Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 515
Rīgā 2023. gada 12. septembrī (prot. Nr. 44 11. §)
23-TA-574
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu 
1.
Noteikumi nosaka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
2.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).
3.
Maksu par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu iemaksā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Valsts kasē atvērtajā pamatbudžeta kontā.
4.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumus Nr. 562 ''Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis'' (Latvijas Vēstnesis, 2017, 188. nr.).
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Iekšlietu ministrs M. Kučinskis
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 12. septembra
noteikumiem Nr.
515
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. p.k. Maksas pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN 21% (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Izziņas sagatavošana (izņemot informāciju no Fizisko personu reģistra), ja tās sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritērijus1
1.1.  piecu darbdienu laikā par vienu personu  1 izziņa 7,85 1,65 9,50
1.2. vienas darbdienas laikā par vienu personu, ja ziņu sagatavošanai nav nepieciešama papildu apstrāde 1 izziņa 15,70 3,30 19,00
2. Programmatūras izstrāde un darbināšana, ja personas datu apstrādei Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) informācijas sistēmās tiek izmantotas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji 1 cilvēkstunda 82,65 17,35 100,00
3. Personas sagatavotas vēstules nosūtīšana norādītajam (meklējamam) adresātam, ja pārvaldei nav tiesiska pamata izsniegt informāciju no Fizisko personu reģistra
3.1. vēstules nosūtīšana norādītajam (meklējamam) adresātam pa pastu (neieskaitot pasta izdevumus)2 1 sūtījums 7,58 1,59 9,17
3.2. elektroniski sagatavotas vēstules nosūtīšana norādītajam (meklējamam) adresātam uz oficiālo elektronisko adresi, ja norādītajam (meklējamam) adresātam tāda ir aktivizēta 1 sūtījums 6,72 1,41 8,13
4. Pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas tehniskā pieslēguma izmantošana
4.1. ekspluatācijas vai testa datubāzes tehniskā pieslēguma konfigurēšana klientam, kas izmanto starpsistēmu saskarni (pirmreizējā konfigurācija)   1 lietotājs 247,93 52,07 300,00
4.2. ekspluatācijas vai testa datubāzes tehniskā pieslēguma konfigurēšana klientam, kas izmanto apskates sistēmu (aplikāciju) (pirmreizējā konfigurācija)  1  pieprasījums 83,10 17,45 100,55
4.3. jauna lietotāja pieslēguma nodrošināšana esošam tiešsaistes datu pārraides sistēmas klientam, kas izmanto apskates sistēmu (aplikāciju)  1 lietotājs 24,47 5,14 29,61
4.4. esošā lietotāja konta atbloķēšana bez jaunu rekvizītu izsniegšanas klientam, kas izmanto apskates sistēmu (aplikāciju)  1 lietotājs 16,60 3,49 20,09
4.5. esošā lietotāja konta atbloķēšana ar jaunu rekvizītu izsniegšanu klientam, kas izmanto apskates sistēmu (aplikāciju) 1 lietotājs 21,98 4,62 26,60
4.6. tehniskā pieslēguma atjaunošana klientam, kas izmanto starpsistēmu saskarni 1 lietotājs 130,28 27,36 157,64
4.7. lietotājam atļautās interneta protokola 
adreses nomaiņa vai pievienošana (esošam klientam)
1 lietotājs 15,92 3,34 19,26
4.8. pieejamo datu apjomu izmaiņas klientam, kas izmanto apskates sistēmu (aplikāciju) 1 lietotājs 45,68 9,59 55,27
