Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 528
Rīgā 2023. gada 12. septembrī (prot. Nr. 44 46. §)
22-TA-2882
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 13. un 14. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 65., 220. nr.; 2017, 143. nr.; 2018, 57. nr.; 2019, 27., 176., 255. nr.; 2020, 119., 125., 234. nr.; 2021, 165., 213. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
"9. Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līgumam par projekta īstenošanu un finansēšanas nolīgumam ir 201 462 727 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu – 170 976 311 euro (4.2.1.1. pasākumam – 141 493 317 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 29 482 994 euro) un valsts budžeta finansējumu – 30 486 416 euro (4.2.1.1. pasākumam – 24 969 409 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 5 517 007 euro). Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 85 % no pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma, tai skaitā:
9.1. grantu un sabiedrības "Altum" projekta vadības un īstenošanas, kā arī konsultatīvā atbalsta izmaksām plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 164 597 630 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu – 139 753 874 euro (4.2.1.1. pasākumam – 122 736 903 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 17 016 971 euro) un valsts budžeta finansējumu – 24 843 756 euro (4.2.1.1. pasākumam – 21 659 454 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 3 184 302 euro);
9.2. finanšu instrumentam, tai skaitā aizdevumu, garantiju un finanšu instrumenta vadības maksai, plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 865 097 euro, ieskaitot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu – 31 222 437 euro (4.2.1.1. pasākumam – 18 756 414 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 12 466 023 euro) un valsts budžeta līdzfinansējumu – 5 642 660 euro (4.2.1.1. pasākumam – 3 309 955 euro un 13.1.1.2. pasākumam – 2 332 705 euro). Finanšu instrumenta papildu finansēšanai sabiedrība "Altum" var izmantot šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto finansējumu, kas tiek atbrīvots, jo dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, ar kuru noslēgts līgums par granta saņemšanu, nevar nodrošināt energoefektivitātes pasākumu īstenošanu."
2.
Svītrot 9.1 punktu.
3.
Izteikt 71.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"71.9. nodrošināt, ka līdz 80 % no kopējās aizdevumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai piešķirtās summas sabiedrība "Altum" sedz no šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā finansējuma."
4.
Izteikt 79.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"79.11. neprivatizēto pašvaldībām piederošo dzīvokļu izīrēšana, biedrību un nodibinājumu īpašumā esošu dzīvokļu izīrēšana, īres tiesisko attiecību uzsākšana vai dzīvokļu uzturēšana, lai tos izīrētu atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", izņemot šā likuma IIInodaļu "Dzīvojamo telpu izīrēšana kvalificētiem speciālistiem";".
5.
Izteikt 87.1 punktu šādā redakcijā:
"87.1 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, dzīvokļa īpašniekam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Ekonomikas ministre I. Indriksone