Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-918
Sankciju koordinācijas padomes nolikums
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Sankciju koordinācijas padome (turpmāk – padome) ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir koordinēt to kompetento institūciju darbību, kuras ir atbildīgas par starptautisko vai nacionālo sankciju izpildi, tās uzraudzību vai kontroli (turpmāk – kompetentā institūcija), un veicināt vienotu pieeju normatīvo aktu piemērošanā starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju jomā.
2.
Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.
II.Padomes kompetence
3.
Padomei, īstenojot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 16. panta pirmajā daļā noteiktās funkcijas, ir šādi uzdevumi:
3.1.
koordinēt starptautisko prasību un normatīvo aktu vienveidīgu piemērošanu;
3.2.
izvērtēt normatīvo aktu atbilstību starptautiskajām prasībām;
3.3.
izstrādāt un apkopot informatīvos materiālus;
3.4.
sniegt atzinumus par kompetento institūciju un citu personu izstrādātajām vadlīnijām un informatīvajiem materiāliem, lai veicinātu to savstarpējo atbilstību.
4.
Padome ir tiesīga:
4.1.
uzaicināt uz padomes sēdēm ekspertus un personas ar padomdevēja tiesībām;
4.2.
apstiprināt padomes sēdes darba kārtību;
4.3.
izveidot darba grupas;
4.4.
apkopot informāciju un veidot statistiku;
4.5.
izstrādāt priekšlikumus sankciju piemērošanas jautājumos.
III.Padomes sastāvs
5.
Padomes priekšsēdētājs ir Ārlietu ministrijas pārstāvis. 
6.
Padomes sastāvā ir:
6.1.
Ārlietu ministrijas pārstāvis;
6.2.
Ekonomikas ministrijas pārstāvis;
6.3.
Finanšu ministrijas pārstāvis;
6.4.
Iekšlietu ministrijas pārstāvis;
6.5.
Tieslietu ministrijas pārstāvis;
6.6.
Satiksmes ministrijas pārstāvis;
6.7.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvis;
6.8.
Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvis;
6.9.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvis;
6.10.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvis;
6.11.
Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārstāvis;
6.12.
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvis;
6.13.
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāvis;
6.14.
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvis;
6.15.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvis;
6.16.
Latvijas Bankas pārstāvis;
6.17.
Valsts drošības dienesta pārstāvis;
6.18.
Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis;
6.19.
Tiesu administrācijas pārstāvis;
6.20.
Uzņēmumu reģistra pārstāvis;
6.21.
Patentu valdes pārstāvis;
6.22.
valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pārstāvis;
6.23.
valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" pārstāvis;
6.24.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras pārstāvis;
6.25.
Lauksaimniecības datu centra pārstāvis;
6.26.
valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" pārstāvis.
6.27.
Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvis.
7.
Padomē ar padomdevēja tiesībām piedalās:
7.1.
Finanšu nozares asociācijas pārstāvis;
7.2.
Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis;
7.3.
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;
7.4.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis.
7.5.
Latvijas Apdrošinātāju asociācijas pārstāvis;
7.6.
Satversmes aizsardzības biroja pārstāvis;
7.7.
Valsts robežsardzes pārstāvis.
8.
Padomes personālsastāvu apstiprina ārlietu ministrs, pamatojoties uz šo noteikumu 6. un 7. punktā minēto iestāžu, biedrību un nodibinājumu deleģējumu. Pilnvarotā pārstāvja prombūtnes laikā attiecīgā iestāde, biedrība vai nodibinājums pilnvaro citu pārstāvi piedalīties padomes sēdēs.
9.
Padomes locekļi atlīdzību par darbu padomē nesaņem.
IV.Padomes darba norise un lēmumu pieņemšana
10.
Padomes loceklis vienpersoniski vai saskaņā ar padomdevēja priekšlikumu ir tiesīgs ierosināt iekļaut jautājumu padomes sēdes darba kārtībā.
11.
Padomes priekšsēdētājs sasauc padomes sēdi un ierosina sēdes darba kārtību.
12.
Padomes sēdes organizē ne retāk kā četras reizes gadā.
13.
Padomes sēdes ir atklātas. Padomes priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt slēgtu sēdi.
14.
Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.
15.
Padome lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
16.
Ja padomes loceklis vai pārstāvis ar padomdevēja tiesībām nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, viņam ir tiesības savu viedokli noformēt rakstveidā un pievienot sēdes protokolam.
17.
Padome par savu darbību pastāvīgi informē sabiedrību un ne retāk kā reizi gadā ar Ārlietu ministrijas starpniecību informē Ministru kabinetu.
18.
Padomes sekretariāta funkcijas veic Ārlietu ministrija.