4.9. pieejamo datu apjomu izmaiņas klientam, kas izmanto starpsistēmu saskarni 1 lietotājs 151,26 31,76 183,02
5. Pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas abonēšana (neatkarīgi no apstrādāto personas ierakstu skaita)
5.1. klientam, kas izmanto apskates sistēmu (aplikāciju), ja sistēmā reģistrēti no 0 līdz 10 lietotājiem  mēnesis 83,11 17,45 100,56
5.2. klientam, kas izmanto apskates sistēmu (aplikāciju), par katru nākamo lietotāju (papildus 5.1. apakšpunktā norādītajai maksai) mēnesis 45,89 9,64 55,53
6. Pārvaldes informācijas sistēmu abonēšana starpsistēmu saskarnes lietotājiem, ja informācijas saņemšanai izmanto starpsistēmu risinājumu (atbilstoši apstrādāto personas ierakstu skaitam)
6.1. no 0 līdz 100 000 personām  mēnesis 128,21 26,92 155,13
6.2. 100 001 persona un vairāk  mēnesis 248,12 52,11 300,23
7. Pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides testa vides abonēšana (neatkarīgi no apstrādāto  personas ierakstu skaita)  mēnesis 83,84 17,61 101,45
8. Fizisko personu reģistra datu monitoringa pakalpojuma abonēšana
8.1. no vienas līdz 100 000 personām  mēnesis 98,52 20,69 119,21
8.2. 100 001 persona un vairāk  mēnesis 180,81 37,97 218,78
9. Fizisko personu reģistra personas koda korektuma pārbaudes moduļa standarta programmatūras izsniegšana (JavaScript vai .NET) 1 modulis 231,99 48,72 280,71
10. Pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas programmatūras audita rezultāta izdrukas sagatavošana1 1 lietotājs 23,41 4,91 28,32
11. Informācijas sagatavošana par personu skaitu adresē (ēkā) uz ziņu sniegšanas brīdi, ja tās sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritērijus1
11.1. ja pieprasīta informācija par vienu līdz 10 adresēm 1 izziņa 8,56 1,79 10,35
11.2. ja pieprasīta informācija par 11 līdz 100 adresēm 1 izziņa 39,80 8,36 48,16
11.3. ja pieprasīta informācija par 101 adresi un vairāk 1 izziņa 86,80 18,23 105,03
12. Pārvaldē sagatavotas izziņas, apliecinājuma, personas datu izdrukas, daudzvalodu standarta veidlapas3, dokumenta atvasinājuma (kopijas), statistiskas informācijas vai sistēmas programmatūras audita rezultāta izdrukas nosūtīšana (neieskaitot pasta izdevumus)2 1 sūtījums 5,82 1,22 7,04
13. Daudzvalodu standarta veidlapas3 sagatavošana un izsniegšana (informācijai no Fizisko personu reģistra)1, 4 1 veidlapa 9,54 0,00 9,54
14. Melnbaltu kopiju izgatavošana (A4 formāts) 1 lappuse 0,45 0,09 0,54
15. Izdevuma ''J.Taurēns "Latvijas vēstures pamatjautājumi. Valsts konstitucionālie principi"" izsniegšana 1 eksemplārs 4,44 0,93 5,37
16. Pārvaldē iesniegto dokumentu kopiju izsniegšana1
16.1. apliecināta dokumenta atvasinājuma (kopijas) izsniegšana 1 lappuse 5,08 1,07 6,15
16.2. neapliecināta dokumenta atvasinājuma (kopijas) izsniegšana 1 lappuse 4,18 0,88 5,06
Piezīmes.
1 Pakalpojums tiek sniegts elektroniski (uz oficiālo elektronisko adresi vai elektronisko pastu) vai papīra formā. Par sūtījuma sagatavošanu piegādei pa pastu piemēro cenrāža 12. punktā minēto pakalpojumu.
2 Papildus tiek iekasēta maksa par sūtījuma piegādi adresātam saskaņā ar nosūtīšanas dienā spēkā esošajiem pasta pakalpojumu tarifiem.
3 Daudzvalodu standarta veidlapa tiek izdota un pievienota informācijai no Fizisko personu reģistra saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 16. jūlija Regulu (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012.
4 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.