Noteikumu konsolidētā versija

24-TA-121
Zivju fonda nolikums
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 29.pantu
1.
Noteikumi nosaka Zivju fonda (turpmāk — Fonds) veidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.
(MK 06.01.2004. noteikumu Nr.14 redakcijā)
2.
Fonds ir valsts budžetā kārtējam gadam Zemkopības ministrijas apakšprogrammai "Zivju fonds" piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī fizisko un juridisko (arī ārvalstu) personu ziedojumi un dāvinājumi. Fonda līdzekļus izmanto zivju atražošanas un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai un tādu zinātnisko pētījumu finansēšanai, kas saistīti ar zivju resursu izpēti, kā arī piesārņojuma un saimnieciskās darbības ietekmes uz zivju resursiem izpēti.
(MK 06.01.2004. noteikumu Nr.14 redakcijā)
3.
(Svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.205)
4.
Fonda turētāja ir Zemkopības ministrija. Par Fonda finanšu līdzekļu sadalījumu šo noteikumu 8.punktā minētajiem pasākumiem, kā arī par Fonda finanšu līdzekļu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Fonda finanšu līdzekļus lemj Fonda padome. Fonda finanšu līdzekļus administrē Lauku atbalsta dienests. Fonda finanšu līdzekļus glabā Fonda kontā Valsts kasē.
(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.150 redakcijā)
5.
(Svītrots ar MK 06.01.2004. noteikumiem Nr.14.)
6.
(Svītrots ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.471.)
7.
Valsts kasē ir atsevišķi pamatbudžeta ieņēmumu konti Zvejniecības likuma 28.pantā norādītiem ieņēmumu veidiem.
(MK 30.06.2008. noteikumu Nr.471 redakcijā)
8.
Fonda finanšu līdzekļus izlieto šādiem pasākumiem:
8.1.
zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma;
8.2.
zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības;
8.3.
zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko īsteno valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējiem izdevumiem), kā arī ar zivju resursu un ūdeņu kontroli un pārvaldību saistītas pašvaldību infrastruktūras attīstībai;
8.4.
pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontroles darbību nodrošināšanā. Saskaņā ar Fonda padomes lēmumu attiecīgās pašvaldības vai Valsts vides dienesta pilnvarotajai personai piešķir atlīdzību 40 % apmērā no valsts budžetā ieskaitītās naudas soda summas par pilnvarotās personas patstāvīgi atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem un līdzekļus ieskaita pilnvarotās personas kredītiestādes kontā, aprēķinot un ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli;
8.5.
sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem;
8.6.
dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai;
8.7.
stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijai, kuras nodarījušas zaudējumus zivju mazuļiem, kas audzēti, lai īstenotu pamatnostādnes zivju resursu mākslīgās atražošanas jomā;
8.8.
Fonda administratīvo izdevumu segšanai, kas saistīti ar iesniegto projektu izskatīšanu Fonda padomes sēdēs par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību un šo projektu īstenošanas uzraudzību, kā arī ar Fonda padomes locekļu komandējumiem un darba braucieniem;
8.9.
Fonda atzinības raksta izgatavošanai un balvas piešķiršanai par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības nozares attīstībā.
(MK 12.01.2010. noteikumu Nr. 29 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr. 150; MK 19.03.2013. noteikumiem Nr. 149; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 310; MK 16.11.2016. noteikumiem Nr. 728)
9.
Fonda padomes sastāvā ir 12 locekļu:
9.1.
divi Zemkopības ministrijas pārstāvji;
9.2.
divi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji;
9.3.
Finanšu ministrijas pārstāvis;
9.4.
(svītrots ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.150);
9.5.
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;
9.6.
Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas pārstāvis;
9.7.
Latvijas Makšķernieku asociācijas pārstāvis;
9.8.
Latvijas Zivsaimnieku asociācijas pārstāvis;
9.9.
Latvijas Zvejnieku federācijas pārstāvis;
9.10.
divi Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta pārstāvji.
(MK 12.01.2010. noteikumu Nr.29 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.150)
10.
Zemkopības ministrs, pamatojoties uz šo noteikumu 9.punktā minēto institūciju pilnvarojumiem, apstiprina Fonda padomes sastāvu uz pieciem gadiem.
(MK 12.01.2010. noteikumu Nr.29 redakcijā)
11.
Fonda padomes locekļi nesaņem samaksu par darbu Fonda padomē. Fonda padomes locekļu komandējuma vai darba brauciena izdevumus Lauku atbalsta dienests atlīdzina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.
(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.150 redakcijā)
11.1
Dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 11.punktā minētos komandējuma vai darba brauciena izdevumus, Fonda padomes loceklis personīgi iesniedz Lauku atbalsta dienestā.
(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.150 redakcijā)
12.
Fonda padomes darbu vada Zemkopības ministrijas par zivsaimniecības nozari atbildīgā departamenta direktors, kurš ir atbildīgs par Fonda sadali atbilstīgi Fonda mērķiem.
(Grozīts ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1037)
13.
Fonda padomes vadītāja pienākumi:
13.1.
sasaukt Fonda padomes sēdi;
13.2.
apstiprināt Fonda padomes sēdes darba kārtību un tajā iekļaujamos finansējuma pieprasījumus un finansējamos projektus;
13.3.
vadīt Fonda padomes sēdi;
13.4.
parakstīt Fonda padomes sēdes protokolu;
13.5.
pieprasīt pārskatu par Fonda padomes piešķirto līdzekļu izlietojumu;
13.6.
pēc Fonda padomes pieprasījuma uzaicināt auditorus Fonda finanšu uzskaites pārbaudei.
14.
(Svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.205)
15.
Fonda padomes kompetencē ir:
15.1.
izskatīt un apstiprināt Fonda izlietojuma gada pārskatu un Fonda izlietojuma projektu nākamajam gadam;
15.2.
(svītrots ar MK 06.01.2004. noteikumiem Nr.14);
15.3.
izskatīt Fonda padomei iesniegtos finansējuma pieprasījumus (tālāk tekstā — "finansējuma pieprasījumi") un finansējamos projektus, izvērtēt to pamatotību un atbilstību Fonda mērķiem un uzdevumiem;
15.4.
pieņemt lēmumus par līdzekļu piešķiršanu vai iesniegtā projekta finansēšanu, noteikt piešķirto līdzekļu izlietojuma kontroles kārtību;
15.5.
(svītrots ar MK 12.01.2010. noteikumiem Nr.29);
15.6.
noteikt Fonda padomei iesniedzamo ziņu un pārskatu formu un apjomu;
15.7.
pieņemt lēmumu piešķirt vai anulēt Fonda atzinības rakstu par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un zivsaimniecības nozares attīstībā.
(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.310)
16.
Projektus izskatīšanai Fonda padomē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību zivsaimniecības attīstībai no Fonda finanšu līdzekļiem var iesniegt:
16.1.
valsts iestāde, pašvaldība vai cita atvasināta publiska persona – par šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. un 8.7.apakšpunktā minēto pasākumu;
16.2.
biedrība, kuras darbības mērķi saistīti ar zivju resursu izmantošanu un aizsardzību, dabas resursu ilgtspējas nodrošināšanu, kā arī sabiedrības izglītošanu un informēšanu par zivju resursu izmantošanas un aizsardzības tradīcijām un kultūrvēsturiskajiem aspektiem, – par šo noteikumu 8.2., 8.5. un 8.6. apakšpunktā minēto pasākumu.
(MK 02.03.2010. noteikumu Nr. 205 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr. 150; MK 03.07.2018. noteikumiem Nr. 398)
16.1
Finansējuma pieprasījumus un finansējamos projektus, kuru īstenošana uzsākta vai kuri īstenoti pirms Fonda padomes lēmuma pieņemšanas, Fonda padome neizskata, ja nav iestājies šo noteikumu 8.7.apakšpunktā minētais gadījums un izdevumu summa nepārsniedz 7000 euro.
(MK 12.01.2010. noteikumu Nr.29 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1024)
16.2
Fonda padomei ir tiesības vērtēt šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto biedrību atbilstību projekta iesniedzēja statusam.
(MK 03.07.2018. noteikumu Nr. 398 redakcijā)
17.
(Svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.205)
18.
Fonda padomes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.
19.
Fonda padomes sēdi un tās darba kārtību Fonda padomes vadītājs izziņo piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes. Ja izskatāmi steidzami jautājumi, Fonda padomes sēdi un tās darba kārtību izziņo ne vēlāk kā dienu iepriekš.
(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.150)
20.
Informāciju par Fonda padomes sēdes vietu un laiku, nosūtot uzaicinājumu uz sēdi, paziņo visām personām, kuru iesniegtos finansējuma pieprasījumus un finansējamos projektus plānots izskatīt attiecīgajā sēdē.
21.
Fonda padomes sēdes ir atklātas.
22.
Fonda padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz septiņi Fonda padomes locekļi.
(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.150 redakcijā)
23.
Fonda padomes lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalījies vienādi, izšķirošā ir Fonda padomes vadītāja balss.
23.1
Fonda padome var pieņemt lēmumu, nesasaucot padomes sēdi, izņemot gadījumus, ja tiek pieņemts lēmums:
23.11.
par projekta finansēšanu, noraidīšanu vai atlikšanu;
23.12.
par projekta īstenošanas pārskata pieņemšanu vai noraidīšanu un par pārskaitītā finansējuma piedzīšanu no projekta īstenotāja un piešķirto līdzekļu atmaksu.
(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.149 redakcijā)
23.2
Ja fonda padome pieņem lēmumu, nesasaucot padomes sēdi, lēmuma pieņemšanas procedūra ir šāda:
23.21.
fonda padomes sekretariāts sagatavo un nosūta elektroniski padomes locekļiem lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus;
23.22.
ja fonda padomes locekļiem nav iebildumu vai priekšlikumu par lēmuma projektu, fonda padomes locekļi par to elektroniski informē fonda padomes sekretariātu piecu darbdienu laikā no lēmuma projekta nosūtīšanas dienas. Saņemtos elektroniskos atzinumus pievieno elektroniskās saskaņošanas protokolam. Pieņemto lēmumu paraksta fonda padomes vadītājs un norāda, ka lēmums pieņemts, nesasaucot fonda padomes sēdi. Fonda padomes sekretariāts nosūta šā lēmuma apliecinātu kopiju fonda padomes locekļiem;
23.23.
ja fonda padomes locekļiem ir iebildumi vai priekšlikumi par lēmuma projektu, fonda padomes locekļi par to elektroniski informē fonda padomes sekretariātu piecu darbdienu laikā no lēmuma projekta nosūtīšanas dienas un fonda padomes vadītājs lēmuma projektu virza izskatīšanai kārtējā padomes sēdē.
(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.149 redakcijā)
24.
Fonda padomes vadītāja – Zemkopības ministrijas par zivsaimniecības nozari atbildīgā departamenta direktora – prombūtnes laikā Fonda padomi vada Zemkopības ministrijas par zivsaimniecības nozari atbildīgā departamenta direktora vietnieks.
(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1037 redakcijā)
25.
Fonda padomes sekretariāta funkcijas pilda Zemkopības ministrija. Fonda padomes sekretariāts veic šādus uzdevumus:
25.1.
tehniski nodrošina Fonda padomes darbu;
25.2.
sagatavo dokumentus izskatīšanai Fonda padomes sēdēs;
25.3.
reģistrē Fonda padomes sēžu dalībniekus;
25.4.
protokolē Fonda padomes sēžu norisi;
25.5.
sagatavo un ievieto informāciju par Fondu un plānotajām Fonda padomes sēdēm Zemkopības ministrijas mājaslapā internetā.
(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.205 redakcijā)
26.
(Svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.205)
27.
Zemkopības ministrija katru gadu pirms gada pirmās Fonda padomes sēdes sagatavo Fonda kārtējā gada izdevumu tāmi, ko iesniedz apstiprināšanai Fonda padomē.
(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.150 redakcijā)
28.
Fonda uzskaites un izlietošanas kontrole nodrošināma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.205)
29.
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests no Valsts kases katru dienu saņem informāciju par finanšu līdzekļu ieskaitījumiem valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontos un atbilstoši savai kompetencei kontrolē, lai līdzekļi tiktu laikus un pilnīgi iemaksāti attiecīgajā kontā.
(MK 06.01.2004. noteikumu Nr.14 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1037; MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.205)
30.
(Svītrots ar MK 16.12.2008. noteikumiem Nr.1037.)
31.
Šo noteikumu 8.4.apakšpunkts stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.
(MK 17.03.1998. noteikumu Nr.96 redakcijā)