Noteikumu projekts

22-TA-3069
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto un septīto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā projektu iesniegumu veidā un zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā, īstenojot dažādus darbības veidus (turpmāk – pasākumi) atbilstoši:
1.1.
Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021. gada 24. jūnija Regulai 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula 2021/1060);
1.2.
Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021. gada 7. jūlija Regulai 2021/1139, ar ko izveido Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un groza Regulu (ES) 2017/1004 (turpmāk – regula 2021/1139);
1.3.
Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulas (ES) 2021/2116 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013 (turpmāk – regula 2021/2116) IV un V nodaļai;
1.4.
Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021. gada 2. decembra Regulai 2021/2115, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 (turpmāk – regula 2021/2115);
1.5.
Komisijas (ES) 2022. gada 14. decembra Regulai 2022/2472, ar kuru, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu (turpmāk – regula 2022/2472);
1.6.
Komisijas 2021. gada 21. decembra Īstenošanas regulai (ES) 2022/128, ar ko nosaka noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2116 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, pārbaudēm, nodrošinājumiem un pārredzamību (turpmāk – regula 2022/128);
1.7.
Komisijas 2014. gada 16. decembra Regulai (ES) Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – regula 1388/2014).
2.
Šo noteikumu izpratnē:
2.1.
grūtībās nonācis saimnieciskās darbības veicējs ir saimnieciskās darbības veicējs, kas atbilst regulas 2022/2472 2. panta 59. punkta vai regulas 1388/2014 3. panta 5. punkta skaidrojumam;
2.2.
saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst regulas 2022/2472 I pielikuma 3. panta 3. punkta vai regulas 1388/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta skaidrojumam;
2.3.
viens vienots uzņēmums ir saimnieciskās darbības veicējs, kas atbilst Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 2. panta 2. punkta skaidrojumam.
II.Pieteikšanās un atbalsta saņemšanas nosacījumi
3.
Projektu iesniegumus pieņem kārtās. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju vismaz mēnesi pirms kārtas uzsākšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina iesniegumu iesniegšanas kārtu, nosakot:
3.1.
projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām, ja attiecīgā atbalsta saņemšanu regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;
3.2.
attiecīgajai kārtai piešķirto publiskā finansējuma apmēru, kā arī publiskā finansējuma sadalījumu pa atbalsta pretendentu veidiem un darbībām un teritorijām, ja attiecas;
3.3.
projektu īstenošanas beigu termiņu, ja attiecīgā atbalsta saņemšanu regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
4.
Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārta ir ilgāka par 30 dienām, Lauku atbalsta dienests pēc projektu iesniegumu pieņemšanas uzsāk to vērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu (izņemot šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minēto rindošanu) un normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam. Kad projektu īstenošanai pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma:
 
4.1.
turpina pieņemt projektu iesniegumus, apkopo un sarindo tos atbilstoši projektu atlases kritērijiem, ja tas noteikts normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam, un publicē informāciju atbilstoši šo noteikumu 13.2. apakšpunktam;
4.2.
oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu par to, ka projektu iesniegumu iesniegšana beigsies pēc viena mēneša, ja līdz šo noteikumu 3. punktā noteiktajā kārtībā izsludinātā iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām palicis vairāk nekā viens mēnesis.
5.
Atbalsta pretendents projekta iesniegumu atbalsta saņemšanai, kā arī tam pievienotos dokumentus Lauku atbalsta dienestā iesniedz, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, kurā notiek arī informācijas apmaiņa par projektu.
6.
Iesniedzot projekta iesniegumu, atbalsta pretendents apliecina atbalsta pretendenta deklarācijā (1. pielikums) minēto nosacījumu ievērošanu.
7.
Sagatavojot projekta iesniegumu, atbalsta pretendents:
7.1.
projekta iesnieguma finanšu datus aprēķina aritmētiski pareizi atbilstoši grāmatvedības principiem;
7.2.
nodrošina finanšu līdzekļus projekta iesniegumā paredzēto pasākumu izpildei plānotajā termiņā;
7.3.
projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas nosaka atbilstoši tirgus cenai un normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam;
7.4.
projekta iesniegumā norāda, ka plānotās projekta izmaksas un ar tā saimniecisko darbību saistītas izmaksas un plānotie resursi atbilst gaidāmajiem rezultātiem, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu, ko veido:
7.4.1.
saimnieciskuma princips, kas paredz to, ka resursi, ko atbalsta pretendents lieto savas darbības nodrošināšanai, ir pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apjomā un kvalitātē par labāko cenu;
7.4.2.
lietderības princips, kas paredz nodrošināt labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu;
7.4.3.
efektivitātes princips, kas paredz konkrētu izvirzīto mērķu un rezultātu sasniegšanu;
7.5.
projektam paredzēto piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumā ievēro normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūras piemērošanu un šādus nosacījumus:
7.5.1.
ja paredzamā līguma summa ir no 170 001 līdz 500 000 euro būvdarbu iepirkumiem vai no 70 001 līdz 500 000 euro preču un pakalpojumu iepirkumiem, atbalsta pretendents, lai iegādātos preces un pakalpojumus, piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai nosaka termiņu, ne īsāku par 10 darbdienām, bet būvdarbu uzsākšanai – ne īsāku par 15 darbdienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē;
7.5.2.
ja paredzamā līguma summa pārsniedz 500 000 euro būvdarbu vai preču un pakalpojumu iepirkumiem, atbalsta pretendents, lai uzsāktu būvdarbus vai iegādātos preces un pakalpojumus, piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai nosaka termiņu, ne īsāku par 30 dienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē;
7.5.3.
projektā paredzētās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, darba instrumentu, informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma, būvmateriālu iegādei, pakalpojumiem, būvniecībai vai būves pārbūvei, kā arī vispārējām izmaksām, ja tās ir no 1001 euro, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida;
7.5.4.
ja iepirkuma summa ir no 70 001 euro, atbalsta pretendents iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļauj nosacījumu, ka preces vai pakalpojuma piegādātājam vai būvdarbu veicējam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums, un iesniedz trīs derīgus piedāvājumus, kā arī katra iepirkuma dalībnieka apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;
7.5.5.
atbalsta pretendents vai saņēmējs izvērtē tā izsludinātajā iepirkumā saņemtos piedāvājumus un neizsludina uzvarētāju, kā arī neslēdz piegādes vai būvniecības līgumu, ja trīs gadu laikā līdz projekta iesnieguma iesniegšanai ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams lēmums par iepirkuma uzvarētāju atzīšanu par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā;
7.5.6.
atbalsta pretendents vai saņēmējs nodrošina, ka tā izsludinātajā iepirkumā saņemtie piedāvājumi ir apliecināti ar e-parakstu;
7.5.7.
atbalsta pretendents projektā paredzētās piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus neiepērk no juridiskās vai fiziskās personas, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 procentu apmērā tieši vai netieši pieder Krievijas Federācijas valstspiederīgajam vai Krievijas Federācijā reģistrētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai reģistrētai vai arī kurai ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, neiegulda investīcijas Baltkrievijas Republikā vai Krievijas Federācijā ražotajā tehnikā, iekārtās, aprīkojumā vai citās piegādēs un pakalpojumos;
7.6.
pierāda projekta gatavību īstenošanai – pārzina savu biznesa plānu un drošas finanšu vadības principus atbilstoši šo noteikumu 7.4. apakšpunktam;
7.7.
īstenojot projektu, nodrošina pamattiesību ievērošanu un atbilstību Eiropas Savienības Pamattiesību hartai, kad tiek ņemta vērā un veicināta vīriešu un sieviešu līdztiesība, dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana un dzimumperspektīvas integrēšana, novēršot jebkādu diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ, īpaši piekļūstamība personām ar invaliditāti, ja attiecas;
7.8.
īstenojot projektu, nodrošina klimatnoturību tādām investīcijām infrastruktūrā, kuru uzraudzības periods ir pieci gadi.
8.
Šo noteikumu 7.5.3. un 7.5.4. apakšpunktā minēto prasību par nepieciešamo piedāvājumu skaitu nepiemēro, ja atbalsta pretendents ir Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētais pasūtītājs. Ja publiskā iepirkuma procedūrā ir saņemts viens piedāvājums, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz dokumentus, kas pierāda preču, pakalpojumu vai būvniecības līgumcenas pamatotību un atbilstību tirgus cenai.
9.
Šo noteikumu 7.5.3. un 7.5.4. apakšpunktā minētās prasības nepiemēro tām attiecināmajām izmaksām, kuras saskaņā ar attiecīgā atbalsta piešķiršanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem piešķir atbilstoši regulas 2021/1060 53. panta 1. punkta "b" vai "d" apakšpunktam vai regulas 2021/2115 83. panta 1. punkta "b" vai "d" apakšpunktam.
10.
Ja atbalsta pretendents ir publiska persona vai tās iestāde, iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai pakalpojumu, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai projekta iesniegumam pievieno informāciju par tirgus cenu izpēti un iepirkuma dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas, ja attiecīgā atbalsta saņemšanu regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš.
11.
Lauku atbalsta dienests, izvērtējot atbalsta pretendenta lauksaimniecības izglītības atbilstību normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības attīstības pasākumu īstenošanu, ņem vērā Zemkopības ministrijas izstrādātās un publicētas Vadlīnijas lauksaimniecības izglītības atbilstības izvērtēšanai.
12.
Lauku atbalsta dienests un atbalsta pretendents atbilstoši normatīvajiem aktiem par personu datu aizsardzību apstrādā personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, Lauku atbalsta dienesta klienta numuru, nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru, lai identificētu personu, administrējot pasākumu. Fiziskās personas datus uzglabā līdz 2035. gada 31. decembrim, ja tā ir pieteikusies valsts un Eiropas Savienības atbalstam, ko piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem. Fiziskās personas datus uzglabā līdz 2037. gada 31. decembrim, ja tā ir pieteikusies valsts un Eiropas Savienības atbalstam, ko piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai. Šajā noteikumu punktā minētos datus pēc norādītā termiņa iznīcina saskaņā ar Arhīvu likuma prasībām.
III.Projektu iesniegumu vērtēšana un atlase
13.
Lauku atbalsta dienests pēc projektu iesniegumu pieņemšanas:
13.1.
uzsāk to vērtēšanu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam;
13.2.
savā tīmekļvietnē publicē informāciju par pasākuma kārtai piešķirtā finansējuma atlikumu un ne retāk kā reizi mēnesī atjauno informāciju.
14.
Projektu iesniegumu izskatīšanā Lauku atbalsta dienests ievēro šādu secību:
14.1.
izvērtē projekta iesniedzēja atbilstību šo noteikumu 61.2. un 61.3. apakšpunktā noteiktajam un normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam noteiktajai atbalsta pretendenta definīcijai;
14.2.
