Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-704
Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
11.panta 4.1 daļu
1.
Noteikumi nosaka kopējo nozvejas apjoma limitu, nozvejas apjoma limitu atsevišķām zivju sugām un zvejas rīku skaita limitu (turpmāk – zvejas limits) sadalījumā pa ūdenstilpēm Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un to izmantošanas kārtību.
2.
Atbilstoši šiem noteikumiem un valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) zinātniskajam pamatojumam zvejas limitus nosaka kā pieļaujamo zvejas rīku skaitu (tīkliem – tīklu garuma metrus), kopējo nozvejas apjomu un nozvejas apjomu atsevišķām zivju sugām, kuru katru gadu atļauts izmantot attiecīgajos iekšējos ūdeņos.
3.
Iekšējos ūdeņos noteikti šādi zvejas limiti:
3.1.
zivju tīklu limits (metros) ezeros (1. pielikums);
3.2.
zivju murdu limits Buļļupē, Daugavā un tās ūdenskrātuvēs (2. pielikums);
3.3.
zivju murdu limits ezeros (3. pielikums);
3.4.
zušu zvejas rīku limits ūdenstilpēs (4. pielikums);
3.5.
vēžu murdu limits ezeros (5. pielikums);
3.6.
nēģu zvejas rīku limits upēs (6. pielikums);
3.7.
trīsuļodu kāpuru ieguves limits ezeros (7. pielikums);
3.8.
repšu zvejas limits ezeros (8. pielikums);
3.9.
kopējais nozvejas apjoma limits un nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā atsevišķām zivju sugām ezeros (9. pielikums);
3.10.
kopējais nozvejas apjoma limits un nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā atsevišķām zivju sugām upēs (10. pielikums);
3.11.
zvejas tīklu limits – 75 metri (kopējais garums) – ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.
(Grozīts ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 719)
4.
Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas vai ar kuras administratīvo teritoriju robežojas ūdenstilpes, ievērojot normatīvos aktus par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību un normatīvos aktus par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos, kā arī šajos noteikumos noteiktos zvejas limitus, veic šādas darbības:
4.1.
ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, – iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi (turpmāk – zvejnieki);
4.2.
ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder to īpašniekam, – izvērtē attiecīgo privāto ūdeņu īpašnieka paziņojumu par zvejas limitu izmantošanu vai kopīpašumā esošo privāto ūdeņu īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali atbilstību normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, un normatīvajiem aktiem par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos un paziņo Valsts vides dienestam par zvejas limitu sadales atbilstību konkrētajai ūdenstilpei noteiktajam zvejas limitam;
4.3.
nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.
5.
Ja ūdenstilpe atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā vai robežojas ar to, pašvaldības savstarpēji vienojas par šajos noteikumos noteikto zvejas limitu sadali, ievērojot kopējo zvejas rīku pieprasījumu skaitu, piekrastes zonu apdzīvotību, pašvaldības teritorijā ietilpstošo ūdenstilpes platību, sauszemes teritorijas garumu, kas robežojas ar krasta līniju, vai citus attiecīgajām pašvaldībām pieņemamus faktorus. Par panākto vienošanos par limitu sadalījumu pašvaldības divu nedēļu laikā paziņo Valsts vides dienestam.
6.
Ja pašvaldības saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu nevar panākt savstarpēju vienošanos par ūdenstilpei noteiktā kopējā zvejas limita sadali, jautājumu pēc iesaistīto pašvaldību ierosinājuma izskata attiecīgo pašvaldību, Zemkopības ministrijas un Valsts vides dienesta pārstāvju kopīgā sanāksmē.
7.
Pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos zvejas limitus zvejniekiem, ievēro šādus principus:
7.1.
zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē, iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu garuma limita vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst 30 metru tīklu garuma limitam;
7.2.
šo noteikumu 9. un 10. pielikumā noteikto nozvejas apjoma limitu atsevišķām zivju sugām sadala zvejniekiem komerciālajā zvejā proporcionāli tiem attiecīgajos iekšējos ūdeņos iedalītajam zvejas rīku limitam (tīklu garuma metriem vai murdu skaitam), kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 1., 2. vai 3. pielikumu;
7.3.
zvejai ūdenstilpēs ar zivju murdiem, zušu murdiem, zušķērājiem vai vēžu murdiem saskaņā ar zvejas limitiem, kas noteikti šo noteikumu 2., 3., 4. un 5. pielikumā, zvejniekiem iedala zvejas rīku limita daļu, ko nosaka kā konkrētu attiecīgā veida zvejas rīku skaitu;
7.4.
nēģu zvejai upēs saskaņā ar zvejas limitiem, kas noteikti šo noteikumu 6. pielikumā, zvejniekam iedala zvejas rīku limitu vai tā daļu, ko nosaka kā konkrētu nēģu zvejas rīku veidu un skaitu, norādot to izvietojumu atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumā minētajiem upes posmiem un vietām;
7.5.
repšu zvejai ezeros, ievērojot šo noteikumu 8. pielikumā noteiktos zvejas limitus, zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē, iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar 0 vai 5;
7.6.
limitu zvejai ar zivju vadu šo noteikumu 9. pielikumā minētajos ezeros nosaka, aizstājot visu attiecīgajam ezeram šo noteikumu 1. vai 3. pielikumā noteikto kopējo zvejas rīku skaita limitu ar viena zivju vada limitu, un zvejā ievēro attiecīgajam ezeram noteikto kopējo nozvejas apjoma limitu un nozvejas apjoma limitu atsevišķām zivju sugām. Citos šo noteikumu 1. vai 3. pielikumā minētajos ezeros zivju vada limitu var noteikt, izdarot šajos noteikumos atbilstošus grozījumus pēc pašvaldības ierosinājuma saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu;
7.7.
trīsuļodu kāpuru ieguvei ezeros saskaņā ar zvejas limitiem, kas noteikti šo noteikumu 7. pielikumā, zvejniekam iedala nozvejas limita daļu, ko nosaka kā konkrētu trīsuļodu kāpuru ieguves apjomu tonnās vai kilogramos. Ikgadējā zvejas tiesību nomas līguma protokolā ieraksta trīsuļodu kāpuru rāmju skaitu, kuru paredzēts izmantot iedalītā nozvejas limita ieguvei;
7.8.
zvejai šo noteikumu 1. pielikumā minētajos privātajos ezeros, kā arī privātajos ezeros, uz kuriem attiecas šo noteikumu 3.11. apakšpunktā noteiktais zvejas tīklu limits, zvejniekam iedala (vai privāto ūdeņu īpašnieki sadala) tīklu garuma limitu vienībās, kas nav mazākas par 15 metriem, bet zvejai publiskajos ezeros zvejniekam iedala tīkla garuma limitu vienībās, kas nav mazākas par 30 metriem;
7.9.
katram zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt šādus limitus:
7.9.1.
– zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita;
7.9.2.
– tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos;
7.10.
ja, izmantojot Zvejniecības likumā noteikto komerciālajai zvejai paredzēto priekšroku, komercdarbībai zvejniecībā licencēto zvejnieku iesniegtie zvejas limitu pieprasījumi sasniedz attiecīgās pašvaldības iekšējos ūdeņos noteikto kopējo zvejas limitu, kas vairs neļauj iedalīt zvejas limitus pašpatēriņa zvejai vai licencētās rūpnieciskās zvejas organizēšanai, pašvaldībai ir tiesības šīm vajadzībām nodalīt atsevišķu zvejas rīku limita daļu, kas nepārsniedz piecus procentus no attiecīgā zvejas rīku veida kopējā limita, ievērojot Zvejniecības likuma 7. panta sestajā daļā minētos nosacījumus.
(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 31)
8.
Pašvaldības reizi gadā līdz 1. jūlijam iesniedz institūtā priekšlikumus par nepieciešamo zvejas limitu maiņu iekšējos ūdeņos, kā arī par nozvejas apjoma limita piešķiršanu publiskajos ezeros, ja tiek plānots uzsākt komerciālo zveju ezeros, kas nav minēti šo noteikumu 9. pielikumā. Minētos priekšlikumus par zvejas limitu maiņu iekšējos ūdeņos, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, pašvaldība pirms iesniegšanas institūtā saskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Institūts:
8.1.
mēneša laikā izvērtē iesniegtos priekšlikumus, apkopo kopējā nozvejas apjoma limita apguves datus un atsevišķu zivju sugu nozvejas apjomu ezeros un upēs iepriekšējā gadā un par pašvaldību priekšlikumiem vai citām nepieciešamajām zvejas limitu izmaiņām ūdenstilpēs sagatavo zinātnisko pamatojumu ar secinājumiem un ieteikumiem zvejas limita izmaiņām attiecīgajos ūdeņos. Zinātnisko pamatojumu iesniedz Zemkopības ministrijā;
8.2.
zinātniskajā pamatojumā ietver informāciju par zivju resursu pētniecību un izmantošanu konkrētajā ūdenstilpē, par kopējo un atsevišķu zivju sugu krājumu stāvokli vai nozvejas datu analīzi, kurā izmanto institūta rīcībā esošos datus par maksimāli pieejamo laikposmu.
(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 31 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.12.2017. noteikumiem Nr. 710)
9.
Zemkopības ministrija apkopo institūta attiecīgajos zinātniskajos pamatojumos izvērtētos un atbalstītos pašvaldību priekšlikumus un citus institūta priekšlikumus par nepieciešamajām zvejas limitu izmaiņām un iesniedz Ministru kabinetā atbilstošu tiesību akta projektu. Zemkopības ministrija noteikumu projekta anotācijā sniedz atsauci uz institūta zinātnisko pamatojumu, kā arī, ja šāds pamatojums ir pētnieciskā darba sastāvdaļa, norāda, kur iespējams pilnībā iepazīties ar informāciju par attiecīgo pētījumu.
(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 31 redakcijā)
9.1
Ievērojot Zvejniecības likuma 16. panta pirmo daļu, Zemkopības ministrijai ir tiesības zvejai īpašos un zinātniskās izpētes nolūkos attiecīgajos ūdeņos un uz konkrētu laiku paredzēt atsevišķu zivju sugu vai kopējā nozvejas apjoma limitu, kas tiek noteikts papildus šo noteikumu 9. un 10. pielikumā norādītajam limita apjomam.
(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 719 redakcijā)
10.
Saskaņā ar šo noteikumu 7.9.1. apakšpunktu pašvaldības iedalīto zivju murdu limitu pašpatēriņa zvejai Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos (ievērojot ledus apstākļus ūdenstilpēs 2015. gadā, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 15. aprīlim) atļauts aizstāt ar tīklu limitu šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteiktajā proporcijā, ko norāda rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā un izsniegtajā zvejas licencē 2015. gadam.
11.
Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.
1.
pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.
796
Zivju tīklu limits ezeros

Nr.
p.k.

Ezera nosaukums

Pagasts vai pilsēta

Tīklu limits (metri)

Alūksnes novads

1.

Ķiploks Zeltiņu pagasts

150

2.

Lukumītis (Lukumietis) Mārkalnes pagasts

250

3.

Murata ezers Ziemera pagasts

200

4.

Pātražs Zeltiņu pagasts

100

5.

Raipals Veclaicenes pagasts

160

6.

Sudals (Sudalezers) Zeltiņu pagasts

4851

7.

Vaidavas ezers Ziemera pagasts

105

Augšdaugavas novads

8.

Akmenka Demenes pagasts

120

9.

Āzišķu ezers Prodes pagasts

90

10.

Beļānu ezers Skrudalienas pagasts

355

11.

Briģenes ezers (Briģines ezers) Demenes pagasts

750

12.

Bruņu ezers (Bruņenes ezers) Skrudalienas pagasts

245

13.

Čerņavas ezers Demenes pagasts

510

14.

Dārza ezers Demenes pagasts

190

15.

Dervanišku ezers Demenes pagasts

440

16.

Dvīta ezers Pilskalnes pagasts

255

17.

Koša ezers (Kosinis) Līksnas pagasts

200

18.

Kumbuļu ezers Demenes pagasts

150

19.

Laucesas ezers Medumu pagasts

665

20.

Lielais Kolupa ezers Kalupes pagasts

7952

21.

Lielais Kumpinišku ezers Medumu pagasts

320

22.

Mazais Kolupa ezers Kalupes pagasts

445

23.

Riču ezers Demenes pagasts

4825

24.

Sasaļu ezers Sventes pagasts

170

25.

Sila ezers Skrudalienas pagasts

980

26.

Sitas ezers Skrudalienas pagasts

705

27.

Skuķu ezers Pilskalnes pagasts

215

28.

Smiļģines ezers Skrudalienas pagasts

185

29.

Sventes ezers Sventes pagasts

3240

30.

Šēnheidas ezers Skrudalienas pagasts

200

31.

Šķirnates ezers Demenes pagasts

95

32.

Veirūgnes ezers Dubnas pagasts

4902

33.

Ugarinka Demenes pagasts

115

Balvu novads

34.

Kalnis Rugāju pagasts

3351

35.

Lazdags Rugāju pagasts

5901

36.

Nastrovas ezers Susāju pagasts

90

37.

Orlovas ezers Lazdulejas pagasts

230

38.

Svātiunes ezers Baltinavas pagasts

145

Cēsu novads

39.

Alauksts Taurenes pagasts, Vecpiebalgas pagasts

3465

40.

Ilzes ezers Taurenes pagasts

150

41.

Inesis Inešu pagasts

2300

42.

Lielais Bauzis Raiskuma pagasts

3503

43.

Mazums Vaives pagasts

155

44.

Mazais Bauzis Raiskuma pagasts

1903

45.

Nedzis Inešu pagasts

245

46.

Stupēnu ezers Taurenes pagasts

105

47.

Tauns Vecpiebalgas pagasts

250

48.

Taurenes ezers Taurenes pagasts

120

49.

Zobols Vecpiebalgas pagasts

300

Daugavpils valstspilsēta

50.

Šuņazars Daugavpils

275

Dienvidkurzemes novads

51.

Durbes ezers Dunalkas pagasts, Durbes pagasts, Tadaiķu pagasts

750

52.

Sepenes ezers Embūtes pagasts

290

53.

Tāšu ezers Medzes pagasts

165

Dobeles novads

54.

Zebrus ezers Bikstu pagasts

500

Gulbenes novads

55.

Augulienas ezers Beļavas pagasts

335

56.

Ādmiņu ezers Lejasciema pagasts

125

57.

Galgauskas ezers Galgauskas pagasts, Lejasciema pagasts

100

58.

Kalnis Litenes pagasts, Stradu pagasts

3354

59.

Ludza ezers Stāmerienas pagasts

1675

60.

Lazdags Stradu pagasts

5904

61.

Lielais Virānes ezers Tirzas pagasts

300

62.

Mezītis Stradu pagasts

160

63.

Pintelis (Liss) Beļavas pagasts

240

64.

Pogas ezers Stāmerienas pagasts

160

65.

Sprīvulis (Putriņu ezers) Beļavas pagasts

200

66.

Stāmerienas ezers Stāmerienas pagasts

345

67.

Sudals (Sudalezers) Lejasciema pagasts

4855

68.

Ušurs Jaungulbenes pagasts

685

Jēkabpils novads

69.

Ilzu ezers (Garais ezers) Rites pagasts

250

70.

Krīgānu ezers Rites pagasts

145

71.

Piksteres ezers Viesītes pagasts

535

72.

Saukas ezers Saukas pagasts

920

73.

Viņaukas ezers Rites pagasts

270

74.

Vīķu ezers Sēlpils pagasts

530

Krāslavas novads

75.

Aksenovas ezers Šķeltovas pagasts

500

76.

Arla ezers Andzeļu pagasts

110

77.

Aulejs Aulejas pagasts

710

78.

Ārdavs Kombuļu pagasts

1030

79.

Baltais ezers Indras pagasts

210

80.

Baltais ezers Robežnieku pagasts

150

81.

Bierža ezers Aulejas pagasts

580

82.

Bižas ezers (Bīžas ezers) Andrupenes pagasts

430

83.

Cierps Aulejas pagasts

500

84.

Cārmins Aulejas pagasts

790

85.

Dreidzs (Drīdža ezers) Kombuļu pagasts, Skaistas pagasts

2400

86.

Eša ezers (Ežezers) Ezernieku pagasts

1500

87.

Jazinks Grāveru pagasts

1020

88.

Ildzs Skaistas pagasts

150

89.

Iļdžs Robežnieku pagasts

115

90.

Ižiuns Skaistas pagasts

305

91.

Garais ezers Indras pagasts

235

92.

Garais ezers Robežnieku pagasts

385

93.

Kaitras ezers Asūnes pagasts

180

94.

Kaļveiša ezers Grāveru pagasts

120

95.

Karašu ezers Šķeltovas pagasts

225

96.

Kombuļa ezers Kombuļu pagasts

210

97.

Kuļa ezers Skaistas pagasts

145

98.

Lielais Asūnes Asūnes pagasts

85

99.

Lielais Gausls Aulejas pagasts

420

100.

Lielais Gusena ezers (Lielais Ūseņa ezers) Robežnieku pagasts

530

101.

Lielais Ožukns Skaistas pagasts

200

102.

Mazais Gausls Aulejas pagasts

105

103.

Mušas ezers (Dunsku ezers) Kastuļinas pagasts

120

104.

Nauļānu ezers Robežnieku pagasts

150

105.

Olksns Krāslavas pagasts

240

106.

Olovecs (Olouss) Andrupenes pagasts

940

107.

Ormijs Robežnieku pagasts

200

108.

Osvas ezers Bērziņu pagasts

172

109.

Ots Kombuļu pagasts

460

110.

Plaudiņa ezers Aulejas pagasts

85

111.

Saviņu ezers (Saveļu ezers) Grāveru pagasts

215

112.

Skaists Krāslavas pagasts

207

113.

Stirns Kalniešu pagasts

300

114.

Šķeltovas ezers Šķeltovas pagasts

120

115.

Udrijas ezers Ezernieku pagasts

240

116.

Visolda ezers Andrupenes pagasts

515

117.

Zirga ezers Krāslavas pagasts

160

118.

Žuguru ezers Andrupenes pagasts

145

Kuldīgas novads

119.

Kukšu ezers Alsungas pagasts

240

120.

Vilgāles ezers Kurmāles pagasts

750

Limbažu novads

121.

Auziņezers Limbažu pagasts

294

122.

Āsteres ezers Viļķenes pagasts

250

123.

Katvarezers (Pepītis) Katvaru pagasts

205

124.

Lielais Ozolmuižas ezers Brīvzemnieku pagasts

85

125.

Riebezers Limbažu pagasts

320

Ludzas novads

126.

Diunokļa ezers Ludzas pilsēta

245

127.

Dukanu ezers Cirmas pagasts

400

128.

Dziļais ezers Istras pagasts

170

129.

Križutas ezers Cirmas pagasts

200

130.

Lielais Kūrmas ezers Pildas pagasts

250

131.

Mazais Kūrmas ezers Pildas pagasts

180

132.

Nierzas ezers Nirzas pagasts

2070

133.

Pildas ezers Ņukšu pagasts

1055

134.

Zilezers (Sīnojs) Līdumnieku pagasts

200

135.

Zviergzdines ezers Zvirgzdenes pagasts

380

Madonas novads

136.

Driksnis Ļaudonas pagasts

110

137.

Dūku ezers Mārcienas pagasts

220

138.

Jumurdas ezers Jumurdas pagasts

635

139.

Kaņepēnu ezers Bērzaunes pagasts

215

140.

Labones ezers Mārcienas pagasts

125

141.

Lazdonas ezers Lazdonas pagasts

175

142.

Lielais Līdēris Aronas pagasts

375

143.

Liezēris Liezēres pagasts

315

144.

Lubāns Barkavas pagasts, Ošupes pagasts

176406

145.

Mazais Virānes ezers Cesvaines pagasts

125

146.

Odzienas ezers Mētrienas pagasts

220

147.

Pakšēns Jumurdas pagasts

130

148.

Pulgosnis Ērgļu pagasts

260

149.

Rāceņu ezers (Plaksnis) Lazdonas pagasts

150

150.

Salājs Vestienas pagasts

190

151.

Sezēris Liezēres pagasts

100

152.

Stirnezers Sausnējas pagasts

305

153.

Ūbēris Liezēres pagasts

105

Ogres novads

154.

Pečors Ķeipenes pagasts

255

Preiļu novads

155.

Bicānu ezers Rušonas pagasts

575

156.

Bieržgaļa ezers Aglonas pagasts

970

157.

Cirišs Aglonas pagasts

2815

158.

Dubulis Kastuļinas pagasts

270

159.

Geraņimovas Ilzas ezers Kastuļinas pagasts

1195

160.

Idaņa Kastuļinas pagasts

130

161.

Ižuņa Kastuļinas pagasts

1150

162.

Kameņecas Ilzis Aglonas pagasts

120

163.

Kategrades ezers Rušonas pagasts

375

164.

Koškinas ezers Kastuļinas pagasts

395

165.

Kustaru ezers Kastuļinas pagasts

620

166.

Lielais Kolupa ezers Rožkalnu pagasts

7957

167.

Okras ezers Kastuļinas pagasts

220

168.

Pelēča ezers Aizkalnes pagasts

240

169.

Rušons Kastuļinas pagasts, Rušonas pagasts

46306

170.

Pakalnis Aglonas pagasts

250

171.

Salmejs Rušonas pagasts

315

172.

Šusta ezers Aizkalnes pagasts

205

173.

Veirūgnes ezers Pelēču pagasts

4907

174.

Zolvas ezers Rušonas pagasts

1094

Rēzeknes novads

175.

Adamovas ezers (Odumovas ezers) Vērēmu pagasts

640

176.

Ciskodu ezers (Tiskādu ezers) Silmalas pagasts

670

177.

Černostes ezers Maltas pagasts

800

178.

Idzipoles ezers Kaunatas pagasts

165

179.

Ilzas ezers Mākoņkalna pagasts

120

180.

Ismeru ezers (Žogotu ezers) Čornajas pagasts

900

181.

Kaugurs Mākoņkalna pagasts

150

182.

Lielais Kiuriņa ezers Gaigalavas pagasts

205

183.

Lielais Svieteņu ezers Gaigalavas pagasts

85

184.

Lubāns Gaigalavas pagasts, Nagļu pagasts

176408

185.

Meirānu ezers Bērzgales pagasts

685

186.

Micānu ezers Bērzgales pagasts

400

187.

Pujatu ezers Nautrēnu pagasts

100

188.

Pušas ezers Pušas pagasts

1125

189.

Rāznas ezers Čornajas pagasts, Kaunatas pagasts, Mākoņkalna pagasts

17175

190.

Rušons Feimaņu pagasts

46302

191.

Sedziers Lendžu pagasts

250

192.

Solojs Mākoņkalna pagasts

575

193.

Sološnīku ezers Dricānu pagasts

300

194.

Svātovas ezers Pušas pagasts

800

195.

Stībraišs Mākoņkalna pagasts

100

196.

Umaņu ezers (Umins) Pušas pagasts

590

197.

Viraudas ezers Mākoņkalna pagasts

370

198.

Virauds Lendžu pagasts

355

199.

Zeļteņu ezers (Sološu ezers) Lendžu pagasts

300

Ropažu novads

200.

Sunīšu ezers Garkalnes pagasts

100

Siguldas novads

201.

Aijažu ezers Lēdurgas pagasts

700

Smiltenes novads

202.

Auļukalna ezers Drustu pagasts

85

203.

Garais ezers Trapenes pagasts

80

204.

Brengūzis Drustu pagasts

120

205.

Draudzesskolas ezers Drustu pagasts

130

206.

Dūķis Drustu pagasts

85

207.

Kreiļu ezers Drustu pagasts

185

208.

Lizdoles ezers Launkalnes pagasts

300

209.

Lubūzis Raunas pagasts

115

210.

Seisums Drustu pagasts

120

211.

Zvārtavas ezers Gaujienas pagasts

125

Talsu novads

212.

Engures ezers Mērsraga pagasts

59809

213.

Gulbju ezers Ģibuļu pagasts

310

214.

Kalvenes ezers Ģibuļu pagasts

115

215.

Lubezers Ārlavas pagasts

490

216.

Laidzes ezers (Sārcenes ezers) Laidzes pagasts

540

217.

Mordangas-Kāņu ezers Ģibuļu pagasts

235

218.

Pluncezers Ģibuļu pagasts

110

219.

Sasmakas ezers Ārlavas pagasts

1035

220.

Spāres ezers Ģibuļu pagasts

1030

Tukuma novads

221.

Dzirciema ezers Zentenes pagasts

110

222.

Engures ezers Engures pagasts, Zentenes pagasts

598010

223.

Kliģu ezers Lestenes pagasts

120

224.

Pālansu ezers Lestenes pagasts

85

225.

Valguma ezers Smārdes pagasts

280

Valkas novads

226.

Bērzu ezers Ērģemes pagasts

95

227.

Cepšu ezers (Cepsis) Kārķu pagasts

130

228.

Salainis Zvārtavas pagasts

230

229.

Vadainis Zvārtavas pagasts

145

230.

Valdis (Valžezers) Ērģemes pagasts

115

231.

Vēderis Zvārtavas pagasts

230

Valmieras novads

232.

Baznīcas ezers Trikātas pagasts

85

233.

Burtnieks Burtnieku pagasts, Matīšu pagasts, Vecates pagasts

1000

234.

Dauguļu Mazezers Dikļu pagasts

275

235.

Dutkas ezers Trikātas pagasts

85

236.

Ķiruma ezers (Kreņa ezers) Vecates pagasts

200

237.

Lielais Bauzis Vaidavas pagasts

35011

238.

Mazais Bauzis Vaidavas pagasts

19011

Ventspils novads

239.

Ilziķis Usmas pagasts

90

240.

Puzes ezers Puzes pagasts

1125

241.

Tirukšezers Usmas pagasts

145

242.

Usmas ezers Usmas pagasts

7000

Piezīmes.
1 Kopā ar Gulbenes novadu.
2 Kopā ar Preiļu novadu.
3 Kopā ar Valmieras novadu.
4 Kopā ar Balvu novadu.
5 Kopā ar Alūksnes novadu.
6 Kopā ar Rēzeknes novadu.
7 Kopā ar Augšdaugavas novadu.
8 Kopā ar Madonas novadu.
9 Kopā ar Tukuma novadu.
10 Kopā ar Talsu novadu.
11 Kopā ar Cēsu novadu.

2.
pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.
796
Zivju murdu limits Buļļupē, Daugavā un tās ūdenskrātuvēs
(Pielikums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 804 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Upes vai ūdenskrātuves nosaukums

Murdu skaits

1.

Aizkraukles novads, Jēkabpils novads Pļaviņu ūdenskrātuve

40

2.

Aizkraukles novads, Ogres novads Daugava

52

3.

Augšdaugavas novads Daugava

145

4.

Jēkabpils novads Daugava

81

5.

Krāslavas novads Daugava

67

6.

Ķekavas novads Daugava

3

7.

Ķekavas novads, Ogres novads, Salaspils novads Rīgas ūdenskrātuve

35

8.

Līvānu novads Daugava

31

9.

Ogres novads Ķeguma ūdenskrātuve

25

10.

Rīgas valstspilsēta Buļļupe

61

11.

Rīgas valstspilsēta Daugava

522

12.

Salaspils novads Daugava

6

Piezīmes.
1 Tai skaitā četri murdi ar sētas garumu līdz 30 m un divi murdi ar sētas garumu, kas pārsniedz 30 m.
2 Tai skaitā 25 murdi ar sētas garumu līdz 30 m un 27 murdi ar sētas garumu virs 30 m.

3.
pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.
796
Zivju murdu limits ezeros
(Pielikums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 804 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Ezers

Murdu skaits

1.

Dienvidkurzemes novads Papes

52

2.

Liepājas valstspilsēta, Dienvidkurzemes novads Liepājas

1321

3.

Krāslavas novads Sīvera

135

4.

Ludzas novads Lielais Ludzas

110

5.

Preiļu novads, Rēzeknes novads Feimaņu

64

Piezīme. 1 Tai skaitā 114 murdi ar sētas garumu līdz 30 m un 18 murdi ar sētas garumu virs 30 m.

4.
pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.
796
Zušu zvejas rīku limits ūdenstilpēs

1. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits ezeros

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Ezers

Murdu skaits

1.

Cēsu novads Alauksta

6

2.

Gulbenes novads Ludza

18

3.

Ludzas novads Cirmas

30

4.

Rēzeknes novads Ismeru (Žogotu)

10

5.

Rīgas valstspilsēta Ķīšezers

15

6.

Ropažu novads Lielais Baltezers

3

7.

Ventspils novads Usmas

70

2. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits no ezeriem iztekošās ūdenstecēs

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Ūdensteces nosaukums

Ūdensteces posma garums no iztekas, kurā izvietojami murdi

Murdu skaits

1.

Krāslavas novads Narūtas upe 3 km no Eša ezera (Ežezera)

2

2.

Krāslavas novads Dubnas upe 0,7 km no Sīvera ezera uz Ārdavas ezeru

7

3.

Krāslavas novads Dubnas upe 0,7 km no Ārdavas ezera uz Lejas ezeru

7

4.

Krāslavas novads Kanāls, kas savieno Ata ezeru (Ota ezeru) ar Ārdavas ezeru 0,2 km no Ata ezera (Ota ezera) uz Ārdavas ezeru

2

5.

Krāslavas novads Kanāls, kas savieno Drīdža ezeru ar Ata ezeru (Ota ezeru) 0,1 km no Drīdža ezera

1

6.

Preiļu novads Kanāls, kas savieno Geraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona ezeru 0,17 km no Geraņimovas Ilzas ezera

2

7.

Preiļu novads Tartakas upe 0,3 km no Rušona ezera

3

8.

Preiļu novads Tartakas upe 2 km no Ciriša ezera

4

9.

Ventspils novads Engures upe 3 km no Usmas ezera

4

3. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits Cirīšu HES pievadkanālā

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Ūdensteces nosaukums

Murdu skaits

1.

Preiļu novads Cirīšu HES pievadkanāls

1

4. Zušķērāju limits no ezera iztekošajās ūdenstecēs

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Ūdensteces nosaukums

Ūdensteces posma garums no iztekas, kurā izvietojams zušķērājs

Zušķērāju skaits

1.

Alūksnes novads Alūksnes upe 0,2 km no Alūksnes ezera

1

2.

Cēsu novads Silakroga upīte 0,05 km no Alauksta ezera

1

3.

Gulbenes novads Ludzupīte 0,05 km no Ludza ezera

1

4.

Jēkabpils novads Dūņupe 0,05 km no Saukas ezera

1

5.

Ludzas novads Muizinieku grāvis 1,4 km no Cirmas ezera

1

6.

Ludzas novads Muizinieku grāvis 0,9 km no Cirmas ezera

1

7.

Ludzas novads Poguļankas strauts 0,1 km no Cirmas ezera

1

8.

Madonas novads Vesetas upe 0,05 km no Kālezera

1

5.
pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.
796
Vēžu murdu limits ezeros
(Pielikums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 804 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Ezers

Murdu skaits

1.

Kuldīgas novads Kukšu

20

2.

Madonas novads Lielais Līdēris

20

3.

Preiļu novads Bicānu

60

6.
pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.
796
Nēģu zvejas rīku limits

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Upe

Zvejai atļautās upes vietas

Zvejas rīku limits

Zvejas limita izmantošanas papildu nosacījumi

1.

Ādažu novads Gauja lejpus dzelzceļa tilta 122 murdi ne vairāk par 15 murdiem vienā rindā
Ādaži, pirms valsts autoceļa A1 Gaujas tilta tacis (2 murdi)1 gada nozvejas limits ne vairāk kā 160 kg

2.

Dienvidkurzemes novads Saka Pāvilosta 16 murdi 4 rindas pa 4 murdiem no kreisā krasta

3.

Kuldīgas novads Venta lejpus Ventas rumbas Kuldīgā tacis Nr. 1 (3 murdi) ne tuvāk par 50 m no rumbas
lejpus Ventas rumbas Kuldīgā tacis Nr. 2 (3 murdi) ne tuvāk par 50 m no rumbas
lejpus Ventas rumbas Kuldīgā tacis Nr. 3 (6 murdi) no labā krasta, ne tuvāk par 500 m no rumbas, murdi divās grupās

4.

Limbažu novads Salaca Salacgrīvas pilsēta tacis Nr. 1 (80 murdu) murdi no kreisā krasta
lejpus Pociema tilta tacis Nr. 2 (30 murdu) murdi no kreisā krasta
lejpus Pociema tilta tacis Nr. 3 (25 murdi) murdi no kreisā krasta

5.

Limbažu novads Svētupe lejpus Svētciema tacis (1 murds)

6.

Limbažu novads Vitrupe Vitrupe 2 murdi

7.

Rīgas valstspilsēta Daugava Rīga 175 murdi un 15 tīkli tai skaitā 10 murdu ar sētām

8.

Salaspils novads Daugava lejpus Rīgas HES 35 murdi un 16 tīkli

9.

Saulkrastu novads Ķīšupe lejpus Tallinas šosejas 1 murds

10.

Saulkrastu novads Pēterupe lejpus Tallinas šosejas tilta 1 murds

11.

Saulkrastu novads Aģe Zvejniekciems 2 murdi

12.

Talsu novads Grīva Grīva 1 murds

13.

Talsu novads Melnsils Melnsils 1 murds

14.

Talsu novads Roja Roja 2 murdi 2 murdi ar sētām

15.

Talsu novads Pilsupe Ģipka 1 murds

16.

Ventspils novads Irbe Lielirbe 14 murdi murdi no viena krasta

17.

Ventspils novads Rīva Labrags 2 murdi

18.

Ventspils novads Užava Užava 4 murdi

19.

Ventspils novads Venta Vārve, Pasiekste rinda Nr. 1 (20 murdu) murdu rinda no kreisā krasta
Vārve, Meistari rinda Nr. 2 (4 murdi) murdu rinda no kreisā krasta
Vārve, Kļaviņas rinda Nr. 3 (17 murdu) murdu rinda no labā krasta
Zlēkas 3 murdi

 Piezīme. 1 Zvejas rīku limits piešķirts līdz 2024. gada 31. decembrim.

7.
pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.
796
Trīsuļodu kāpuru ieguves limits ezeros
(Pielikums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 804 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Ezers

Limits (tonnas)

1.

Augšdaugavas novads Šēnheidas

2,0

2.

Augšdaugavas novads Ugarinku

0,7

3.

Daugavpils valstspilsēta Šuņezers

1,0

4.

Ludzas novads Lielais Ludzas

2,0

5.

Ludzas novads Dūnākļa

2,5

6.

Rēzeknes novads Ciskodu (Tiskādu)

8,0

8.
pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.
796
Repšu zvejas limits ezeros
Pašvaldība Ezers Tīklu limits (metri)
Krāslavas novads Drīdža 300
9.
pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.
796
Kopējais nozvejas apjoma limits un nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā atsevišķām zivju sugām ezeros

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Ezers

Limits (tonnas)

kopā visas sugas

līdaka

zandarts

1.

Alūksnes novads Muratu

0,2

0,04

2.

Alūksnes novads1 Sudals (Sudalezers)

0,6

0,2

3.

Augšdaugavas novads2 Lielais Kolupa

0,9

0,2

0,2

4.

Augšdaugavas novads Mazais Kolupa

0,9

0,4

0,1

5.

Augšdaugavas novads Riču

2,6

0,2

6.

Dienvidkurzemes3 novads Liepājas

26

2,3

7.

Gulbenes novads Lielais Virānes

0,8

0,2

8.

Gulbenes novads Ludza

3,6

0,5

0,4

9.

Gulbenes novads4 Sudals (Sudalezers)

0,6

0,2

10.

Gulbenes novads Ušura

1,5

0,3

11.

Jēkabpils novads Viņaukas

0,2

0,1

12.

Krāslavas novads Cērmenes

0,2

0,1

13.

Krāslavas novads Drīdža

1,1

0,2

14.

Krāslavas novads Osvas

0,4

0,2

15.

Krāslavas novads Sivera

5,0

0,9

0,7

16.

Kuldīgas novads Vilgāles

1,7

0,5

17.

Liepājas valstspilsēta5 Liepājas

26

2,3

18.

Ludzas novads Nirzas

0,4

0,1

19.

Ludzas novads Pildas

1,9

0,3

20.

Ludzas novads Zilezers (Sīnojs)

0,4

0,2

21.

Ludzas novads Zvirgzdenes

0,9

0,3

22.

Madonas novads Lielais Līdēra

0,8

0,2

0,2

23.

Madonas novads Liezēra

0,5

0,1

24.

Madonas novads6 Lubāna

82

36

14

25.

Preiļu novads7 Lielais Kolupa

0,9

0,2

0,2

26.

Rēzeknes novads Černostes

2,3

0,03

0,1

27.

Rēzeknes novads8 Lubāna

82

36

14

28.

Rēzeknes novads Pušas

2,1

0,5

0,1

29.

Rēzeknes novads Rāznas

95

3

30.

Smiltenes novads Lizdoles

0,2

0,03

31.

Talsu novads9 Engures

29

4

32.

Tukuma novads10 Engures

29

4

33.

Valmieras novads Ķiruma (Kreņa)

0,5

0,1

34.

Valmieras novads Burtnieku

49

4

10

35.

Ventspils novads Usmas

36

2,4

4

Piezīmes.
1 Kopā ar Gulbenes novadu.
2 Kopā ar Preiļu novadu.
3 Kopā ar Liepājas valstspilsētu.
4 Kopā ar Alūksnes novadu.
5 Kopā ar Dienvidkurzemes novadu.
6 Kopā ar Rēzeknes novadu.
7 Kopā ar Augšdaugavas novadu.
8 Kopā ar Madonas novadu.
9 Kopā ar Tukuma novadu.
10 Kopā ar Talsu novadu.

10.
pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.
796
Kopējais atsevišķu zivju sugu nozvejas apjoma limits un nozvejas apjoma limits komerciālajā zvejā upēs
(Pielikums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 804 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

Nr.
p.k.

Pašvaldība

Upe

Limits (tonnas)

kopā visām sugām

līdaka

zandarts

vimba

1.

Rīgas valstspilsēta Buļļupe

28

1

2

3

2.

Rīgas valstspilsēta, Ķekavas novads, Salaspils novads Daugava zem Rīgas HES

21

2

3

6