Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-66
Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma darījumu
starpnieku darbības likuma
9. panta trešo daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka nekustamā īpašuma darījumu starpnieka (turpmāk – starpnieks) profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību, apdrošināšanas līguma minimālo atbildības limitu gadā un obligātos riskus, kurus apdrošina starpnieks.
2.
Apdrošināšanas objekts ir starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība par kaitējumu, kas trešajai personai nodarīts starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma (turpmāk – civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums) izpildes laikā starpnieka darbības vai bezdarbības dēļ.
3.
Starpniekam vai, ja noslēgts kolektīvs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, komersantam ir pienākums:
3.1.
triju darbdienu laikā pēc izmaiņu veikšanas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā iesniegt Ekonomikas ministrijā spēkā esošās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju;
3.2.
nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā paziņot Ekonomikas ministrijai par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma izbeigšanu.
II.Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma noslēgšana un minimālais apdrošināšanas limits
4.
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu var noslēgt individuāli starp vienu starpnieku un apdrošinātāju vai kolektīvi, iekļaujot tajā vienlaikus vairākus starpniekus:
4.1.
ja starpnieks ir fiziskā persona, tad civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz individuāli starp vienu starpnieku un apdrošinātāju;
4.2.
ja starpnieks ir juridiskā persona vai personālsabiedrība, tad civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz starp vienu starpnieku un apdrošinātāju vai kolektīvi, iekļaujot tajā vienlaikus vairākus starpniekus, kuri juridiskās personas vai personālsabiedrības vārdā sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus.
5.
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā nosaka kārtību, kādā atlīdzināms kaitējums, kas trešajai personai nodarīts starpnieka darbības vai bezdarbības dēļ.
6.
Minimālais starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limits ir šāds:
6.1.
ja starpnieks ir fiziskā persona, – 50 000 euro gadā;
6.2.
ja starpnieks ir juridiskā persona vai personālsabiedrība, – 50 000 euro gadā par katru fizisko personu, kura juridiskās personas vai personālsabiedrības vārdā sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus.
7.
Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas starpnieka pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā atjaunot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma minimālo atbildības limitu iepriekšējā apmērā.
III.Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā paredzētie obligātie riski
8.
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā paredz šādus obligātos riskus, kurus apdrošina starpnieks:
8.1.
tiešais finansiālo zaudējumu risks saistībā ar tiešiem finansiāliem izdevumiem, kas radušies starpnieka darbības vai bezdarbības dēļ, sniedzot nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus;
8.2.
trešās personas prasības izmeklēšanas, ekspertīžu, juridiskās palīdzības, kā arī tiesvedības izdevumu risks saistībā ar izdevumiem, kas radušies trešo personu prasību gadījumos;
8.3.
glābšanas izdevumu risks saistībā ar glābšanas izdevumiem, kas radušies neatliekami veicamu pasākumu dēļ, lai novērstu vai samazinātu trešajām personām nodarītā kaitējuma apmēru.
9.
Papildus šo noteikumu 8. punktā minētajiem obligātajiem riskiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā var paredzēt arī citus riskus, kurus apdrošina starpnieks.