MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-1321
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.komponentes “Likuma vara” 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.2.i. investīcijas “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanu”"
1.
 Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.2.i investīcijas “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana” (turpmāk – 6.3.1.2.i investīcijas) īstenošanu.
3.
Atbalstīt 6.3.1.2.i. investīcijas īstenošanai nepieciešamo neattiecināmo izmaksu - pievienotās vērtības nodokļa - indikatīvi 302 400 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Finansējumu 6.3.1.2.i investīcijas projekta īstenošanai un pievienotā vērtības nodokļa segšanai pārdalīt no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.