Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 222
Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 26. §)
24-TA-303
Par nekustamā īpašuma "Piķi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
1.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Piķi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 004 0003) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0811) 0,19 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0812) 0,15 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0813) 0,5 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0814) 0,21 ha platībā – Codes pagastā, Bauskas novadā, kas nepieciešama projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai.
2.
Satiksmes ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajām zemes vienībām nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;
2.2.
izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minēto zemes vienību pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no līdzekļiem, kas paredzēti akciju sabiedrības "RB Rail" un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2015. gada 24. novembrī noslēgtajā līgumā par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta attīstībai.
Ministru prezidente E. Siliņa
Satiksmes ministrs K. Briškens