atbilstošos projektu iesniegumus sarindo dilstošā secībā, ņemot vērā punktu skaitu saskaņā ar projektu atlases kritērijiem. Priekšroka publiskā finansējuma saņemšanai ir projekta iesniegumam ar lielāko punktu skaitu. Vietējo rīcības grupu apstiprinātos projektu iesniegumus, kas iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumiem sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai, un projektu iesniegumus, kas iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumam "Kontrole un noteikumu izpilde" un pasākumam "Datu vākšana un apstrāde zivsaimniecības pārvaldības un zinātniskiem mērķiem", kā arī normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu integrētās jūrlietu politikas veicināšanai, vērtē pēc projektu atlases kritērijiem. Projektus, kas atbilst projektu atlases kritērijiem, turpina vērtēt saskaņā ar šo noteikumu 14.4. apakšpunktu;
14.3.
pēc projektu iesniegumu sarindošanas turpina vērtēt tos projektu iesniegumus, kuri ir saņēmuši vismaz minimālo punktu skaitu, kas noteikts normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam, un kuru īstenošanai attiecīgajā kārtā publiskais finansējums ir pietiekams vismaz 50 procentu apmērā. Projektu iesniegumus, kam piešķirtais punktu skaits attiecīgajā kārtā nav pietiekams publiskā finansējuma iegūšanai, noraida, ja nav pieņemts lēmums par papildu finansējuma piešķiršanu vai finanšu pārdali no konkrētā atbalsta pasākuma kārtā piešķirtā publiskā finansējuma;
14.4.
novērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 15. punktā minētajām prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam;
14.5.
ja pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu, ievērojot atbrīvoto publisko finansējumu, no vērtēšanai nenodotajiem projektu iesniegumiem vērtē citu projekta iesniegumu, kas ieguvis lielāko punktu skaitu.
15.
Projekta iesniegumu, maksājuma pieprasījumu un pārskatu noformē un iesniedz atbilstoši šādām prasībām:
15.1.
projekta iesniegums, maksājuma pieprasījums vai pārskats ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma un maksājuma pieprasījuma elektroniskajā pieteikšanās sistēmā noteiktajai pārskata formai, kā arī ir iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam;
15.2.
projekta iesniegums, maksājumu pieprasījums vai pārskats ir sagatavots valsts valodā;
15.3.
projekta budžetā vai pārskatā iekļautie finanšu rādītāji ir norādīti euro;
15.4.
projekta iesniegumu, maksājuma pieprasījumu vai pārskatu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības;
15.5.
projekta iesniegums ir iesniegts konkrētā pasākuma projekta iesniegumu pieņemšanas kārtai noteiktajā termiņā vai pārskats ir iesniegts normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam noteiktajā termiņā.
16.
Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai trūkst informācijas vai tā nav skaidra, Lauku atbalsta dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz septiņu dienu laikā no pieprasījuma dienas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, Lauku atbalsta dienests pieņem šo noteikumu 18.4. apakšpunktā minēto lēmumu.
17.
Projekta iesniegumu noraida, ja:
17.1.
tajā nav informācijas par paredzētajām darbībām un to apjomu, kā arī tam nav pievienots biznesa plāns, ja tas noteikts normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam;
17.2.
tas neatbilst publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas noteikti normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam.
IV.Lēmuma pieņemšana
18.
Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas Lauku atbalsta dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
18.1.
par projekta iesnieguma atbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma apstiprināšanu;
18.2.
par projekta iesnieguma apstiprināšanu, nosakot izpildāmos nosacījumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam;
18.3.
par projekta iesnieguma apstiprināšanu un publiskā finansējuma summas samazināšanu;
18.4.
par projekta iesnieguma noraidīšanu.
19.
Projekta iesniegumu noraida, ja nav izpildīti šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētajā lēmumā paredzētie nosacījumi.
20.
Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu Lauku atbalsta dienests pieņem triju mēnešu laikā pēc:
20.1.
šo noteikumu 3. punktā minētajā publikācijā noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;
20.2.
projekta iesnieguma saņemšanas, ja projekta iesniegumu pieņemšanas kārta ir izsludināta saskaņā ar šo noteikumu 4. punktā minētajiem nosacījumiem;
20.3.
projekta iesnieguma saņemšanas Lauku atbalsta dienestā, ja projektu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai.
21.
Šo noteikumu 20. punktā minētajā lēmumā par zivsaimniecības attīstībai pasākumiem ietver regulas 2021/1060 73. panta 3. apakšpunktā norādīto informāciju.
22.
Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai nepieciešams papildu laiks faktu pārbaudei, lēmuma pieņemšanas termiņu pagarina, bet ne ilgāk kā līdz 12 mēnešiem no projekta iesniegšanas brīža. Projekta izskatīšanas laikā tam rezervē publisko finansējumu.
23.
Šo noteikumu 18. punktā minētie Lauku atbalsta dienesta lēmumi apstrīdami Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.
24.
Atbalsta pretendents ir tiesīgs lūgt Lauku atbalsta dienestu izdarīt grozījumus projekta iesniegumā, ja to dēļ nemainās projekta mērķis vai pretendenta atbilstības nosacījumi normatīvajiem aktiem par pasākuma atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.
25.
Pēc Lauku atbalsta dienesta pieņemtā lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa nav palielināma.
V.Projekta īstenošanas nosacījumi
26.
Atbalsta saņēmējs ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, uzņemoties pilnu finanšu risku. Atbalsta saņēmējs (fiziska persona), kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam ir jāiegūst komersanta, zemnieku saimniecības vai saimnieciskās darbības veicēja statuss, ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc attiecīgā statusa reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā. Ja Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu, atbalsta saņēmējs sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.
27.
Atbalsta saņēmējs nodrošina regulas 2021/1060 50. pantā un regulas 2021/1139 60. pantā minēto pienākumu izpildi. Atbalsta saņēmējs, kas saņēmis valsts vai Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai, nodrošina regulas 2021/2115 123. pantā 2. punkta "j" apakšpunktā minēto informācijas, publicitātes un atpazīstamības prasību izpildi. Īstenojot informācijas un publicitātes pasākumus, piemēro "Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas", izmantojot Savienības emblēmu atbilstoši regulas 2021/1060 9. pielikumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem, kā arī nacionālo identifikācijas zīmi ar atsauci "Nacionālais attīstības plāns 2027", un norāda fondu administrējošās iestādes – "Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests". Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas sedz atbalsta saņēmējs.
28.
Atbalsta saņēmējs projekta īstenošanas gaitā nekavējoties informē Lauku atbalsta dienestu:
28.1.
par nepieciešamību īstenot darbības, kas nav paredzētas projekta iesniegumā, bet ir saistītas ar projekta īstenošanu, kā arī par apstākļiem, kuru dēļ projektu nav iespējams īstenot. Projektā neparedzētās darbības var uzsākt tikai pēc Lauku atbalsta dienesta saskaņojuma;
28.2.
ja ir mainījusies atbalsta saņēmēja atbilstība atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
29.
Atbalsta saņēmējs var lūgt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, ja projektu nav iespējams īstenot noteiktajā termiņā no atbalsta saņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, kurus nevarēja paredzēt. Lauku atbalsta dienests bez sankcijām var pagarināt projekta īstenošanas termiņu, ja kopējais projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēto konkrētā pasākuma kārtas projektu īstenošanas beigu termiņu vai sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā pieejamā laikrakstā un Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē publicēto konkrētās kārtas projektu īstenošanas beigu termiņu, ja atbalstu saņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai.
30.
Ja valstī noteiktas ārkārtējās situācijas dēļ projektu nav iespējams īstenot noteiktajā termiņā, Lauku atbalsta dienests, nepiemērojot sankcijas, ir tiesīgs pagarināt projekta īstenošanas termiņu pēc šo noteikumu 29. punktā minētā projektu īstenošanas beigu termiņa, saskaņojot to ar Zemkopības ministriju.
31.
Darījumi notiek bezskaidras naudas norēķinu veidā.
32.
Ja nepieciešams, Lauku atbalsta dienestam ir tiesības projekta īstenošanas posmā pieprasīt atbalsta saņēmējam:
32.1.
informāciju par projekta pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot izpildītos un iekavētos pasākumus, kavēšanās iemeslus, plānoto rīcību un termiņus kavējuma seku novēršanai;
32.2.
papildu informāciju par jebkuru iesniegto dokumentu.
VI.Publiskā finansējuma pieprasīšana un maksājumu kārtība
33.
Publisko finansējumu piešķir par tām attiecināmajām izmaksām, kas ir ietvertas projekta izmaksu tāmē, kuru apstiprinājis Lauku atbalsta dienests. Ja attiecināmās izmaksas veido tikai daļu no projekta kopējām izmaksām, atbalsta saņēmējs nodrošina projekta īstenošanu par saviem līdzekļiem atbilstoši projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un mērķiem. Pirms publiskā finansējuma piešķiršanas Lauku atbalsta dienests izvērtē atbilstību šo noteikumu 61.2. apakšpunktā noteiktajam un atbalsta pretendenta definīcijai, kas noteikta normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam.
34.
Lauku atbalsta dienests publisko finansējumu atmaksā par iegādātajām precēm un būvēm, ja tās ir atbalsta saņēmēja īpašumā. Šī prasība neattiecas uz atbalsta saņēmējiem, kas publiskā finansējuma atmaksu saņem saskaņā ar šo noteikumu 50.2. apakšpunktu.
35.
Pēc projekta vai tā daļas īstenošanas, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktā projekta īstenošanas termiņa beigām atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:
35.1.
maksājuma pieprasījumu par tā faktiskām attiecināmajām izmaksām, kas ir ietvertas Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajā izmaksu tāmē, un šo noteikumu 2. pielikumu;
35.2.
ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu kopijas;
35.3.
darbu nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas;
35.4.
starp atbalsta saņēmēju, preces piegādātāju, kredītiestādi vai akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" noslēgtā darījuma līguma kopiju, ja atbalsta saņēmējs plāno publiskā finansējuma atmaksu saņemt saskaņā ar šo noteikumu 50. punktu;
35.5.
projekta īstenošanu apliecinošo darījumu dokumentu kopijas un kredītiestādes konta izrakstu. Lauku atbalsta dienests, ja nepieciešams, ir tiesīgs pieprasīt iesniegt konta izdruku arī par laikposmu, kas sākas līdz ar projekta iesniegšanu. Konta izrakstā atspoguļo naudas līdzekļu kustību par attiecīgo darījumu, iekļaujot debetu un kredītu, kā arī visu naudas līdzekļu kustību klienta kontā noteiktā laikposmā un norāda konta atlikumu šā laikposma sākumā un beigās. Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs pieprasīt konta izrakstu par ilgāku laikposmu;
35.6.
iepirkuma procedūras dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu vai aprakstu par cenas izvēli saskaņā ar šo noteikumu 7.5. apakšpunktu, ja tie nav iesniegti kopā ar projekta iesniegumu;
35.7.
tehnikai un iekārtām, kas nav marķēts ar Eiropas atbilstības marķējumu CE, – ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja izsniegtas atbilstības deklarācijas kopiju;
35.8.
ja preces pirktas finanšu līzingā, – finanšu līzinga līguma kopiju, kurā noteikts, ka pēc finanšu līzinga samaksas preces paliek atbalsta saņēmēja īpašumā.
36.
Ja atbalsta saņēmējs noteiktajā termiņā neiesniedz šo noteikumu 35. punktā minēto informāciju, Lauku atbalsta dienests pieprasa to iesniegt septiņu dienu laikā no pieprasījuma dienas. Ja atbalsta saņēmējs norādītajā laikā informāciju neiesniedz, Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs neizmaksāt atbalstu un pieprasīt iepriekš saņemtā atbalsta atmaksu saskaņā ar šo noteikumu 54.2. apakšpunktu un 68. punktu.
37.
Maksājuma pieprasījumā norāda vismaz publiskā finansējuma apmēru, faktiskās izmaksas sadalījumā pa attiecināmo izmaksu pozīcijām un to summām atbilstoši Lauku atbalsta dienesta lēmumā ietvertajai projekta tāmei, norādot attiecināmās izmaksas un darījuma veidu (standarta, līzings, darījuma konts, priekšapmaksa vai avanss), un informāciju par nepabeigtajiem darbiem, rēķiniem, darījumu vai finanšu līzinga līgumiem. Faktiskās izmaksas norāda bez PVN, ja atbalsta saņēmējam zivsaimniecības attīstības pasākumos PVN nav attiecināms saskaņā ar regulas 2021/1060 64. panta 1. punkta "c" apakšpunktu vai ja lauku attīstības pasākumos PVN saskaņā ar to reglamentējošiem valsts tiesību aktiem ir atgūstams no valsts budžeta. Faktiskās izmaksas nenorāda, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam, to īsteno, piemērojot regulas 2021/1060 53. panta 1. punkta "c" apakšpunktu vai regulas 2021/2115 83. panta 1. punkta "c" apakšpunktu, ja attiecas.
38.
Projekta īstenošanas laikā atbalsta saņēmējs publisko finansējumu saņem ne vairāk kā piecās daļās. Starpposma maksājumus pārskaita pēc atsevišķa projekta posma pabeigšanas, ja projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība – fiziski izmērāms darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem. Ja projekta publiskā finansējuma kopsumma pārsniedz 700 000 euro, to var saņemt ne vairāk kā septiņos maksājumos.
39.
Pirms maksājuma pieprasījuma iesniegšanas:
39.1.
ja iegādājas transportlīdzekli, traktortehniku, kuģi vai laivu, tas maksājuma pieprasījuma iesniegšanas brīdī ir reģistrēts Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Latvijas Jūras administrācijas Kuģu reģistrā, vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA);
39.2.
ja ir notikuši būvdarbi, Būvniecības informācijas sistēmā ir atzīme par būves nodošanu ekspluatācijā;
39.3.
ja, īstenojot projektu, ir izveidots dziļurbums, atbalsta saņēmējs kopā ar maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestam sniedz informāciju par sagatavoto ūdens ieguves urbuma pasi, kas saskaņota ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes dzīļu izmantošanu.
40.
Publisko finansējumu par izmaksām, kas saistītas ar projekta sagatavošanu un īstenošanu, iekļauj pēdējā maksājuma pieprasījumā. Minētais nosacījums neattiecas uz valsts budžeta iestādi un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu tiesisko valdītāju.
41.
Ja pretendents projektā paredzējis būvniecību, pēdējo maksājumu pārskaita tikai pēc visu projektā paredzēto darbību izpildes šo noteikumu 50.1. un 50.2. apakšpunktā neminēto atbalsta saņēmēju īstenotajiem projektiem, un tas nav mazāks par 20 procentiem no apstiprinātā publiskā finansējuma apmēra.
42.
Atbalsta saņēmējs avansu projekta īstenošanai pieprasa šādā kārtībā:
42.1.
Lauku atbalsta dienestā iesniedz avansa pieprasījumu, kurā norāda avansa apmēru, un kredītiestādes garantiju, kas garantē finansiālo saistību izpildi 100 procentu apmērā no avansa summas;
42.2.
Lauku atbalsta dienests 30 dienu laikā pēc avansa pieprasījuma saņemšanas pārskaita atbalsta saņēmējam avansu, bet ne vairāk kā 40 procentu apmērā no kopējā projektam piešķirtā publiskā finansējuma summas.
43.
Maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienests izskata 30 darbdienu laikā pēc tā iesniegšanas. Ja maksājuma pieprasījums precizēts vai Lauku atbalsta dienests pieprasījis papildu informāciju, izskatīšanas termiņš tiek pagarināts par 15 darbdienām pēc papildu informācijas iesniegšanas.
44.
Lauku atbalsta dienests maksājuma pieprasījumu izskata šādā kārtībā:
44.1.
ja tajā ietvertie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma rīkojumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu;
44.2.
ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;
44.3.
ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un piemēro samazinājumu par to summu, kas neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām. Ar maksājuma pieprasījumā ietvertajiem izdevumiem, kas neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajām prasībām, rīkojas atbilstoši šo noteikumu 44.2. apakšpunktam.
45.
Lauku atbalsta dienests attiecināmās izmaksas atbilstoši projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai  pārskaita:
45.1.
valsts budžeta ieņēmumos, ja atbalsta saņēmējs ir valsts budžeta iestāde;
45.2.
atbalsta saņēmējam, kas ir šo noteikumu 45.1. apakšpunktā neminēts atbalsta saņēmējs, uz tā kredītiestādes kontu, ja attiecīgā atbalsta saņemšanu regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
46.
Atbalsta saņēmējam maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienā nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi nav lielāki par 1000 euro vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām". 
47.
Priekšapmaksu projekta īstenošanai piešķir:
47.1.
pašvaldībai, valsts kapitālsabiedrībai, atbalsta pretendentam pasākumā "Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana", juridiskai personai, kas pilda Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla funkciju, un zinātniskajai institūcijai, ja tā priekšapmaksas pieprasījumu, norādot tās apmēru, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu. Priekšapmaksu projekta iesniegumā paredz ne vairāk kā 25 procentu apmērā no projekta kopējā publiskā finansējuma, ja specifiskie noteikumi nenosaka citādi;
47.2.
biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai, kas īsteno sabiedriskā labuma projektu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumiem sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai, tostarp atbalsta pretendentiem pasākumā "Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā" šādā kārtībā:
47.2.1.
atbalsta saņēmējs iesniedz:
47.2.1.1.
priekšapmaksas pieprasījumu, kurā norāda priekšapmaksas kopējo apmēru, informāciju par rēķiniem, līgumiem un iepirkuma dokumentāciju, kas iesniegta priekšapmaksas saņemšanai, sadalījumā pa attiecināmo izmaksu pozīcijām atbilstoši Lauku atbalsta dienesta lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ietvertajai tāmei;
47.2.1.2.
priekšapmaksas pieprasījumam pievienotos preču piegādātāju, darbu izpildītāju vai pakalpojumu sniedzēju rēķinus par projekta īstenošanas darbībām;
47.2.2.
saņēmis priekšapmaksu, atbalsta saņēmējs preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem samaksā pilnā apmērā par izpildītajiem pakalpojumiem no sava kredītiestādes norēķinu konta;
47.2.3.
priekšapmaksas pieprasījumu iesniedz ne biežāk kā trīs reizes projekta īstenošanas laikā norādītajā apmērā;
47.2.4.
Lauku atbalsta dienests nākamos pārskaitījumus atbalsta saņēmējam pārskaita pēc tam, kad atbalsta saņēmējs ir norēķinājies ar preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem par tām darbībām, par kurām ir saņemta priekšapmaksa;
47.3.
šo noteikumu 47.2. apakšpunktā neminētam atbalsta saņēmējam, ja to paredz konkrētā pasākuma nosacījumi.
48.
Lauku atbalsta dienests 30 dienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas vai priekšapmaksas vai priekšapmaksas pieprasījuma iesniegšanas pārskaita finansējumu atbalsta saņēmējam. Ja iesniegtie dokumenti tiek precizēti vai Lauku atbalsta dienests pieprasa papildu informāciju, izskatīšanas termiņu pagarina par 15 darbdienām.
49.
Priekšapmaksu un starpposma maksājumus pārskaita, ievērojot šādus nosacījumus:
49.1.
to kopsumma no projekta publiskā finansējuma nepārsniedz:
49.1.1.
100 procentu – valsts kapitālsabiedrībai, kurai ar likumu ir deleģēts uzdevums "Meliorācijas sistēmu būvniecība, uzturēšana un ekspluatācija, kas nenes peļņu", un finansējums šā uzdevuma īstenošanai ir vairāk nekā 50 procentu no valsts kapitālsabiedrības kopējā apgrozījuma, vai Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētai zinātniskajai institūcijai;
49.1.2.
90 procentu – pašvaldībai, biedrībai, kas īsteno sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, atbalsta pretendentam pasākumā "Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā" vai valsts kapitālsabiedrībai;
49.1.3.
80 procentu – šo noteikumu 49.1.1. un 49.1.2. apakšpunktā neminētam atbalsta saņēmējam;
49.2.
ja atbalsta saņēmēja kopējie projekta attiecināmie izdevumi ir mazāki nekā plānotās projekta attiecināmās izmaksas un ir radusies publiskā finansējuma pārmaksa, atbalsta saņēmējs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma tā norādītajā kontā atmaksā pārmaksāto finansējumu.
50.
Ja atbalsta saņēmējs ir persona, kas nav minēta šo noteikumu 47.1. un 47.2. apakšpunktā un, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto savus līdzekļus (ieskaitot kredītu), bet:
50.1.
par precēm vai pakalpojumiem ir samaksājusi daļēji, maksājuma pieprasījumu iesniedz, ja ir izpildīti visi šajā apakšpunktā minētie nosacījumi:
50.1.1.
preces piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs atbalsta saņēmējam ir izrakstījis rēķinu par visu pirkuma vai pakalpojuma summu, bet, ja projektu īsteno vairākos posmos, – rēķinu par visu attiecīgā posma izmaksu summu;
50.1.2.
kredītiestādei, preces piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam ir pilnībā samaksāta privātā ieguldījuma daļa, pievienotās vērtības nodoklis un citas neattiecināmās izmaksas atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un Lauku atbalsta dienestā ir iesniegti darījumus apliecinošo dokumentu un konta izraksti;
50.1.3.
iegādātā prece atrodas pie atbalsta saņēmēja un ir tā īpašumā;
50.1.4.
būvniecības gadījumā Lauku atbalsta dienestā ir iesniegta pieņemšanas un nodošanas dokumentu kopija, ja būvniecība notiek vairākos posmos, vai Būvniecības informācijas sistēmā ir atzīme par būves nodošanu ekspluatācijā vai par būvdarbu pabeigšanu;
50.1.5.
10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta par publiskā finansējuma pārskaitīšanu preces piegādātājam no kredītiestādes darījumu konta Lauku atbalsta dienestā ir iesniegts kredītiestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka publiskais finansējums pilnā apmērā ir pārskaitīts preces piegādātājam;
50.2.
preču iegādei izmanto finanšu līzinga līdzekļus, atbalsta saņēmējs maksājuma pieprasījumu iesniedz, ja ir izpildīti visi šajā apakšpunktā minētie nosacījumi:
50.2.1.
projekta iesniegumā paredzētās darbības īstenotas projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā izsludinātajā projekta īstenošanas termiņā, bet projekts uzskatāms par pilnībā pabeigtu, kad atbalsta saņēmējs līzinga kompānijai ir izmaksājis līzinga objekta vērtību, nokārtojis visas līzinga līgumā noteiktās saistības un iegādātā prece kļuvusi par atbalsta saņēmēja īpašumu;
50.2.2.
pēc darbības īstenošanas atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis darījumu apliecinošos dokumentus, kā arī reizi kalendāra gada ceturksnī – dokumentus, kas apliecina izdevumus, kuri atbalsta saņēmējam radušies, norēķinoties ar līzinga devēju.
51.
Finanšu līzingā iegādātās preces kļūst par atbalsta saņēmēja īpašumu piecu gadu laikā pēc darbības īstenošanas. Ja ir radušās grūtības ar līzinga vai kredīta maksājumu samaksu vai iegādātās preces ir pārgājušas līzinga sabiedrības vai kredītiestādes valdījumā, atbalsta saņēmējs par to nekavējoties informē Lauku atbalsta dienestu.
52.
Finansējuma saņemšanai:
52.1.
valsts budžeta iestāde nepieciešamo finansējumu projekta īstenošanai plāno un izdevumus sedz no līdzekļiem, kas paredzēti tās ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes budžetā, kuras padotībā atrodas atbalsta saņēmējs;
52.2.
pašvaldība, valsts kapitālsabiedrība un zinātniskā institūcija maksājumiem atver kontu kredītiestādē un izmanto tikai šī konta līdzekļus;
52.3.
šo noteikumu 52.1. un 52.2. apakšpunktā neminētie atbalsta saņēmēji preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem samaksā pilnā apmērā no sava kredītiestādes norēķinu konta.
53.
Ja normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam ir noteikta prasība, lai atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par iepriekšējo gadu izmaksām, maksājumu par kārtējo gadu pārskaita, ja pārskats atbilst šo noteikumu 15. punktā noteiktajām prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam noteiktajām prasībām.
54.
Pēc pārskatu izvērtēšanas, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc to saņemšanas Lauku atbalsta dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
54.1.
lēmumu par pārskata atbilstību noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un par maksājuma piešķiršanu;
54.2.
lēmumu par pārskata neatbilstību noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un maksājuma nepiešķiršanu vai saņemtā atbalsta atmaksu, ja tas paredzēts konkrētā pasākuma nosacījumos.
VII.Projektu uzraudzība
55.
Atbalsta saņēmējs uzraudzības periodā sasniedz mērķus un rādītājus saskaņā ar normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam noteiktajām prasībām.
56.
Projekta uzraudzības periodu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam, un to uzskaita, sākot no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.
57.
Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs pagarināt projekta uzraudzības periodu, ja tas konstatē atkāpes no projektā paredzētajiem sasniedzamajiem rādītājiem.
58.
Projekta uzraudzības laikā atbalsta saņēmējs projektā par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūtos pamatlīdzekļus un izveidoto infrastruktūru:
58.1.
izmanto tikai projektā paredzētajām darbībām;
58.2.
neatsavina vai nepatapina;
58.3.
neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākuma un projekta atbalstāmajām darbībām un tā dēļ nemainās projekta mērķis.
59.
Atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestam dod iespēju veikt pārbaudi vai apmeklēt to klātienē vai attālināti (neklātienē), izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un pēc Lauku atbalsta dienesta amatpersonu pieprasījuma uzrāda pārbaudei nepieciešamos dokumentus, kas ir saistīti ar konkrētā pasākuma īstenošanu.
60.
Atbalsta saņēmējs ir tiesīgs piedalīties pārbaudē vai Lauku atbalsta dienesta apmeklējumā un iepazīties ar pārbaudes rezultātiem.
VIII.Atbalsta piešķiršanu ierobežojošie nosacījumi un piemērojamās finanšu korekcijas
61.
Projektu noraida, ja pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai tā vērtēšanas laikā atbalsta pretendentam, kas ir fiziska vai privāto tiesību juridiska persona:
61.1.
pasākumos, kuros jāvērtē pretendenta atbilstība grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam, ir konstatēta kāda no grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm:
61.1.1.
kapitālsabiedrībai, izņemot mazu un vidēju saimnieciskās darbības veicēju, kas ir pastāvējis mazāk nekā trīs gadus, uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no tās parakstītā kapitāla, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla, rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla, tajā skaitā kapitāldaļu uzcenojumu;
61.1.2.
sabiedrībai, īpaši pilnsabiedrībai un komandītsabiedrībai, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām, izņemot mazam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam, kas ir pastāvējis mazāk nekā trīs gadus, uzkrāto zaudējumu dēļ ir zudusi vairāk nekā puse no kapitāla, kas uzrādīts sabiedrības grāmatvedības pārskatos;
61.1.3.
atbalsta pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;
61.1.4.
atbalsta pretendents ir saņēmis glābšanas atbalstu, bet vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu, un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;
61.1.5.
atbalsta pretendents neatbilst mazā un vidējā saimnieciskās darbības veicēja statusam, un pēdējos divus gadus tā parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, kā arī procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc saimnieciskās darbības veicēja ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), ir bijusi mazāka par 1,0;
61.2.
tā saimnieciskās darbības veicēja dalībniekiem un to saistītajām personām, kuri ir reģistrēti valstī vai teritorijā, kas minēta normatīvajos aktos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm vai teritorijām, pieder vairāk nekā 25 procenti kapitāldaļu;
61.3.
atbalsta pretendentam projekta īstenošanas nozarē ir konstatēts atkārtots vides aizsardzības noteikumu pārkāpums, par kuru stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums.
62.
Šo noteikumu 61.1.1.61.1.2. un 61.1.5. apakšpunktā minēto nosacījumu vērtēšanai Lauku atbalsta dienests izmanto informāciju no atbalsta pretendenta gada pārskata vai zvērināta revidenta apstiprināta operatīvā (starpperiodu) pārskata.
63.
Atbalsta pretendenta vai atbalsta saņēmēja – fiziskas vai privāto tiesību juridiskas personas – iesniegto projektu noraida vai atbalstu neizmaksā, ja, ievērojot šo noteikumu 3. pielikumu:
63.1.
tas atzīts par vainīgu terorismā, terorisma finansēšanā, aicinājumā uz terorismu, terorisma draudos vai personas vervēšanā un apmācībā terora aktu izdarīšanai;
63.2.
tas atzīts par vainīgu bērnu darbā vai citos nodarījumos, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību;
63.3.
atbalsta pretendentam, atbalsta saņēmējam, tā patiesajam labuma guvējam un tā piesaistītajam projekta finansētājam ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas,  – ne mazāk kā uz sankciju laiku;
63.4.
līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir pagājuši mazāk nekā trīs gadi no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu, lēmums par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums atbalsta pretendentam, atbalsta saņēmējam, kapitāldaļu turētājam, kam pieder vairāk nekā 25 procenti kapitāldaļu, vai personai, kura ir projekta iesniedzēja valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju ar filiāli saistītās darbībās vai kura ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
63.4.1.
kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana;
63.4.2.
krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
63.4.3.
izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;
63.5.
līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir pagājuši mazāk nekā 12 mēneši no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, kurā tas atzīts par vainīgu kādā no šādiem pārkāpumiem:
63.5.1.
viena vai vairāku tādu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšanā, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi vai pavalstnieki un Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā uzturas nelikumīgi;
63.5.2.
personas nodarbināšanā bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā par šo personu neiesniedzot informatīvo deklarāciju par darba ņēmēju, kad tas uzsāk darbu;
63.5.3.
nav atmaksājis neatbilstošo izdevumu summu vai nav vienojies ar Lauku atbalsta dienestu par atmaksas grafiku, kā arī nav izpildījis minētā grafika nosacījumus, tādējādi neievērojot neatbilstošo izdevumu ieturēšanas vai atgūšanas procedūru Lauku atbalsta dienesta administrēto investīciju pasākumos;
63.5.4.
ar citiem tirgus dalībniekiem ir noslēdzis vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā;
63.6.
tam projekta īstenošanas un uzraudzības laikā ir konstatēts pārkāpums saskaņā ar regulas 2021/1139 11. pantu;
63.7.
tam saistībā ar iesniegtā projekta īstenošanu ir uzsākts kriminālprocess.
64.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumos atbalsta pretendentam pieejamo attiecināmo izmaksu kopējā apmērā iekļauj arī šā atbalsta pretendenta saistītajām personām, tostarp vienam vienotam uzņēmumam, piešķirtās attiecināmās izmaksas.
65.
Atbalsta pretendentiem, kas piesakās atbalstam pasākumos, kuros jāvērtē saistīto personu (arī viena vienota uzņēmuma) nosacījumi, Lauku atbalsta dienests pārbauda, vai atbalsta pretendentam pieejamajā attiecināmo izmaksu kopējā apmērā tiek iekļauts arī šā atbalsta pretendenta saistīto personu (arī viena vienota uzņēmuma) publiskais atbalsts, kas piešķirts atbilstoši regulas 2022/2472 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem, ja attiecīgā atbalsta saņemšanu regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
66.
Papildus šo noteikumu 2.2. apakšpunktā un 65. punktā minētajam par saistītu personu (arī šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētu vienu vienotu uzņēmumu) uzskata arī šādu atbalsta pretendentu:
66.1.
komersantu, zemnieku saimniecību, zvejnieku saimniecību, fizisku personu, kura reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs, vai individuālo komersantu, ja tiem ir kopējie ražošanas resursi, kopīga saimnieciskā darbība ar citu komersantu, zemnieku saimniecību, zvejnieku saimniecību, fizisku personu, kura reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs, vai individuālo komersantu vai ja tie tieši vai netieši kontrolē attiecīgo saimnieciskās darbības veicēju;
66.2.
personu, kura reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir līdzīpašnieks arī zemnieku saimniecībā vai zvejnieku saimniecībā.
67.
Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs pieņemt lēmumu, ar kuru nosaka aizliegumu fiziskai vai juridiskai personai vai personai, kas ir attiecīgās juridiskās personas valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju ar filiāli saistītās darbībās, piedalīties projektu iesniegumu atlasē uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus no lēmuma spēkā stāšanās dienas, ja šī persona:
67.1.
īstenojot projektu, Lauku atbalsta dienestam apzināti ir sniegusi nepatiesu informāciju vai citādi ļaunprātīgi rīkojusies saistībā ar projekta īstenošanu un tas ir bijis par pamatu neatbilstošo izdevumu ieturēšanai vai atgūšanai;
67.2.
ir bijusi amatpersona vai valdes vai padomes loceklis saimnieciskās darbības veicējā, kas, īstenojot projektu, Lauku atbalsta dienestam apzināti sniegusi nepatiesu informāciju vai citādi ļaunprātīgi rīkojusies saistībā ar projekta īstenošanu un tas ir bijis par pamatu neatbilstošo izdevumu ieturēšanai vai atgūšanai;
67.3.
ir apzināti radījusi apstākļus, lai iegūtu publisko finansējumu, kas pārsniedz vienam atbalsta saņēmējam maksimāli pieejamo publiskā finansējuma summu, vai gūtu priekšrocības salīdzinājumā ar citiem projektu iesniedzējiem, vai izvairītos no kāda atbalsta saņemšanas nosacījuma izpildes.
68.
Ja atbalsta pretendents vai atbalsta saņēmējs projekta pieteikuma vērtēšanas, īstenošanas vai uzraudzības laikā neievēro normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam noteiktās prasības, Lauku atbalsta dienests samazina atbalsta summu vai neatbilstību un pārkāpumu gadījumā pieņem lēmumu par atbalsta atmaksu saskaņā ar Zemkopības ministrijas apstiprinātajām vadlīnijām par finanšu korekcijas piemērošanu projektos, vai pieņem lēmumu par saistību pārtraukšanu.
IX.Noslēguma jautājumi
69.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 446 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā"  (Latvijas Vēstnesis, 2022, 136. nr.).
70.
Projektu iesniegumus, kas iesniegti Lauku atbalsta dienestā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, administrē saskaņā ar projekta iesniegšanas dienā spēkā esošajiem noteikumiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
1.
pielikums
Ministru kabineta
[22-TA-3069 Dt]
noteikumiem Nr.
[22-TA-3069 Nr]
Atbalsta pretendenta deklarācija

Ar parakstu apliecinu, ka

1) projekta iesnieguma veidlapā un citos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa;
2) šā projekta iesnieguma finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;
3) par konkrēto projektu neesmu iesniedzis iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem Eiropas Savienības fondiem vai valsts atbalsta programmām;
4) privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis publisko fondu finansējumu un visa publisko fondu finansējuma daļa (ja tāda ir) ir norādīta un atskaitīta no projekta iesnieguma publiskā finansējuma summas;
5)

apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu, tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju līdz

a) 2035. gada 31. decembrim, ja esmu pieteicies valsts un Eiropas Savienības atbalstam, ko piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem,

b) 2037. gada 31. decembrim, ja esmu pieteicies valsts un Eiropas Savienības atbalstam, ko piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai,

kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6)

projekts tiks īstenots projekta iesniegumā paredzētajā termiņā;

7) pasākumos, kuros paredzēts uzraudzības periods, attiecīgi trīs vai piecus gadus, sākot no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, nesaņēmis Lauku atbalsta dienesta rakstisku piekrišanu, neīstenošu nekādas darbības, kas var būtiski mainīt projekta īstenošanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas;
8) projektā neko nemainīšu, to iepriekš nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;
9) iepirkuma procedūrā ievērošu normatīvo aktu par iepirkuma procedūras piemērošanu;
10)

iepirkuma procedūrā nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai var rasties interešu konflikts;

11) es un iepirkuma procedūras dalībnieki neesam savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām", kā arī normatīvo aktu par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem izpratnē;
12) neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, mana saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);
13) nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai noziedzīgas organizācijas dalībā vai līdzdalībā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;
14) manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
15) neesmu izdarījis pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu vai bijis iesaistīts gadījumos, kas minēti regulas 2021/11391 11. pantā, un uz mani neattiecas neviena situācija, kas minēta 11. panta 1. un 3. punktā, un attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu ievēroju un apņemos ievērot minētos nosacījumus pēc iesnieguma iesniegšanas, visā projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc galīgā maksājuma saņemšanas;
16) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienā nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi nav lielāki par 1000 euro, vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām";
17) neesmu pārkāpis prasības ar projekta īstenošanu saistītajos normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu un par mani kā atbalsta pretendentu nav pieņemts lēmums par izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;
18) neesmu centies prettiesiskā ceļā iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt Lauku atbalsta dienestu;
19) manā rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projekta iesniegumā paredzēto darbību pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;
20) piekrītu, ka mani dati tiks publiskoti saskaņā ar regulas 2021/10602 49. panta 3. punktu vai regulas 2021/2115 123. panta 2. punkta "j" apakšpunktu;
21) projekta īstenošanas laikā ievērošu normatīvajos aktos noteiktos vides aizsardzības noteikumus un prasības atbilstošajos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi;
22) projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
23) projekta īstenošanā nodrošināšu pamattiesību ievērošanu un atbilstību Eiropas Savienības Pamattiesību hartai – ņemšu vērā un veicināšu vīriešu un sieviešu līdztiesību, dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu un dzimumperspektīvas integrēšanu, novēršot jebkādu diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ, kā arī nodrošināšu piekļūstamību personām ar invaliditāti;
24) man kā atbalsta pretendentam, tā patiesajam labuma guvējam vai piesaistītajam projekta finansētājam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
25) es neiepērku projektā paredzētās piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus no juridiskās vai fiziskās personas, kurai ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Es neiegādājos projektā paredzēto tehniku, tostarp traktorus un ražas novākšanas traktorus, ne arī aprīkojumu, ja tas tiek ražotas Baltkrievijas Republikā vai Krievijas Federācijā;
26) pēdējo divu gadu laikā pirms projekta iesniegšanas neesmu pārcēlis savu uzņēmējdarbības vietu, kurā tiks īstenots sākotnējais ieguldījums, kam plānots piesaistīt atbalstu, un apņemos to nepārcelt divus gadus pēc projekta īstenošanas, ja atbalstu plānoju saņemt saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu.

 

Piezīmes.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija Regula (ES) 2021/1139, ar ko izveido Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un groza Regulu (ES) 2017/1004, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021. gada 24. jūnija Regula (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai.

2.
pielikums
Ministru kabineta
[22-TA-3069 Dt]
noteikumiem Nr.
[22-TA-3069 Nr]
Maksājuma pieprasījuma apliecinājums

1. Saskaņā ar maksājuma pieprasījumā attiecināmajām izmaksām apliecinu, ka:

1.1. projekta attiecināmās izmaksas atbilst apstiprinātajam projekta iesniegumam un normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras pasākumiem, maksājuma pieprasījumā norādītās attiecināmās izmaksas ir samaksātas un attaisnojuma dokumenti ir pieejami;

1.2. izmaksas bija attiecīgajā izmaksu periodā, kas noteikts apstiprinātajā projekta iesniegumā;

1.3. ir ievēroti nosacījumi par publisko iepirkumu, vides aizsardzību un dzimumu vienlīdzību (ciktāl tas attiecas uz atbalstāmajām darbībām);

1.4. ir ievērotas regulas 2021/106050. pantā un regulas 2021/113960. pantā, kā arī normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai noteiktās publicitātes prasības;

1.5. visu ar projektu saistīto darījumu atspoguļošanai ir ieviesta atsevišķa grāmatvedības uzskaites sistēma vai atbilstošs grāmatvedības kods un nodrošināta audita izsekojamība, ja izmaksas atlīdzināmas saskaņā ar regulas 2021/10601 53. panta 1. punkta "a" apakšpunktu;

1.6. ir izpildīti nosacījumi, ja izmaksas ir atlīdzināmas saskaņā ar regulas 2021/10601 53. panta 1. punkta "b", "c" un "d" apakšpunktu;

1.7. saskaņā ar regulas 2021/106082. pantu izdevumus pamatojošie dokumenti tiks uzglabāti līdz:

1.7.1. 2035. gada 31. decembrim, ja tie attiecas uz valsts un Eiropas Savienības atbalstu, ko piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem;

1.7.2.  2037. gada 31. decembrim, ja tie attiecas uz valsts un Eiropas Savienības atbalstu, ko piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai;

1.8. maksājuma pieprasījumā iekļautie pamatlīdzekļi ir manā īpašumā vai valdījumā, ja par to iegādi ir noslēgts finanšu līzinga līgums;

1.9. maksājuma pieprasījumā nav iekļautas izmaksas, kas pieteiktas citos Eiropas Savienības vai valsts atbalsta finansētos pasākumos vai projektos;

1.10. visi nepieciešamie maksājumi ir samaksāti pilnībā un īstenotas visas projektā plānotās darbības;

1.11. maksājuma pieprasījumā norādītais finansējums atbilst finansēšanas plānā paredzētajam;

1.12. bez Lauku atbalsta dienesta saskaņojuma neesmu būtiski mainījis projektu.

2. Apzinos, ka kompetentās iestādes, ja nepieciešams, veiks finanšu kontroles.

3. Apņemos atmaksāt saņemtos Eiropas Savienības un valsts budžeta (ja atbilstoši lēmumam par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir saņemti valsts budžeta līdzekļi) līdzekļus, ja tiek konstatēta krāpšana, notikusi pārmaksa vai projekts netiek īstenots atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam un (vai) Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.

 

Piezīmes.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2021. gada 24. jūnija Regula (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija Regula (ES) 2021/1139, ar ko izveido Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un groza Regulu (ES) 2017/1004, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007.

3.
pielikums
Ministru kabineta
[22-TA-3069 Dt]
noteikumiem Nr.
[22-TA-3069 Nr]
Tiesību normas, kas attiecināmas uz atbalsta pretendenta vai saņēmēja izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka

Tiesību akts

Tiesību akta norma

Krimināllikums

79.¹ pants. Terorisms

79.² pants. Terorisma finansēšana

79.³ pants. Teroristu grupa

79.⁴ pants. Personas vervēšana, apmācīšana un apmācīšanās terorismam
79.⁵ pants. Ceļošana terorisma nolūkā
79.⁶ pants. Terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu un terorisma draudi
154.¹ pants. Cilvēku tirdzniecība
177. pants. Krāpšana

177.¹ pants. Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā

178. pants. Apdrošināšanas krāpšana

179. pants. Piesavināšanās

195. pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
198. pants. Neatļauta labumu pieņemšana
199. pants. Komerciālā uzpirkšana
218. pants. Izvairīšanās no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
320. pants. Kukuļņemšana

321. pants. Kukuļa piesavināšanās

322. pants. Starpniecība kukuļošanā

323. pants. Kukuļdošana

Konkurences likums

11. panta pirmā daļa (tostarp jebkurš no minētās daļas apakšpunktiem), ja par vertikālo vienošanos, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras Sodu reģistrā ir norādījusi Konkurences padome

Imigrācijas likums

68.⁴ panta trešā daļa.

Par vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšanu, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā
Darba likums

158. pants.

Darba līguma nenoslēgšana rakstveida formā

Likums "Par nodokļiem un nodevām"

142. panta otrā daļa.

Par informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem (iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu) iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu, vai deklarācijas neiesniegšanu, kā arī par paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām summām iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu vairāk par divām dienām, vai paziņojuma neiesniegšanu