Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 119
Rīgā 2022. gada 22. februārī (prot. Nr. 9 20. §)
21-TA-971
Par valsts nekustamā īpašuma Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, nodošanu bez atlīdzības Latvijas Zinātņu akadēmijas īpašumā
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu nodot bez atlīdzības Latvijas Zinātņu akadēmijas īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 042 2001) – zemes vienību 12 476 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 042 2001) un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 042 2001 001 un 0100 042 2001 003) – Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Latvijas Zinātņu akadēmijas personā (turpmāk – nekustamais īpašums), lai īstenotu Latvijas Zinātņu akadēmijas Hartas (apstiprinājusi Latvijas Republikas Saeima 1997. gada 23. janvārī) 2. pantā noteiktos uzdevumus – zinātnes attīstīšanai, pētījumu veicināšanai un veikšanai fundamentālo un lietišķo zinātņu jomā, Latvijas tautas un valsts vēstures, kultūras un valodas izpētes un izkopšanas veicināšanai, kā arī ar Latvijas dabas resursiem, to optimālas izmantošanas iespēju un apkārtējās vides aizsardzību saistītu pētījumu atbalstīšanai, Latvijas attīstības procesu prognozēšanai, tautas un valdības operatīvai iepazīstināšanai ar zinātniskām prognozēm par dažādu tautsaimniecisku, kultūras un sociālu norišu un projektu vēlamām un nevēlamām sekām.
2.
Latvijas Zinātņu akadēmijai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto uzdevumu īstenošanai.
3.
Latvijas Zinātņu akadēmijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:
3.1.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Latvijas Zinātņu akadēmija nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto uzdevumu īstenošanu;
3.2.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.
4.
Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku – nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.
5.
Latvijas Zinātņu akadēmijai, īstenojot šā rīkojuma 1. punktā minētos uzdevumus, ievērot komercdarbības atbalsta kontroles regulējuma nosacījumus.
6.
Ja nekustamā īpašuma amortizācijas periodā tiek konstatēts, ka ir pārsniegts papildinošās saimnieciskās darbības 20 procentu apjoms no nekustamā īpašuma kopējās gada jaudas platības izteiksmē vai nekustamajā īpašumā tiek veikta cita veida saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildinošo saimniecisko darbību vai papildpakalpojumiem, Latvijas Zinātņu akadēmijai ir pienākums proporcionāli šai nekustamā īpašuma daļai atmaksāt valstij (valsts budžetā) saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem par attiecīgo gadu, kurā pārsniegts noteiktais 20 procentu apjoms vai veikta cita veida saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildinošo saimniecisko darbību vai papildpakalpojumiem. Nelikumīgais komercdarbības atbalsts ir atgūstams kopā ar procentiem saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļu.
7.
Izglītības un zinātnes ministrijai nekustamā īpašuma amortizācijas periodā katru gadu nodrošināt šā rīkojuma 6. punktā minēto nosacījumu uzraudzību.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministra pienākumu izpildītājs ‒ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs