Likumprojekts

22-TA-1107
Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums 
1.
pants.
Likuma mērķis un darbības joma  
Likuma mērķis ir noteikt atbalsta pasākumus saimnieciskās darbības veicējiem, kurus skārušas pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisītās ekonomiskās sekas (turpmāk – militārās agresijas sekas), un šo atbalsta pasākumu finansēšanas kārtību.
2.
pants.
Atbalsta saņēmēji un atbalsta veidi
(1)
Uz atbalstu var pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kurus ietekmējušas militārās agresijas sekas, kas izpaužas kā pieprasījuma un apgrozījuma samazināšanās, esošo līgumu darbības pārtraukšana, traucējumi piegādes ķēdēs, cenu pieaugums un turpmāko investīciju ierobežojums.
(2)
Šā panta pirmajā daļā minētie saimnieciskās darbības veicēji var pretendēt uz atbalstu aizdevumu, garantiju vai pašu  kapitāla investīciju veidā.
(3)
Atbalstu šā likuma ietvaros nepiešķir saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem piemēro starptautiskās vai nacionālās sankcijas.
3.
pants.
Alternatīvo ieguldījumu fonds
(1)
Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum", kas ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijā kā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, pārvaldot alternatīvo ieguldījumu fondu, kas nodibināts Covid-19 izplatības seku pārvarēšanai un turpina darbu militārās agresijas seku pārvarēšanai un uzņēmumu darbības modeļa pielāgošanai, eksportspējas uzlabošanai​ un procesu optimizēšanai, darbojas saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu, izņemot tā 5. panta sesto daļu un 6. panta trešo un sesto daļu. Uz minēto pārvaldnieku neattiecina Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 1. panta 3. punktā lietotā termina "alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks" skaidrojumu. 
(2)
Šā panta pirmajā daļā minētais reģistrētais alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldnieks Finanšu un kapitāla tirgus komisijai sniedz  Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteikto informāciju un dokumentus un veic maksājumus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbības finansēšanai, kā arī pilda citus Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteiktos pienākumus.
(3)
Šā panta pirmajā daļā  minēto fondu likvidē Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā noteiktajā kārtībā.
(4)
Attiecībā uz šā panta pirmajā daļā minēto alternatīvo ieguldījumu fondu no tā darbības sākuma līdz tā likvidācijai valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem nepiemēro Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta otrās daļas 7.1 punkta otrajā un trešajā teikumā un 14. punktā noteiktos limitus.
4.
pants.
Atbalsta pasākumu sniegšana un kārtība 
Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību šajā likumā noteiktā atbalsta piešķiršanai un administrēšanai.
5.
pants.
Atbalsta pasākumu finansēšanas kārtība un apjoms
(1)
Šajā likumā noteikto atbalsta pasākumu īstenošanai tiek izmantots:
1)
valsts budžeta finansējums, kas akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" ir piešķirts saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas ir to izskatījusi un nav pret to iebildusi;
2)
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanai krīzes aizdevumu programmas ietvaros atmaksātais finansējums;
3)
īstermiņa eksporta kredīta garantiju programmas ietvaros atmaksātais finansējums.
(2)
Lai nodrošinātu atbalsta pasākumu īstenošanu alternatīvo ieguldījumu fonda ietvaros, finanšu ministram ir tiesības palielināt likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" noteikto apropriāciju budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 25 000 000 euro apmērā, kā arī veikt nepieciešamo apropriācijas pārdali ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
(3)
Apropriāciju minētajam mērķim atļauts palielināt, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu. 
(4)
Šā likuma ietvaros paredzētais finansējums tiek izmantots līdz atbalsta pasākumu īstenošanas termiņa beigām.
6.
pants.
Atbalsta sniegšanas nosacījumi 
Īstenojot šajā likumā minētos atbalsta pasākumus, kuri atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā noteiktajām pazīmēm, tiek ievērotas komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma prasības.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs