiecīgās pašvaldības noteiktas institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, pilnvarota darbinieka vai Valsts vides dienesta vides inspektora pirmā pieprasījuma uzrādīt hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi."
8.
Svītrot 19.1 punktu.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds