Likumprojekts (grozījumi)

21-TA-933
Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā
Izdarīt Biedrību un nodibinājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23. nr.; 2004, 20. nr.; 2006, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 178. nr.; 2011, 103., 204. nr.; 2013, 187., 208., 228. nr.; 2014, 25. nr.; 2015, 230. nr.; 2017, 70., 128., 231.nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:
12.1 pants. Biedrību un nodibinājumu klasifikācija
Biedrības un nodibinājumi tiek klasificēti atbilstoši to darbības jomai.
Ministru kabinets nosaka biedrību un nodibinājumu:
1)  klasifikāciju atbilstoši to darbības jomai;
2) darbības jomas pieteikšanas un maiņas kārtību;
3) darbības jomas klasifikatora vešanas un uzturēšanas kārtību.
 
2.
Izslēgt 13. panta trešo daļu.
3.
Izslēgt 15. panta 3. punktā vārdus "ja biedrība vai nodibinājums darbības jomu piesaka ierakstīšanai vai tās ierakstīšanu paredz likums;"
4.
37. pantā:
Izteikt 4.1 daļas 3. punktu šādā redakcijā:
"3) biedru sapulces norises vietu un laiku. Ja biedru sapulce notiek, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, norāda, ka biedru sapulce notiek attālināti;"
 
Papildināt 4.1 daļu ar 61) punktu šādā redakcijā:
"61) Biedru skaitu, kas ir izmantojuši tiesības balsot pirms biedru sapulces;"
5.
Papildināt likumu ar 37.1 pantu šādā redakcijā:
"371. pants. Attālinātā dalība un balsošana biedru sapulcē
     
(1) Par biedru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, biedram ir tiesības balsot rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) pirms biedru sapulces. Šādā gadījumā balsojumu biedrībai nosūta vismaz iepriekšējā dienā pirms biedru sapulces norises dienas. Biedrība statūtos nosaka prasības biedru identifikācijai un kārtību, kādā biedri var izmantot šīs tiesības.

(2) Biedrs, kurš balsojis pirms biedru sapulces, var lūgt biedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu, un tādā gadījumā biedrība pēc biedra balsojuma saņemšanas nekavējoties nosūta biedram apstiprinājumu.

(3) Biedrības biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādā gadījumā valde nosaka prasības attiecībā uz biedru identifikāciju un kārtību, kādā biedri var izmantot šīs tiesības.

(4) Biedra tiesības balsot pirms biedru sapulces vai piedalīties un balsot biedru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, neierobežo biedra tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē klātienē.

(5) Biedrs, kurš balsojis pirms biedru sapulces, drīkst balsot biedru sapulcē klātienē vai, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Tādā gadījumā pirms biedru sapulces nodotā balss ir anulējama.

(6) Biedrs, kurš balso pirms biedru sapulces vai piedalās un balso biedru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ir uzskatāms par klātesošu biedru sapulcē. Valde sastāda sarakstu ar tiem biedriem, kuri balsojuši pirms biedru sapulces un pirms balsojuma iepazīstina ar to biedru sapulces dalībniekus.


 
6.
Papildināt 53. pantu ar 4.1 un 4.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
"41) ar reģistra iestādes lēmumu;
42) ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu".
 
7.
Papildināt 57.1 pantu ar 12. daļu šādā redakcijā:
"(12) Ja līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai lietā biedrība pārkāpj tiesas lēmumu, kas pieņemts šā panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā, vai neievēro šāda lēmuma nosacījumus, tiesa pēc pieteicēja ierosinājuma piemēro biedrībai procesuālu sankciju (brīdinājumu vai naudas sodu) un brīdina par kriminālatbildību, kas iestājas, ja biedrība tiesas lēmumu turpina pārkāpt."
 
Papildināt likumu ar 56.1 pantu šādā redakcijā:
"56.1 pants. Biedrības darbības izbeigšana ar reģistra iestādes vai Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu
(1) Biedrības darbību var izbeigt ar reģistra iestādes lēmumu, ja:
1) biedrības valdei  ilgāk par diviem gadiem nav pārstāvības tiesību, un biedrība sešu mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu;
2) biedrība nav sasniedzama tās juridiskajā adresē un sešu mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu.
(2) Biedrības darbību var izbeigt ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, ja biedrība trīs mēnešu laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas nav iesniegusi gada pārskatu un kopš pārkāpuma izdarīšanas ir pagājuši vismaz divi gadi.
(3) Reģistra iestādes vai Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par biedrības darbības izbeigšanu stājas spēkā brīdī, kad tas paziņots adresātam. Reģistra iestāde izdara ierakstu reģistrā par biedrības darbības izbeigšanu pēc tam, kad reģistra iestādes vai Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par biedrības darbības izbeigšanu ir kļuvis neapstrīdams.
(4) Ja biedrības darbība izbeigta, pamatojoties uz reģistra iestādes vai Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, biedrības likvidācijā ieinteresētā persona ir tiesīga pieteikt likvidatoru reģistra iestādei šā likuma 59.1 pantā noteiktajā kārtībā."
 
8.
Papildināt 58. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:
"(3) Biedrības likvidācija nenotiek, un reģistra iestāde pieņem lēmumu par biedrības izslēgšanu no reģistra, ja neviena biedrības likvidācijā ieinteresētā persona nesniedz reģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu un biedrībai nav pasludināts maksātnespējas process."
 
9.
Papildināt 59. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
"(31) Ja likvidatoru ieceļ saskaņā ar šā likuma 59.1 pantu, likvidatora atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību nosaka biedrības likvidācijā ieinteresētā persona, kura iesniegusi pieteikumu par likvidatora iecelšanu."
 
10.
Papildināt likumu ar 59.1 pantu šādā redakcijā:
"59.1 pants. Likvidatora iecelšana, pamatojoties uz biedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumu
(1) Šā likuma 56.1 pantā minētajā gadījumā reģistra iestāde pēc tam, kad reģistrā izdarīts ieraksts par biedrības darbības izbeigšanu, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina paziņojumu par biedrības darbības izbeigšanu. Paziņojumā uzaicina biedrības likvidācijā ieinteresētās personas trīs mēnešu laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt reģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā pieteikumā biedrības likvidācijā ieinteresētā persona norāda šā likuma 60. panta pirmajā daļā minētās ziņas par likvidatoru.
 (3) Reģistra iestāde izdara ierakstu par likvidatora iecelšanu, pamatojoties uz pirmo biedrības likvidācijā ieinteresētās personas iesniegto pieteikumu par likvidatora iecelšanu."
11.
60 pantā:
Otrajā un trešajā daļā aizstāt vārdus "pirmās daļas 2. punktā" ar vārdiem "pirmajā daļā";
 
Papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:
"(4) Ja biedrības darbība tiek izbeigta, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, Valsts ieņēmumu dienests pēc tam, kad lēmums kļuvis neapstrīdams, nosūta attiecīgo lēmumu reģistra iestādei ieraksta izdarīšanai reģistrā."
 
12.
Papildināt 61. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
"(31) Likvidatoru, kurš iecelts, pamatojoties uz biedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumu reģistra iestādei, var atcelt tikai tiesa vai ieinteresētā persona, kura likvidatoru iecēlusi."
 
13.
Aizstāt 65. panta pirmajā daļā vārdus "pēc attiecīga nolēmuma spēkā stāšanās dienas" ar vārdiem "no ieraksta izdarīšanas biedrību un nodibinājumu reģistrā".

 
14.
Aizstāt 67. panta pirmajā daļā vārdu "tiesā" ar vārdiem "pie zvērināta notāra".
15.
Papildināt 68. pantu ar 5.2 daļu šādā redakcijā:
 "(52) Manta, kas palikusi pēc biedrības izslēgšanas no reģistra šā likuma 58. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā, piekrīt valstij."
 
16.
Papildināt 104. pantu ar 3.1 un 3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
"31) ar reģistra iestādes lēmumu;
32) ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu".
 
17.
Papildināt likumu ar 106.1 pantu šādā redakcijā:
"106.1 pants. Nodibinājuma darbības izbeigšana ar reģistra iestādes vai Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu

Šā likuma VI nodaļas noteikumi par biedrības darbības izbeigšanu ar reģistra iestādes vai Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu attiecīgi piemērojami nodibinājumiem, ciktāl šajā nodaļā nav noteikts citādi."
 
18.
Papildināt 107. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
"(11) Nodibinājuma likvidācija nenotiek, un reģistra iestāde pieņem lēmumu par nodibinājuma izslēgšanu no reģistra, ja neviena nodibinājuma likvidācijā ieinteresētā persona nesniedz reģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu un nodibinājumam nav pasludināts maksātnespējas process."
 
19.
Papildināt 108. pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:
"(22) Manta, kas palikusi pēc nodibinājuma izslēgšanas no reģistra šā likuma 107. panta 1.1 daļā noteiktajā kārtībā, piekrīt valstij – izmantošanai līdzīgiem mērķiem, izņemot gadījumus, kad dāvinātājs nodibinājuma likvidācijas gadījumam ir noteicis citu mantas izmantošanas kārtību vai nodibinājuma statūtos ir paredzēta mantas sadales kārtība nodibinājuma likvidācijas gadījumā."

 
Pārejas noteikumi
Šā likuma 1., 2. un 3.  pants attiecībā uz biedrību un nodibinājumu obligātu darbības jomas norādīšanu, iesniedzot gada deklarācijas Valsts ieņemuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, stājas spēkā ne vēlāk kā 2024. gada 1. janvārī.
Likums stājas spēkā
Ministrs V. Uzvārds