Likumprojekts (grozījumi)

21-TA-319
Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā
Izdarīt Pašvaldības domes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5. nr.; 1996, 23., 24. nr.; 2000, 10. nr.; 2001, 1. nr.; 2002, 12. nr.; 2004, 24. nr.; 2007, 11. nr.; 2008, 8., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 203. nr.; 2013, 40., 188. nr.; 2020, 37., 119C., 123., 250. nr.) šādus grozījumus:
1.
Aizstāt 9. panta pirmās daļas 4. punktā vārdus "vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas" ar vārdiem "kas nav atcelts".
2.
Izslēgt 32. panta astoto daļu.
3.
Papildināt likumu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:
"32.1 pants. (1) Vēlētājs, kuram kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, vēlēšanās var piedalīties, balsojot pa pastu. Vēlētājs var pieteikties balsošanai pa pastu 70 dienas pirms vēlēšanu dienas, bet ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanu dienas, iesniedzot attiecīgu pieteikumu ieslodzījuma vietas administrācijai.
(2) Pieteikumā balsošanai pa pastu vēlētājs norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu.
(3) Saņemot pieteikumu balsošanai pa pastu, ieslodzījuma vietas administrācija ne vēlāk kā līdz divdesmit piektajai dienai pirms vēlēšanu dienas:
1) pārbauda, vai vēlētāju reģistrā ir iekļautas ziņas, kas apliecina, ka personai ir tiesības piedalīties attiecīgajās domes vēlēšanās;
2) iekļauj vēlētāju reģistrā ziņas par ieslodzījuma vietas nosaukumu un adresi, uz kuru nogādājami balsošanas materiāli.
(4) Ja vēlētāju reģistrā nav iekļautas ziņas, kas apliecina, ka personai ir tiesības piedalīties attiecīgajās domes vēlēšanās, ieslodzījuma vietas administrācija personas pieteikumu nepieņem.
(5) Pašvaldības vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienas pirms vēlēšanu dienas, pamatojoties uz vēlētāju reģistrā iekļautajām ziņām, sagatavo vēlētāju sarakstu balsošanai pa pastu ieslodzījuma vietās.
(6) Pašvaldības vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 15 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta vai citādi nogādā vēlētājam uz vēlētāju reģistrā iekļauto ieslodzījuma vietas adresi visu attiecīgajā vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, ar pašvaldības vēlēšanu komisijas zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni, veidlapu, kurā vēlētājs apliecina to, ka balso personiski, informāciju par kārtību, kādā izdarāma balsošana, un reģistrācijas aploksni, uz kuras norādīts pašvaldības vēlēšanu komisijas nosaukums un adrese, uz kuru nosūtāma reģistrācijas aploksne, un vēlētāja kārtas numurs sarakstā balsošanai pa pastu.
(7) Šā panta pirmajā daļā minētais vēlētājs, kurš saņēmis balsošanas materiālus, izraugās vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, un, ja vēlas, izdara vēlēšanu zīmē šā likuma 29. pantā minētās atzīmes, ieliek vēlēšanu zīmi vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Ieslodzījuma vietas administrācija nodrošina balsošanas aizklātību. Šo balsošanu ir tiesīgi uzraudzīt tam pilnvaroti novērotāji.
(8) Aizlīmēto vēlēšanu aploksni vēlētājs ievieto reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksnē vēlētājs ievieto arī veidlapu, kurā ar parakstu apliecina, ka balso personiski, un norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu. Uz reģistrācijas aploksnes vēlētājs norāda savu vārdu un uzvārdu.
(9) Ieslodzījuma vietas administrācija saņemtās reģistrācijas aploksnes neatvērtas reģistrē un līdz vēlēšanu dienai nosūta vai citādi nogādā attiecīgajām pašvaldības vēlēšanu komisijām.
(10) Pašvaldības vēlēšanu komisija saņemtās reģistrācijas aploksnes reģistrē sarakstā balsošanai pa pastu un uzglabā neatvērtas līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.
(11) Ja vēlēšanu dienā vai kādā no iepriekšējās balsošanas dienām šā panta pirmajā daļā minētais vēlētājs ierodas vēlēšanu iecirknī, viņš var nobalsot šā likuma 25., 26., 27., 28., 29., 33., 35. un 36. pantā noteiktajā kārtībā. Centrālā vēlēšanu komisija nosaka kārtību, kādā vēlēšanu iecirkņa komisija informē vēlēšanu komisiju vai pasta balsošanas iecirkņa komisiju par to, ka minētais vēlētājs nobalsojis, ierodoties vēlēšanu iecirknī."
4.
Izteikt 38. panta sesto daļu šādā redakcijā:
"(6) Par nederīgām uzskatāmas saplēstās vēlēšanu aploksnes un tās vēlēšanu aploksnes, kuras nav apzīmogotas ar attiecīgās vēlēšanu komisijas zīmogu, izņemot šā likuma 33.2 pantā noteiktajā kārtībā atsūtītās pasta vēlēšanu aploksnes."
5.
38.1 pantā:
izteikt ceturtās daļas 6. punktu šādā redakcijā:
"6) kuras atsūtītas no Latvijas Republikas (izņemot ieslodzījuma vietas);".
papildināt sesto daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:
"Vēlēšanu aploksne un pasta vēlēšanu aploksne uzskatāma par nederīgu, ja tajā nav parakstītās apliecinājuma veidlapas par to, ka vēlētājs balsojis personiski."
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns