Noteikumu projekts

22-TA-1435
Medicīniskās pretindikācijas un kārtība, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai.
Izdoti saskaņā ar Apsardzes darbības likuma 7. panta ceturto daļu un 14. panta trešās daļas 7. punktu.
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
medicīniskās pretindikācijas personai, kura pretendē uz apsardzes sertifikāta saņemšanu un personai, kura pretendē uz speciālās atļaujas (licences) saņemšanu (turpmāk – pretendents);
1.2.
kārtību, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību pretendentam.
2.
Medicīniskās pretindikācijas apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai ir noteiktas šo noteikumu pielikumā. 
3.
Veselības pārbaudes laikā psihiatrs un narkologs:
3.1.
izvērtē pretendenta veselības stāvokli, medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai (pielikums) un, ja nepieciešams, nosūta pretendentu papildu izmeklējumu vai psiholoģisko īpašību pārbaudes veikšanai pie klīniskā psihologa;
3.2.
pēc visu nepieciešamo izmeklējumu veikšanas izsniedz atzinumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību par pretendenta veselības stāvokli („Izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes ” (veidlapa Nr. 027/u)).
          Atzinumā norāda:

 
3.2.1.
datumu, kad veicama kārtējā veselības pārbaude, ja veselības pārbaudē pretendentam nekonstatē medicīniskās pretindikācijas apsardzes sertifikāta izsniegšanai;
 
3.2.2.
medicīniskās pretindikācijas apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai.
 
4.
Izdevumus, kas saistīti ar veselības pārbaudes veikšanu, pretendents sedz no saviem līdzekļiem saskaņā ar ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādi.  
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[22-TA-1435 Dt]
noteikumiem Nr.
[22-TA-1435 Nr]
Medicīniskās pretindikācijas apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai

Nr.

p.k.
Slimības un veselības problēmas

Diagnozes kods atbilstoši SSK-101

 

Piezīmes
1. Psihiski un uzvedības traucējumi
1.1. Demence F00 – F03  
1.2. Organisks amnestisks sindroms, delīrijs F04 – F05  
1.3. Organiski psihiski (halucinatori, šizofrēnijai līdzīgi murgi, katatonija, bipolāri, disociatīvi) traucējumi

F06.0 – F06.5

izņemot F06.3
1.4. Šizofrēnija, šizotipiski traucējumi un murgi F20 – F29  
1.5. Bipolāri afektīvie traucējumi F30 – F31  
1.6. Smaga depresijas epizode F32.2.- F32.3  
1.7. Rekurenti depresīvie traucējumi F33  
1.8. Obsesīvi kompulsīvie traucējumi F42  
1.9. Disociatīvie traucējumi F44  
1.10. Anorexia nervosa un Bulimija nervosa F50  
1.11. Specifiski personības traucējumi  F60; F61  
1.12. Garīgā atpalicība F70 – F73  
1.13. Specifiski attīstības traucējumi bērnībā F84  
1.14. Hiperkinētiskie traucējumi F90  
1.15. Nepieciešama regulāra ārstēšanās pie speciālista (psihiatra, neirologa, ģimenes ārsta psihisku un uzvedība traucējumu dēļ)    

2. Psihiski un uzvedības traucējumi, kuriem ir vidēji smaga un smaga norise, kā arī traucējumi, kas nepadodas ārstēšanai, vai nav pilnvērtīgas atveseļošanās (remisijas).

Izvērtējot 2. punktā minētos psihiskos un uzvedības traucējumus, ņem vērā šādus kritērijus (izpildās viens no diviem kritērijiem):

1) pašreiz remisija, kas ilgāka par 1 gadu;

2) traucējumu intensitāte viegla, norise īslaicīga, labi padodas terapijai, pacients ir līdzestīgs terapijai)

2.1. Organiski afektīvi traucējumi F06.3 Vispārējie kritēriji organiskiem psihiskiem traucējumiem G1.- G4.  Organiski afektīvi traucējumi, depresīvs tips, trauksme, emocionāla labilitāte.
Viegli traucējumi - vieglas epizodes, padodas ārstēšanai Viegli izteiktas, īslaicīgas afektīvo traucējumu epizodes, padodas ārstēšanai. Anamnēzē.
2.2. Viegli kognitīvi traucējumi F06.7 Viegli (pārejoši) traucējumi, līdz 6 mēnešiem – viegla astēnija, neizteikta emocionāla labilitāte, viegli pazemināta koncentrēšanās spēja, īstermiņa atmiņa, jaunas informācijas apguve. Anamnēzē.
2.3 Postencefalītiskais sindroms F07.1 Vispārējie F07 kritēriji.  Pārslimots encefalīts vai meningīts. Papildus reziduāli neiroloģiski simptomi (parēzes, kurlums, afāzija, apraksija, akalkulija). Sindroms nav ilgāks par 2 gadiem.
Viegli traucējumi - īslaicīgi, labi padodas ārstēšanai Viegli traucējumi - viegli astēniski traucējumi, emocionāla labilitāte vai pasivitāte, neizteikti kognitīvi traucējumi. Viegli neiroloģiski simptomi. Anamnēzē.
2.4. Postkontūzijas sindroms F07.2 Vispārējie F07 kritēriji.  Dati par galvas traumu ar samaņas zudumu anamnēzē. Papildus galvas sāpes vai reiboņi, emociju sfēras pārmaiņas, koncentrēšanās grūtības, bezmiegs, pazemināta alkohola tolerance, hipohondriskas idejas.
Viegli traucējumi - īslaicīgi, labi padodas ārstēšanai Viegli traucējumi - simptomi ilgst vairākus mēnešus, bet padodas terapijai. Emociju un uzvedības traucējumi neizteikti. Anamnēzē.
2.5. Depresīva epizode F32 Pirmreizēja "endogēnas" depresijas epizode, kas ir ilgāka par 2 nedēļām (viegla, vidēji smaga, smaga depresijas epizode; smagas depresijas epizode ar psihotiskiem traucējumiem)
Viegla gaita - labi padodas ārstēšanai F32.0 Viegla/Vidēji smaga depresijas epizode, kas labi padodas terapijai. Nav sociālās funkcionēšanas traucējumu. Anamnēzē.
2.6. Hroniski garastāvokļa traucējumi F34 Viegli/mēreni izteikti bez komorbiditātes. Anamnēzē.
2.7. Fobiska trauksmainība F40 Viegli/mēreni izteikti bez komorbiditātes. Anamnēzē vai šobrīd.
2.8. Panika F41 Viegli/mēreni izteikti bez komorbiditātes, lēkmes retas. Anamnēzē vai šobrīd.
2.9. Posttraumatiskā stresa sindroms F43.1 Traucējumi sākas vairākas nedēļas pēc smaga psihotraumējoša notikuma. Trauksme, emocionāla labilitāte, kairināmība. Izvairīšanās no vietām un personām, kas atgādina par notikumu. Pagātnes uzplaiksnījumi, murgaini sapņi. Funkcionāla dismnēzija vai amnēzija.
Viegla gaita - klīniskie simptomi ilgst no dažām nedēļām līdz dažiem mēnešiem, labi padodas ārstēšanai Traucējumi (trauksme, labilitāte, depresijas simptomi, miega traucējumi) viegli vai vidēji smagi, padodas terapijai 6 mēnešu periodā. Traucējumi būtiski neierobežo sociālo funkcionēšanu. Anamnēzē vai šobrīd.
2.10. Adaptācijas traucējumi F43.2 Viegli / mēreni izteikti bez komorbiditātes, bez suicīda draudiem vai mēģinājuma. Anamnēzē.
2.11. Somatoformi traucējumi F45.3 Ilgstošas sūdzības par somātiskiem traucējumiem (fiziskiem simptomiem), nepamatotas prasības pēc atkārtotiem izmeklējumiem un analīzēm. Ārsta viedokļa noraidīšana. Sūdzību intensitāte un trauksme nav atbilstoša pacienta objektīvi esošai saslimšanai.
Viegla gaita - klīniskie simptomi labi padodas ārstēšanai Traucējumi  viegli vai vidēji smagi, padodas terapijai 6 mēnešu periodā. Traucējumi būtiski neierobežo sociālo funkcionēšanu. Anamnēzē vai šobrīd.
2.12. Citi neirotiski traucējumi (neirastēnija) F48 Traucējumi  viegli, padodas terapijai 6 mēnešu periodā. Traucējumi  neierobežo sociālo funkcionēšanu. Anamnēzē.
2.13. Kompulsīvā pārēšanās F50.4 Traucējumi  viegli, padodas terapijai 6 mēnešu periodā. Traucējumi  neierobežo sociālo funkcionēšanu. Anamnēzē.
2.14. Miega traucējumi (neorganiski) F51

Traucējumi  viegli, padodas terapijai 6 mēnešu periodā. Traucējumi  neierobežo sociālo funkcionēšanu.

Izņemot Somnambulismu (F51.3), Bailes miegā (F51.4), Nakts šausmas (F51.5). Anamnēzē vai šobrīd.
2.15. Psihiski traucējumi pēcdzemdību periodā F53 Traucējumi  viegli, padodas terapijai 6 mēnešu periodā pēc dzemdībām. Anamnēzē.
2.16. Seksuālie traucējumi (attiecību traucējumi, psihoseksuālās attīstības traucējumi) F66.2 – F66.9 Traucējumi viegli, padodas psihoterapijai  6 mēnešu periodā. Traucējumi  neierobežo sociālo funkcionēšanu. Anamnēzē vai šobrīd.
2.17. Psihiskie un uzvedības traucējumi bērnu vecumā F80-83, F91-98 Traucējumi novēroti līdz 18 gadu vecumam. Anamnēzē.

3. Alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu (izņemot tabaku) pārmērīga, kaitējoša lietošana vai atkarība, patoloģiska tieksme uz azartspēlēm

Izvērtējot individuāli minētos psihiskos un uzvedības traucējumus alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu lietošanas dēļ, medicīniskās pretindikācijas nekonstatē, ņemot vērā šādus kritērijus:

1) slimības norise ir viegla vai vidēji smaga, veselības traucējumi ir bijuši anamnēzē, pacients ir bijis līdzestīgs ārstēšanai vai ārstēšana nav bijusi nepieciešama profilaktiskās vai dinamiskās novērošanas laikā;

2) pacientam ir veikti objektīvi papildu izmeklējumi (piemēram, bioķīmiskie izmeklējumi, ķīmiski toksikoloģiskie izmeklējumi, psiholoģiskā izmeklēšana).

3.1. Alkohola pārmērīga, kaitējoša lietošana. F10.1

Pretindikāciju nav pēc objektīvi pierādāma viena gada nelietošanas perioda, ja ir veiktas pārbaudes pie narkologa un nepieciešamie izmeklējumi

3.2. Narkotisko vai psihotropo vielu (izņemot tabaku) pārmērīga, kaitējoša lietošana F11.1-F19.1(izņemot F17.1)

Pretindikāciju nav pēc objektīvi pierādāma viena gada nelietošanas perioda, ja ir veiktas pārbaudes pie narkologa un nepieciešamie izmeklējumi vieglu vai vidēji smagu traucējumu gadījumā

3.3. Patoloģiska tieksme uz azartspēlēm F63.0

Pretindikāciju nav pēc ārstēšanās un vismaz viena gada nespēlēšanas perioda, ja nav konstatēti sociālās funkcionēšanas traucējumi

3.4. Alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība

F10.2- F19.2

(izņemot F17.2)

Pretindikāciju nav, ja ir objektīvi pierādāms un izvērtējams stabils atturības periods vismaz 3 gadus un nav sociālās funkcionēšanas traucējumi, ir veiktas pārbaudes pie narkologa un nepieciešamie izmeklējumi

 

1 - Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikatora 10. redakcija.