Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 488
Rīgā 2022. gada 9. augustā (prot. Nr. 39 45. §)
21-TA-688
Rīcības kodeksa pārraudzības institūcijas licencēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 22. panta otro un trešo daļu
I.Vispārīgais jautājums
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
prasības rīcības kodeksa pārraudzības institūcijas (turpmāk – pārraudzības institūcija) licences saņemšanai;
1.2.
licences izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un gadījumus;
1.3.
kārtību, kādā pārraudzības institūcija maksā valsts nodevu par licences izsniegšanu, un valsts nodevas apmēru.
II.Prasības pārraudzības institūcijas licences saņemšanai un licences izsniegšana
2.
Lai saņemtu licenci, pārraudzības institūcijai jāatbilst šādām prasībām:
2.1.
tā ir izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk –  regula), 41. panta 2. punktā noteiktās prasības un atbilst regulas 41. panta 3. punktā noteiktajā kārtībā apstiprinātajiem kritērijiem;
2.2.
tai ir juridiskās personas statuss Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī;
2.3.
tai pēdējo triju gadu laikā nav anulēta izsniegtā licence, izņemot gadījumu, ja licence anulēta pēc pašas pārraudzības institūcijas lūguma;
2.4.
tā pēdējā gada laikā nav sodīta par pārkāpumu fizisko personu datu aizsardzības jomā un tai nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem;
2.5.
tai nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kuru kopsumma pārsniedz 150 euro.
3.
Lai saņemtu licenci, pārraudzības institūcija iesniedz Datu valsts inspekcijā (turpmāk – inspekcija) iesniegumu licences saņemšanai, atbilstoši regulas 40. panta 2. un 4. punktam izstrādātu rīcības kodeksa projektu vai rīcības kodeksa grozījumu projektu un citus atbilstības prasību novērtēšanai nepieciešamos dokumentus. Iesniegumā norāda šādas ziņas:
3.1.
par pārraudzības institūciju:
3.1.1.
nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;
3.1.2.
kontaktinformāciju (juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi);
3.2.
informāciju, kas apliecina pārraudzības institūcijas atbilstību šo noteikumu 2.1., 2.2. un 2.5. apakšpunktā minētajām prasībām, ja šāda informācija neizriet no iesniegumam pievienotajiem dokumentiem;
3.3.
informāciju, ka veikta valsts nodevas samaksa par licences izsniegšanu;
3.4.
informāciju, vai pārraudzības institūcija vēlas saņemt licenci papīra formā.
4.
Saņemot iesniegumu licences saņemšanai, inspekcija 10 darbdienu laikā pārbauda, vai tajā norādītas visas šo noteikumu 3. punktā minētās ziņas un pievienoti visi dokumenti, un nevērtē to saturu pēc būtības.
5.
Ja iesniegumā  licences saņemšanai nav norādītas visas šo noteikumu 3. punktā minētās ziņas vai nav pievienoti visi dokumenti, vai sniegtās ziņas ir nepilnīgas vai neprecīzas, vai dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, inspekcija par to rakstiski informē pārraudzības institūciju, norādot saprātīgu termiņu, līdz kuram nepieciešamās ziņas vai dokumenti ir jāiesniedz.
6.
Ja šo noteikumu 4. punktā minētajā pārbaudē inspekcija nekonstatē neatbilstības vai pārraudzības institūcija atbilstoši šo noteikumu 5. punktam ir iesniegusi inspekcijā nepieciešamās ziņas vai dokumentus, inspekcija piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo pārraudzības institūcijai, ka sākta iesnieguma licences saņemšanai izskatīšana pēc būtības.
7.
Inspekcijai, izvērtējot pēc būtības pārraudzības institūcijas iesniegumu licences saņemšanai, ir tiesības:
7.1.
apmeklēt pārraudzības institūciju tās darbības vietā, lai pārliecinātos par tās atbilstību regulas un šo noteikumu prasībām;
7.2.
pieprasīt pārraudzības institūcijai iesniegt papildu ziņas vai dokumentus, norādot saprātīgu termiņu to iesniegšanai.
8.
Lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu, inspekcija iegūst šādu informāciju:
8.1.
no Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnes – šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto informāciju;
8.2.
no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs" – šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto informāciju;
8.3.
no Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes – šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minēto informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu;
8.4.
no Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas – šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minēto informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu;
8.5.
no šajā punktā minētajām vai citām iestādēm – citu informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu pārraudzības institūcijas atbilstību šo noteikumu prasībām.
9.
Inspekcija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktajā termiņā.
10.
Inspekcija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:
10.1.
pārraudzības institūcija inspekcijas norādītajā termiņā neiesniedz atbilstoši šo noteikumu 5. punktam vai 7.2. apakšpunktam pieprasītās ziņas vai dokumentus;
10.2.
pārraudzības institūcija neatbilst šo noteikumu 2. punktā minētajām prasībām;
10.3.
nav samaksāta valsts nodeva par licences izsniegšanu.
11.
Lai saņemtu atkārtotu licenci, pārraudzības institūcija iesniedz inspekcijā jaunu iesniegumu licences saņemšanai. Inspekcija šo iesniegumu izskata tādā pašā termiņā un kārtībā, kādā izskata sākotnējo iesniegumu licences saņemšanai.
12.
Ja kāds no dokumentiem vai informācija jau ir inspekcijas rīcībā ar pilnīgu un aktuālu saturu, pārraudzības institūcija attiecīgā dokumenta vai informācijas vietā var iesniegt apliecinājumu par to, ka inspekcijai agrāk iesniegtajā dokumentā vai informācijā izmaiņu nav.
III.Licences apturēšana un anulēšana
13.
Inspekcija ir tiesīga pieņemt lēmumu par pārraudzības institūcijas licences apturēšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja:
13.1.
pārraudzības institūcija atkārtoti nav iesniegusi inspekcijā tās pieprasīto informāciju vai dokumentus pārraudzības institūcijas uzraudzības veikšanai vai nesadarbojas ar inspekciju;
13.2.
pārraudzības institūcijas darbība neatbilst vai pārraudzības institūcija pārkāpj šo noteikumu vai regulas 41. panta 2. punktā noteiktās prasības vai neatbilst regulas 41. panta 3. punktā noteiktajā kārtībā apstiprinātajiem kritērijiem;
13.3.
netiek pildīts pārraudzības institūcijai saistošs inspekcijas lēmums tās noteiktajā termiņā.
14.
Ja pārraudzības institūcija ir novērsusi inspekcijas lēmumā par licences apturēšanu konstatētos pārkāpumus, inspekcija lēmumu par licences atjaunošanu pieņem 15 darbdienu laikā no dienas, kad pārraudzības institūcija ir iesniegusi inspekcijā visu nepieciešamo informāciju, kas apliecina pārkāpuma novēršanu. Pēc licences atjaunošanas tā ir spēkā līdz sākotnējās licences derīguma termiņa beigām.
15.
Inspekcija pieņem lēmumu par licences anulēšanu, ja:
15.1.
licence ir apturēta uz laiku un pārraudzības institūcija šajā laikā nav novērsusi pārkāpumus, kuru dēļ licence apturēta;
15.2.
ir konstatēts būtisks pārraudzības institūcijas darbības vai fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpums;
15.3.
pārraudzības institūcija ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu anulēt licenci.
IV.Valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība
16.
Par licences izsniegšanu pārraudzības institūcija maksā valsts nodevu 5000 euro apmērā.
17.
Valsts nodevu par licences izsniegšanu pārraudzības institūcija maksā pirms attiecīga iesnieguma iesniegšanas inspekcijā.
18.
Valsts nodevas maksājumu veic ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.
19.
Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā.
V.Noslēguma jautājums
20.
Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 2. janvārī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns