Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 967
Rīgā 2022. gada 21. decembrī (prot. Nr. 66 56. §)
22-TA-1064
Par Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēm 2022.–2027. gadam
1.
Apstiprināt Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.–2027. gadam (turpmāk – pamatnostādnes).
2.
Noteikt Labklājības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru (Demogrāfisko lietu centru) un Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju pamatnostādņu īstenošanā un uzdevumu izpildes koordinēšanā, bet par līdzatbildīgajām institūcijām – Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Veselības ministriju, Tieslietu ministriju un Sabiedrības integrācijas fondu. Minētās institūcijas atbilstoši kompetencei nodrošina pamatnostādnēs noteikto uzdevumu īstenošanu.
3.
Pamatnostādņu īstenošanā iesaistītajām institūcijām atbilstoši kompetencei līdz 2025. gada 1. maijam iesniegt Labklājības ministrijā informāciju par pamatnostādnēs noteikto uzdevumu un pasākumu izpildes gaitu un rezultātiem.
4.
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru un Izglītības un zinātnes ministriju sagatavot un labklājības ministram līdz 2025. gada 1. decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
4.1.
pamatnostādņu īstenošanas plānu 2026.–2027. gadam;
4.2.
pamatnostādņu īstenošanas starpposma ietekmes izvērtējumu.
5.
Šā rīkojuma 2. punktā minētajām institūcijām pamatnostādnēs iekļautos pasākumus 2022. gadā īstenot no tām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, bet jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pamatnostādņu īstenošanai 2023. gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
6.
Pārresoru koordinācijas centram (Demogrāfisko lietu centram) sagatavot un līdz 2023. gada 1. februārim iesniegt Ministru kabinetā pamatnostādņu 4. mērķa "Tautas ataudze Latvijā" īstenošanas plānu 2023.–2027. gada plānošanas periodam "Tautas ataudzes stratēģija 2030. gadam".
7.
Lai nodrošinātu Pārresoru koordinācijas centram pamatnostādnēs noteikto uzdevumu izpildi pēc tā likvidācijas:
7.1.
Ministru prezidenta izveidotajai Pārresoru koordinācijas centra likvidācijas komisijai, izpildot Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra rīkojuma Nr. 808 "Par Pārresoru koordinācijas centra likvidāciju" 3.1. apakšpunktā doto uzdevumu, nodrošināt Pārresoru koordinācijas centra materiālo un nemateriālo vērtību, finanšu līdzekļu un saistību inventarizāciju un materiālo un nemateriālo vērtību, finanšu līdzekļu, saistību, kā arī arhīva un lietvedības nodošanu Labklājības ministrijai iepriekš ar Labklājības ministriju saskaņotajā daļā, kas saistīta ar Pārresoru koordinācijas centram pamatnostādnēs noteiktajiem uzdevumiem.
7.2.
Valsts kancelejai, izpildot Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra rīkojuma Nr. 808 "Par Pārresoru koordinācijas centra likvidāciju" 4.1. apakšpunktā doto uzdevumu, sadarbībā ar Labklājības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru 2023. gadā un turpmāk ir gadu nodrošināt apropriācijas pārdali no Pārresoru koordinācijas centra uz Labklājības ministriju, vienlaikus pārdalot Labklājības ministrijai attiecīgo amata vietu skaitu un finansējumu amata vietu nodrošināšanai.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Labklājības ministre E. Siliņa