Rīkojuma konsolidētā versija

23-TA-809
Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos
1.
Saskaņā ar 2006. gada 29. jūnijā Rīgā parakstītās Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par ekonomisko un rūpniecisko sadarbību 4. pantu apstiprināt darbam Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos (turpmāk – starpvaldību komisija) Latvijas Republikas pārstāvju grupu (turpmāk − pārstāvju grupa) šādā sastāvā:
1.1.
K. Gerhards – Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs (pārstāvju darba grupas vadītājs);
1.2.
E. Valantis – Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs (pārstāvju grupas vadītāja vietnieks);
1.3.
U. Reimanis – Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks (pārstāvju grupas vadītāja vietnieks);
1.4.
E. Balševics – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs; 
1.5.
E. Bērziņa – Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore;
1.6.
E. Dambekalne – Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Starptautisko lietu nodaļas vadītāja vietniece;
1.7.
D. Klinsone – Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktora vietniece, nodaļas vadītāja;
1.8.
Z. Liepiņa – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece;
1.9.
E. Luca –  Satiksmes ministrijas Transporta loģistikas un starptautiskās sadarbības koordinācijas departamenta direktore;
1.10.
E. Rubīns – Ārlietu ministrijas Pirmā divpusējo attiecību departamenta Austrumeiropas un Centrālāzijas valstu nodaļas otrais sekretārs;
1.11.
R. Trokša – Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Uzbekistānas Republikā;
1.12.
A. Vahere-Abražune − Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības jautājumos;
1.13.
Z. Ventere – Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas vadītāja;
1.14.
R. Grigorjana – Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Ārējo ekonomisko attiecību nodaļas vecākā eksperte (pārstāvju grupas atbildīgā sekretāre). 
2.
Pārstāvju grupai ir tiesības starpvaldību komisijas darbā pieaicināt speciālistus un ekspertus.
3.
Pārstāvju grupas vadītājam ir tiesības apstiprināt pārstāvjus darbam starpvaldību komisijas apakškomisijās un darba grupās.
4.
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2015. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 697 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 219. nr.).