Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 209
Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 7. §)
23-TA-26
Par valsts nekustamo īpašumu Olaines novadā nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā
1.
Saskaņā ar Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "a" apakšpunktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" nodot bez atlīdzības Olaines novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8009 006 0004) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8009 006 0003) 2,0214 ha platībā, tai skaitā valsts meža zemi 0,31 ha platībā, – Rīgas ielā 21A, Olainē, Olaines novadā, lai saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 3. punktu to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – ceļu būvniecībai, atsavinot tādu valsts meža zemi, uz kuras atrodas ceļš.
2.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" nodot bez atlīdzības Olaines novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu "Olaines kūdra" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8080 003 0089) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 003 0089) 0,2574 ha platībā – Olaines pagastā, Olaines novadā, lai saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmo daļu to izmantotu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai.
3.
Olaines novada pašvaldībai šā rīkojuma 1. un 2. punktā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. un 2. punktā minēto funkciju īstenošanai.
4.
Olaines novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:
4.1.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Olaines novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. un 2. punktā minēto funkciju īstenošanu;
4.2.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.
5.
Šā rīkojuma 4.2. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku – nepiemēro, ja tie tiek ieķīlāti par labu valsts aizdevuma nodrošināšanai, lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.
Ministru prezidente E. Siliņa
Ekonomikas ministrs V. Valainis