Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 38
Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 9. §)
21-TA-354
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 141., 184. nr.; 2017, 133. nr.; 2018, 206. nr.; 2020, 35. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Šie noteikumi nav attiecināmi uz Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas padotībā esošajām valsts profesionālās izglītības iestādēm un uz Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas profesionālās izglītības programmām, kuras īsteno pēc uzņēmuma pasūtījuma."
2.
Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
"12. Specifiskā atbalsta mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 25. punktā minētās atbalstāmās darbības un līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus:
12.1. iznākuma rādītājus:
12.1.1. audzēkņu skaits, kas iesaistīti darba vidē balstītās mācībās Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros, – 4 150, tai skaitā 756 līdz 2018. gada 31. decembrim;
12.1.2. audzēkņu skaits, kas piedalījušies mācību praksē uzņēmumā Eiropas Sociālā fonda atbalsta ietvaros, – 15 125;
12.2. rezultāta rādītājus:
12.2.1. atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības darba vidē balstītās mācībās ir ieguvuši profesijas apguvi vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti, ir 70–80 procenti no to kopskaita;
12.2.2. atbalstīto audzēkņu īpatsvars, kuri pēc dalības mācību praksēs uzņēmumos ir ieguvuši profesijas apguvi vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un sešu mēnešu laikā pēc kvalifikācijas ieguves ir nodarbināti, ir 70–73 procenti no to kopskaita;
12.3. finanšu rādītāju – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 3 109 508 euro apmērā."
3.
Izteikt 21.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"21.3. nodrošināt projektā iesaistīto šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto izglītības iestāžu izglītojamo 23 460 iesaistes reizes šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā."
4.
Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:
"31. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno no dienas, kad stājas spēkā šie noteikumi, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija."
5.
Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:
"36. Specifiskā atbalsta īstenošanas uzraudzībai Izglītības un zinātnes ministrija izveido projekta uzraudzības padomi, kurā ar balsstiesībām uzaicina Valsts izglītības satura centra, Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Kultūras ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, ar padomdevēja tiesībām – pārstāvjus no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Amatniecības kameras, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, plānošanas reģionu pārstāvjus, kā arī pārstāvjus no citām biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība ir saistīta ar profesionālo izglītību un uzņēmumu iesaisti profesionālajā izglītībā. Projekta uzraudzības padomes sastāvā novērotāju statusā iekļauj finansējuma saņēmēja, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvjus. Projekta uzraudzības padome darbojas saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu nolikumu."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece