MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-260
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu Marijas ielā 7, Rīgā"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Satiksmes ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 505 0008) - būves (būves kadastra apzīmējums 0100 005 0016 001) - Marijas ielā 7, Rīgā, un valsts nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma  kadastra Nr.0100 005 0016) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 005 0016) - Marijas ielā 7, Rīgā, nodošanu valdījumā Finanšu ministrijai un to atsavināšanu (pārdošanu).
3.
Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu iesniegšanai Saeimā līdz 2024. gada 31. martam.
4.
Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” šā protokollēmuma 2. punktā minēto nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un apsardzības izmaksu segšanai Satiksmes ministrijai, un apsardzības un kārtības nodrošināšanas izmaksu segšanai Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai) līdz šā protokollēmuma 2. punktā minēto nekustamo īpašumu valdītāja un pārvaldītāja maiņai vai apsardzes pārtraukšanas brīdim atbilstoši faktiski apzinātajām izmaksām.
5.
Finanšu ministrijai pēc valdītāja maiņas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” šā protokollēmuma 2. punktā minēto nekustamo īpašumu pārvaldīšanas izmaksu segšanai līdz nekustamo īpašumu atsavināšanai (pārdošanai) atbilstoši faktiski apzinātajām izmaksām, ja tās nav iespējams segt citu līdzekļu ietvaros.