Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 708
Rīgā 2022. gada 8. novembrī (prot. Nr. 56 33. §)
22-TA-2291
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 127. nr.; 2018, 251. nr.; 2019, 187. nr.; 2020, 94., 157. nr.; 2021, 181. nr.; 2022, 91. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
"7. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 562 729 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 31 078 318  euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 5 484 411 euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 71 010 euro)."
2.
Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:
"37. Otrajai kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 13 170 654 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 11 195 056 euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 1 975 598 euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 71 010 euro)."
3.
Izteikt 40.16. apakšpunktu šādā redakcijā:
"40.16. Rīgas Tehniskajai universitātei – 7 437 453  euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 6 321 835 euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 1 115 618 euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 71 010 euro)), no kuriem 873 400 euro šo noteikumu 44.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, 4 283 727 euro šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un 1 496 426 euro šo noteikumu 44.9. un 44.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;".
4.
Izteikt 41.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"41.6. specifiskais iznākuma rādītājs – augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes vadības personāls, kas pilnveidojis kompetenci starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomā (vismaz 45 personas);".
5.
Izteikt 41.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"41.7. specifiskais iznākuma rādītājs – izveidots starptautisks kompetences centrs izglītības un inovāciju jomā, lai veicinātu izglītības izcilību un transformāciju, starptautiskās labās prakses pieredzes pārnesi, digitālās transformācijas un reformu ieviešanu;".
6.
Papildināt ar 41.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"41.8. specifiskais iznākuma rādītājs – augstskolu skaits, kuru akadēmiskais un zinātniskais personāls piedalās mācībās, lai pilnveidotu kompetenci augsta līmeņa digitālo prasmju jomā un inovāciju projektos (vismaz 11 augstskolas)."
7.
Izteikt 44.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
"44.10. starptautiska kompetences centra izveide izglītības un inovāciju jomā – attiecināms tikai uz šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju;".
8.
Papildināt ar 44.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"44.11. starptautiskās prakses pārņemšana un pielāgošana augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšanai Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās – attiecināms tikai uz šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju."
9.
Izteikt 45.23. apakšpunktu šādā redakcijā:
"45.23. maksa par iesaisti starptautiskā mācībspēku, tehnoloģiju ekspertu, politikas ekspertu un pētnieku kopienā, kas nodrošina šo noteikumu 41.6. un 41.7. apakšpunktā noteikto specifisko iznākuma rādītāju sasniegšanu;".
10.
Papildināt ar 45.24. apakšpunktu šādā redakcijā:
"45.24. ar konferenču, diskusiju un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas, tai skaitā telpu īre, ja projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja vai projekta īstenošanas sadarbības partnera juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses, izdales materiālu izmaksas un datortehnikas noma šo noteikumu 44.9. un 44.10. apakšpunktā norādīto darbību īstenošanai."
11.
Papildināt ar 45.3 punktu šādā redakcijā:
"45.3 Otrajā kārtā šo noteikumu 44.11. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas (izmaksas attiecināmas ar 2022. gada 1. septembri):
45.31. mācību izmaksas, tai skaitā mācību maksa un mācību materiāli, mācību koordinēšana, uzraudzība un kvalitātes kontrole, kā arī konsultācijas pasniedzējiem ārvalsts augstskolā;
45.32. mācību koordinēšanas un pārraudzības izmaksas šo noteikumu 35.16. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam:
45.32.1. personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas). Ja tiek slēgti uzņēmuma līgumi, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir attiecināmas, ja projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītā persona nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona;
45.32.2. šo noteikumu 45.1.2., 45.1.3., 45.1.4., 45.1.5. un 45.2. apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas;
45.32.3. pakalpojumu izmaksas. Ja pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona un tā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
45.32.4. e-risinājumu (informācijas sistēmas un programmatūra, kurā iespējams izmantot mākslīgā intelekta vai mašīnmācīšanās tulkošanas algoritmu optimizāciju) pielāgošanas, izstrādes, integrēšanas un ieviešanas izmaksas šo noteikumu 44.11. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai."
12.
Izteikt 82. punktu šādā redakcijā:
"82. Ja, īstenojot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu, sadarbības iestāde projekta īstenošanas laikā vai piecu gadu laikā pēc noslēguma maksājuma konstatē, ka projekts neatbilst šo noteikumu 2.1. un 2.5. apakšpunktā minētajam kritērijam, atbalsta saņēmējam ir pienākums atbalsta sniedzējam atmaksāt visu projekta ietvaros saņemto publisko finansējumu. Atbalstu saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu atmaksā kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece