Noteikumu (grozījumu) projekts

21-TA-1029
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 99. un 101. pantu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13. panta trešās daļas 4. punktu,
Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 12. panta trešo daļu un
Ģeotelpiskās informācijas likuma 26. panta desmito daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 253. nr.; 2021, 129. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
papildināt ar 26.1 punktu šādā redakcijā:
"26.1 Šo noteikumu pielikuma 9., 10., 11. un 12. punktā noteiktā maksa netiek piemērota trīs mēnešus pēc pirmreizējas datu publicēšanas atvērto datu veidā personām, kuras uz esošo līgumu pamata saņem šādus datus, izmantojot speciālus datu izsniegšanas risinājumus.";
1.2.
papildināt ar 26.2 punktu šādā redakcijā:
"26.2 Ja pakalpojums pieprasīts līdz 2021. gada 31. decembrim, maksa par pakalpojumu ir šāda:
26.21. ja nav noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu, - atbilstoši pakalpojuma maksai, kāda tā bija noteikta pakalpojuma pieprasīšanas dienā;
26.22. ja ir noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu, - maksu aprēķina atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai maksai, sākot ar nākamo kalendāra mēnesi pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, izņemot gadījumos, kad pakalpojums turpmāk ir sniedzams bez maksas.";
1.3.
izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
2.
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[21-TA-1029 Dt]
noteikumiem Nr.
[21-TA-1029 Nr]

" Pielikums

Ministru kabineta

2015. gada 22. decembra

noteikumiem Nr. 787


Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis


 

Nr. p. k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
I. Būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana
1. Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana2, 3
1.1. sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana viens īpašums 42,00 0,00 42,00
1.2. ēkas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 25,90 euro par ēku4 viens apbūves laukuma kvadrātmetrs 0,17 0,00 0,17
1.3. telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu4 viens kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 0,00 1,09
1.4. nereģistrētas ēkas konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā viena ēka 7,85 0,00 7,85
1.5. zemes zem ēkām un pagalmiem noteikšana un norādīšana apbūves plānā viena zemes vienība 15,15 0,00 15,15
2. Lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana2, 3
2.1. sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana viens pasūtījums 62,00 0,00 62,00
2.2. lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana viens kilometrs/
1000 kvadrātmetru5
21,10 0,00 21,10
2.3. otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus pielikuma 2.2. apakšpunktā minētajai cenai) viena daļa 4,10 0,00 4,10
2.4. telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu4 viens kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 0,00 1,09
3. Punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana2, 3
3.1. sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana viens pasūtījums 42,00 0,00 42,00
3.2. punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana viena inženierbūve 15,60 0,00 15,60
3.3. otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus pielikuma 3.2. apakšpunktā minētajai cenai) viena daļa 4,10 0,00 4,10
3.4. telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252,90 euro par telpu4 viens kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 0,00 1,09
4. Būves nolietojuma noteikšana2, 3, 6 
4.1. ēkām ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros ēkas ar kopējo būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem 34,35 0,00 34,35
4.2. ēkām ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem vienas zemes vienības ietvaros ēkas ar kopējo būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubikmetriem 80,50 0,00 80,50
5. Būves neesības konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā (papildus pielikuma 1., 2. vai 3. punktā minētajai cenai) viena būve 7,95 0,00 7,95
II. Datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā
6. Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija
6.1. jauna kadastra objekta datu reģistrācija, reģistrācijas atteikums vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas vai aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) viens kadastra objekts 30,00 0,00 30,00
6.2. par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (papildus pielikuma 6.1. apakšpunktā minētajai cenai) viena telpa 0,52 0,00 0,52
7. Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 9,25 0,00 9,25
III. Informācijas pieejamības nodrošināšana7
8. Kadastra teksta datu pārlūkošana par kadastra subjektu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu10 viens īpašums 2,85 0,00 2,85
viens mēnesis8 162,50 0,00 162,50
9. Datu izsniegšanas pakalpojuma abonēšana vienai datu kopai8 viens mēnesis par vienu datu kopu 24,50 0,00 24,50
10. Tīmekļa pakalpe, izņemot augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas  un apgrūtināto teritoriju, apgrūtināto objektu un to robežu informācijas WMS 8,9 viens mēnesis par vienu tīmekļa pakalpi līdz 25 000 pieprasījumiem mēnesī 42,05 0,00 42,05
11. Datu bāzes replikācijas abonēšana8 viens mēnesis 42,05 0,00 42,05
12. Datnes izsniegšana viena datu kopa 150,35 0,00 150,35
13.

Informācija sertificētām personām12 normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai

13.1. Informācija standartizētā formā par uzmērāmo objektu un par robežojošām zemes vienībām viena zemes vienība 20,75 0,00 20,75
13.2. Informācija standartizētā formā par uzmērāmo objektu viena zemes vienība 9,10 0,00 9,10
14. Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem11

viens dokuments

13,45 0,00 13,45
15. Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana)11 viens dokuments 14,15 0,00 14,15
16. Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana11

vienas būves vai telpu grupas lieta

15,00 0,00 15,00
17. Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana11 viens dokuments 3,00 0,00 3,00
viena lieta 15,00 0,00 15,00
18. Speciāla datu atlase un apstrāde (tai skaitā programmēšanas laiks un datu atlasīšanas procesa ilgums, datu noformēšana un apstrāde) par vienu pieprasījumu13 viena stunda 38,80 0,00 38,80
19. Informācijas izsniegšanas nodrošināšana14
19.1. pasta sūtījuma noformēšana15

viens pasta sūtījums

1,45 0,00 1,45
19.2.

kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana

viens caurauklots dokuments 4,25 0,00 4,25
19.3. dokumenta, tai skaitā kopijas, apliecināšana viens apliecinājums 1,85 0,00 1,85
19.4. informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas par katrām 10 lapām 1,55 0,00 1,55
19.5. informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā viena lapa 8,55 0,00 8,55
IV. Atzinumi, saskaņojumi un lēmumi
20. Cita veida Valsts zemes dienesta atzinums vai saskaņojums11 viens atzinums 40,30 0,00 40,30
21. Speciālās vērtības aprēķināšana viena vērtība 33,35 0,00 33,35
22. Lēmums zemes reformas ietvaros11, 16        
22.1. vienam lietotājam viens lēmums 27,75 0,00 27,75
22.2. katram nākamajam lietotājam, ja ir kopīpašums (koplietojums) (papildus pielikuma 22.1. apakšpunktā minētajai cenai), bet ne vairāk kā 170,74 euro par lēmuma sagatavošanu viens lēmums 7,10 0,00 7,10
23. Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret kadastra datiem viens dokuments 9,25 0,00 9,25
24. Reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā iesniegto ziņu pārbaude apvidū viens pieprasījums 60,00 0,00 60,00
V. Citi pakalpojumi
25. Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē viens pieprasījums 4,30 0,00 4,30
26. Zemes robežu vai apvienotā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna sagatavošana no arhīva dokumentiem11 viens dokuments par vienu zemes vienību 38,80 0,00 38,80
27. Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā13 viena stunda 19,70 0,00 19,70
28. Dalības maksa par piedalīšanos Valsts zemes dienesta organizētajos semināros viens dalībnieks 29,00 0,00 29,00
29. Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās  pārvaldes apakšstruktūrvienības adreses 7,17 viens izbraukums 11,70 0,00 11,70
30. Valsts zemes dienesta transporta izmantošana viens kilometrs 0,47 0,00 0,47

Piezīmes.

1. Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2. Ieskaitot apvidus darbus, kas veido 40 % no tāmes summas.

3. Papildus pakalpojuma cenai piemēro šā pielikuma 6. vai 7. punktā minēto cenu par kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, šā pielikuma 16. punktā minēto cenu par kadastrālās uzmērīšanas lietas izgatavošanu, šā pielikuma 29. punktā minēto cenu par speciālista izbraukumu uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības adreses, un šā pielikuma 30. punktā minēto cenu par Valsts zemes dienesta transporta izmantošanu pakalpojuma izpildei.

4. Par kontrolmērījumu veikšanu objektā pēc klienta pieprasījuma vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos cena noteikta 50 % apmērā no šajā punktā minētās cenas.

5. Piemēro kadastrālās vērtības aprēķināšanai paredzēto inženierbūves tipa mērvienību (kvadrātmetrs vai kilometrs).

6. Būvei ar būvtilpumu, kas lielāks par 5000 kubikmetriem, par nolietojuma noteikšanu daļai, kas pārsniedz 5000 kubikmetrus, papildus piemēro maksu saskaņā ar attiecīgo šā pielikuma 4. punkta apakšpunktu.

7. Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv Pakalpojumu katalogā ievietota informācija par Valsts zemes dienesta sniegtajiem pakalpojumiem.

8. Maksa tiek piemērota par pilnu mēnesi. Minimālais abonēšanas laiks ir viens mēnesis.

9. Cenu piemēro par katriem 25 000 datu pieprasījumiem kalendāra mēnesī līdz 1 000 000 datu pieprasījumu kalendāra mēnesī. Pārsniedzot 1 000 000 datu pieprasījumu kalendāra mēnesī, cena par turpmākiem datu pieprasījumiem šajā kalendāra mēnesī . netiek piemērota. Pieprasījumu skaits ir viens nedalāms kopums. Maksu par kalendāra mēnesi, kurā tiek pārtrauktas līgumsaistības, aprēķina šajā piezīmē noteiktajā kārtībā, proporcionāli nesamazinot maksu.

10. Informācija tiek sagatavota no informācijas sistēmas bez paraksta.

11. Ja nepieciešams, pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu saskaņā ar šā pielikuma 19.4. un 19.5. apakšpunktu.

12. Sertificēta persona ģeodēzijā, zemes ierīcībā, zemes kadastrālajā uzmērīšanā un meža inventarizācijas darbu veikšanā.

13. Maksa tiek piemērota par pilnām stundām. Minimālais informācijas sagatavošanas laiks ir viena stunda.

14. Informācijas izsniegšanu Valsts zemes dienests nodrošina tikai kopā ar valsts pārvaldes funkciju izpildei noteikto pakalpojumu, ja klients norādījis šajā punktā minēto pakalpojuma izsniegšanas veidu.

15. Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.

16. Lēmums par īpašumtiesību atjaunošanu, nodošanu īpašumā par samaksu, zemes izpirkšanu un īpašumtiesību atjaunošanu (lauku teritorijās, izņemot likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"16. panta otrās daļas noteiktos gadījumus). Ja attiecīgais nekustamais īpašums ir kopīpašumā (koplietojumā), lēmuma oriģināls tiek sagatavots katram īpašniekam (lietotājam).

17. Maksu par pakalpojumu piemēro arī tad, ja jāveic atkārtots izbraukums uz objektu no Valsts zemes dienesta neatkarīgu apstākļu dēļ vai tiek izmantots klienta transports, izbraucot uz objektu."."