Likumprojekts (grozījumi)

22-TA-826
Grozījumi Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā
Izdarīt Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2020, 119.C nr.) šādus grozījumus:
1.
5. pantā:
papildināt pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:
"4) ir reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja.";
papildināt otro daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:
"5) kura ir reģistrēta Latvijas Republikas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts komercreģistrā."
2.
Izteikt 6. panta otro daļu šādā redakcijā:
"(2) Reģistrā norāda šā likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktā minēto informāciju. Fiziskās personas kods netiek iekļauts reģistra publiskajā daļā. Juridiskām personām norāda tās fiziskās personas vārdu un uzvārdu, kura juridiskās personas vai personālsabiedrības vārdā sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus."
3.
12. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Nekustamā īpašuma darījumu starpnieks sniedz Ekonomikas ministrijai informāciju par apmeklētajiem kvalifikācijas celšanas pasākumiem atbilstoši šā likuma 13. panta prasībām.";
izslēgt otro daļu.
4.
16. pantā:
papildināt pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:
"4) nekustamā īpašuma darījumu starpnieks neievēro šā likuma 13. pantā noteiktās minimālās kvalifikācijas celšanas prasības.";
izslēgt otrās daļas 6. punktu;
papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
"(5) Šā panta pirmās daļas 4. punktā minētajā gadījumā nekustamā īpašuma darījumu starpnieku pēc pārkāpuma novēršanas atjauno reģistrā.
(6) Šā panta otrās daļas 5. punktā minētajā gadījumā nekustamā īpašuma darījumu starpnieks atkārtoti var tikt iekļauts reģistrā pēc šā likuma 13. pantā noteikto minimālo kvalifikācijas celšanas prasību izpildes."
5.
Papildināt likumu ar V nodaļu šādā redakcijā:
"V nodaļa
Administratīvie pārkāpumi nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

 
18. pants. Nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumu sniegšana bez reģistrācijas
Par nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumu sniegšanu bez reģistrācijas nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā  piemēro brīdinājumu vai naudas sodu nekustamā īpašuma darījumu starpniekam – fiziskai personai – līdz simt naudas soda vienībām, bet juridiskai personai – līdz tūkstoš sešsimt naudas soda vienībām.
19. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā
Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 18. pantā minēto pārkāpumu veic Valsts ieņēmumu dienests."
6.
Papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Grozījums šā likuma 12. panta  pirmajā daļā attiecībā uz nekustamā īpašuma darījumu starpnieka  informācijas sniegšanu par iepriekšējā  gadā apmeklētajiem kvalifikācijas celšanas pasākumiem stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā."
Ekonomikas ministre I. Indriksone